Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Giải pháp cải thiện chỉ số chi phí không chính thức, 9 ĐIỂM!

Luận văn: Giải pháp cải thiện chỉ số chi phí không chính thức, 9 ĐIỂM!

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh trong những năm qua cũng cho thấy, chính quyền cấp tỉnh có vai trò quan tr ọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Vai trò ấy trở nên quan trọng hơn nhiều khi quá trình phân cấp ngày càng sâu và th ực chất hơn. Chính quyền cấp tỉnh đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn của mình. Từ những điều kiện ban đầu được coi là kém h ấp dẫn với các nhà đầu tư như vị trí địa lý, c ơ sở hạ tầng, nguồn lao động ban đầu, quy mô thị trường, … nhiều địa phương đã thành công trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện đời sống vật chất, t nh thần người dân. Những thành công đó đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu, các tổ c ức tr ng và ngoài nước quan tâm đến vai trò của cấp tỉnh, mà cụ thể hơn là cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI lần đầu tiên đã đưa nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh vào báo cáo chính trị để thảo luận ở ác ấp và xác định năm 2016 là năm cải cách hành chính, nâng cao năng lực ạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó cải thiện chỉ số chi phí không chính thức trở thành vấn đề cốt yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phòng ch ống tham nhũng, cung ứng các dịch vụ công; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; thườ g xuyên tiếp xúc, lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghi ệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu xây d ựng cộng đồng doanh nghiệp trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hi ện đại hóa đất nước, quê hương. Từ trước đến nay, câu châm ngôn “Phép vua còn thua l ệ làng” luôn nằm sâu trong tâm trí các doanh nghiệp, muốn hoạt động thuận lợi phải luôn có một khoản chi phí “bôi trơn” để “cỗ máy” doanh nghiệp có th ể được vận hành một cách trơn 1
11. tru. Không có b ất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động của mình bị gián đoạn bởi những lý do mang tính nhạy cảm. Có cung thì ắt hẳn phải có cầu, mà ở đây chính các doanh nghiệp là bên “cung” còn các cơ quan công quy ền như bên “cầu”. Chính vì sự tồn tại lâu dài của các loại chi phí “bôi trơn” này đang gây ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh – đầu tư tại Việt Nam và Quảng Trị không phải là n oại lệ. Theo kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số Chi phí không chính thức của VCCI từ năm 2013 đến năm 2016 cho thấy Quảng Trị là địa phương có điểm số và thứ hạng tương đối thấp và chưa bao giờ đạt mức trung vị của cả nước. Năm 2013, tỉnh Quảng Trị đạt 5.13 điểm xếp hạng 55 trong số 63 tỉnh/thành. Đến năm 2014, Quảng Trị đã có s ự giảm điểm đáng kể khi chỉ đạt 3,77 điểm, đứng thứ 59 trong số 63 tỉnh/thành. Mặc dù, năm 2015 và 2016, Quảng Trị đã có s ự cải thiện về điểm số (4.77 điểm, xếp hạng 49/63 vào năm 2016) n ưng sự chuyển biến diễn ra tương đối chậm và vẫn ở mức thấp so với cả nước. Điều này cho thấy, Quảng Trị vẫn chưa cải thiện được chỉ số Chi phí không chính thức. Xuất phát từ những lý do ấy đã đặt ra vấn đề cấp thiết nghiên ứu sâu hơn về thực trạng chỉ số Chi phí không chính thức của tỉnh Quảng Trị, h ỉ r õ nh ững mặt còn h ạn chế để có giải pháp nhằm cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức của tỉnh Quảng Trị và cũng trên cơ sở đó có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉ h Quảng Trị trong thời gian tới, tôi quyết định chọn đề tài “Giải pháp cải th ện chỉ số Chi phí không chính thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉ h Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá chỉ số chi phí không chính thức và đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số chi phí không chính thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị. 2
12. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số chi phí không chính thức; – Đánh giá và phân tích chỉ số chi phí không chính thức ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2016; – Đề xuất định hướng v à giải pháp cải thiện chỉ số chi phí không chính thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tr nh tỉnh Quảng Trị. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu của đề tài là chỉ số chi phí không chính thức trong năng lực cạnh tranh của Tỉnh Quảng Trị. – Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Trị – Về thời gian: Số liệu thứ cấp được phân tích tr ng giai đoạn từ 2013 đến 2016. Số liệu sơ cấp được thu thập trong quá trình điều tra khảo sát doanh nghiệp trong thời gian thực hiện đề tài. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu Nghiên cứu khai thác đồng thời hai cơ sở dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Số liệu thứ cấp gồm các chỉ số vĩ mô của Tỉnh Quảng Trị, chỉ số PCI và chỉ số chi phí không chính thức của PCI. Những số liệu này được công bố chính thức ở: – Báo cáo phát tri ển kinh tế xã hội tỉnh; – Nguồn Niên giám th ống kê tỉnh – Bộ dữ liệu PCI do Phòng Th ương mại và Công nghi ệp Việt Nam (VCCI) khảo sát, tổng hợp và công bố từ 2013 đến 2016; 3
13. – Chuỗi báo cáo phân tích chỉ số PCI hằng năm của UBND tỉnh Quảng Trị từ 2013 đến 2016. Số liệu sơ cấp: phỏng vấn ý ki ến đánh giá về các vấn đề liên quan đến chỉ số chi phí khô g chính thức ở Tỉnh Quảng Trị từ góc nhìn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉ h. N hiên c ứu sử dụng chủ yếu phương pháp chuyên gia bằng việc thu thập ý kiến, trao đổi kinh nghiệm với các giám đốc doanh nghiệp về nội dung nghiên cứu bằng kĩ thuật phỏng vấn sâu. Số lượng doanh nghiệp tham gia phỏng vấn: 28 doanh nghiệp và được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện trên cơ sở sẵn sàng đồng ý th m gia phỏng vấn của doanh nghiệp. Trong 28 doanh nghiệp tham gia phỏng vấn: tại địa bàn thành ph ố Đông Hà là 13 doanh nghi ệp, tại các huyện thị là 15 doanh nghiệp. 4.2 Phương pháp xử lý phân tích dữ liệu Nghiên cứu sử dụng phối hợp các phương p áp định tính và định lượng. – Phương pháp định tính gồm: Phương pháp phỏng vấn sâu, thu thập các ý kiến khách quan từ doanh nghiệp; Phương pháp tổng hợp được sử dụng để phân tích kết quả phỏng vấn sâu. – Phương pháp định lượng gồm: + Phương pháp Thống kê mô t ả nhằm mô tả các chỉ tiêu liên quan đến năng lực cạnh tranh và các ch ỉ số chi phí không chính thức trên địa bàn nghiên cứu; + Phương pháp so sánh dữ liệu theo thời gian chỉ số CPI và chỉ số chi phí không chính thức giữa tỉnh Quảng Trị với trung vị cả nước và các t ỉnh lân cận nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và mức độ chi phí không chính thức. 4
14. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ CHỈ SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 1.1. Một số khái niệm liên quan đến năng lực cạnh tranh 1.1.1 Năng lực cạnh tranh Hiện nay có r ất nhiều thuật ngữ khác nhau liên quan đến quá trình cạnh tranh giữa các chủ thể được sử dụng song hành cùng v ới thuật ngữ “Năng lực cạnh tranh” (Competitiveness) như: “Sức cạnh tranh” (Competitive Edge), “Khả năng cạnh tranh” (Competitive Capacity), “Lợi thế cạnh tranh” (Competitive Advantage) và “Tính cạnh tranh” (Competitivity). Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có sự thống nhất trong việc sử dụng những t uật ngữ này. Và trong thực tế, các thuật ngữ “Năng lực cạnh tranh”, “Sức cạnh tranh” và “Khả năng cạnh tranh” đều được dùng là “Competitiveness”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0390

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *