Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Đổi mới công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên

Luận văn: Đổi mới công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên

1. Lý do chọn đề tài Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô cũng như tiềm lực kinh tế, đặc biệt khi được chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Vì thế, yêu cầu đặt ra hiện nay chính là đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức nói chung cũng như hoạt động giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng đã được chính quyền thành phố quan tâm với những nội dung, biện pháp phù hợp. Điều này đã đáp ứng được phần nào yêu cầu thực tiễn của hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính được Đảng và nhà nước quán triệt trong nội dung của Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị 32/CT- TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong quá trình triển khai và thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, rất cần những công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này vì một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: Thứ nhất: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam ở mục 1 phần IX của Báo cáo Chính trị đã ghi: “Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”, “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật”. Để có được “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân” ở nước ta hiện nay, điều quan trọng hàng đầu là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức vừa có đức vừa có tài. Đó là những con người có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường của giai cấp 3
5. công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những con người có ý thức và năng lực đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, nắm vững chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thứ hai: Để quản lý được Nhà nước và xã hội bằng pháp luật theo tiêu chí của một nhà nước pháp quyền, cán bộ, công chức phải được trang bị những kiến thức về nhà nước và pháp luật một cách đầy đủ và kịp thời. Nhưng hiện nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy: ở nhiều địa phương, việc vi phạm pháp luật, làm trái pháp luật của cán bộ, công chức không phải là ít. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm đó, có một nguyên nhân cơ bản, đó là cán bộ, công chức chưa nắm vững kiến thức về nhà nước và pháp luật. Ở những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục pháp luật của Quận Phú Nuận nói riêng đã được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm hơn. Việc mở các lớp đào tạo cán bộ, công chức tại tỉnh và tham gia thi tuyển, cử tuyển cán bộ, công chức đi học ở các cơ sở đào tạo chuyên ngành về nhà nước và pháp luật ngày càng nhiều hơn. Tuy vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và quản lý xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức ở các địa phương trong Quận hiện nay đang còn là vấn đề bức xúc. Là một công chức, công tác nhiều năm ở cơ sở hiện nay đang đảm nhiệm công tac tuyên truyền trong Hội đồng phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật Quận Phú Nhuận, tôi đã tham gia nhiều đợt nghiên cứu thực tế ở các địa phương trên địa bàn Quận. Qua tiếp xúc, trao đổi, khảo sát và làm việc với nhiều cán bộ, công chức ở Quận nhất là với đội ngũ cán bộ, công chức ở các phường đã cho thấy: Còn một bộ phận khá lớn cán bộ, công chức hiểu biết pháp luật rất sơ sài, hời hợt. Nhiều cán bộ, công chức chưa phân biệt được giữa các loại vi phạm pháp luật hành chính, dân sự, 4
6. hình sự… Làm thế nào để tất cả cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở các địa phương trong Quận khi đã tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội phải nắm bắt, am hiểu pháp luật một cách chặt chẽ, áp dụng pháp luật một cách đúng đắn, trước hết là trong lĩnh vực mà mình thực hiện chức năng quản lý. Thứ ba: Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thể hiện ý chí chính trị của toàn thể nhân dân, được nhà nước thể chế hóa thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các chế định để quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Vì thế, để pháp luật được thực thi và tồn tại trong xã hội thì trước tiên người dân phải phải hiểu bản chất của nó. Để làm được điều này, nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống người dân bằng nhiều hình thức. Trong đó, phổ biến nhất hiện nay là hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đặc biệt là hoạt động giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nếu đội ngũ này chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách sẽ làm cho pháp luật được áp dụng đúng đắn – thể hiện bản chất nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bên cạnh đó, việc tuân thủ pháp luật của đội ngũ này chính là những tấm gương mẫu mực cho người dân học hỏi, noi theo. Đây là một trong những chủ trương quan trọng và đã được cụ thể hóa trong Chỉ thị 32/CT-TW với tinh thần: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Vì vậy, thời gian qua Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác này và đã đạt được nhiều kết quả không những đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân. Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra 5
7. thì hoạt động này vẫn còn một số hạn chế như: Một số cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức chính trị, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng… Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm và đầu tư cho hoạt động này về nội dung cũng như hình thức. Thứ tư: Bên cạnh sự tác động tích cực của nền kinh tế thị trường thì ảnh hưởng tiêu cực của nó mang lại cũng khá lớn, đã và đang là vấn đề nan giải cho nhiều quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam hiện nay. Những ảnh hưởng tiêu cực của sự gia nhập nền kinh tế thị trường thể hiện trên nhiều lĩnh vực như: Sự phân tầng xã hội giữa giàu – nghèo ngày càng lớn, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân… ngày càng rõ nét. Một số người (trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên) bị lệch lạc trong tư duy nhận thức dẫn đến tình trạng bất mãn chế độ, cấu kết với các phần tử phản động trong và ngoài nước nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, làm mất đi lòng tin của nhân dân vào chế độ cầm quyền. Tất cả những vấn đề nêu trên cho thấy hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, Đảng viên đôi lúc đã lạc hậu không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Vì vậy, cần sớm có những phương hướng đổi mới công tác này trong thời gian tới.Vì vậy, học viên lựa chọn đề tài: “Đổi mới công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên ở quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Gíao dục pháp luật (GDPL) với tư cách là một phạm trù pháp lý là một dạng hoạt động của Nhà nước trong tổ chức thực hiện pháp luật, biện pháp tăng cường pháp chế, vấn đề này đã thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều cơ quan và các nhà khoa học từ trước đến nay đặc biệt là trong thời kỳ 6
8. đổi mới đất nước,

 

MÃ TÀI LIỆU: 0445

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *