Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ ở các trường dạy nghề quân đội

Luận văn: Đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ ở các trường dạy nghề quân đội

1. Lý do chọn đề tài Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy việc đầu tư để đào tạo nguồn nhân lực luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Yêu cầu này đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải luôn đổi mới và nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Một trong những vấn đề quan trọng để giải quyết vấn đề này là xây dựng chiến lược đào tạo nghề phù hợp và khoa học. Tuy nhiên, việc xây dựng chiến lược đào tạo nghề không chỉ đơn thuần là việc định hướng cho sự phát triển của một lĩnh vực mà còn là yếu tố cấu thành góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Ở Việt Nam, đào tạo nghề có lịch sử phát triển trên 30 năm và đã góp phần rất lớn vào sự phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng trong phát triển nguồn nhân lực, các Trường dạy nghề quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo, có định hướng và giải pháp phát triển đào tạo nghề đặc biệt cho đối tượng là Bộ đội xuất ngũ về địa phương. Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/6/2006 về “Quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” là một giải pháp hợp lý giúp cho hệ thống trường nghề phát triển. Bởi vậy, cho đến nay cả nước đã có trên 100 trường cao đẳng nghề (trong đó có hơn 40 trường chất lượng cao, một số trường tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực); gần 300 trường trung cấp nghề và 800 trung tâm dạy nghề trong đó có các trường dạy nghề của Quân đội. Mỗi tỉnh (thành phố) có ít nhất một đến hai trường trung cấp nghề hoặc trường cao đẳng nghề. Sự phát triển của các trung tâm dạy nghề hoặc các 5
6. trường trung cấp nghề nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học nghề, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và vùng nông thôn. Đứng trước những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực, vấn đề đào tạo công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội đang trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của các cơ sở đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đào tạo nghề hiện nay. Thời gian qua, đào tạo nghề ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù vậy, đào tạo nghề ở nước ta nói chung và ở Bộ Quốc phòng nói riêng hiện nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như ngành nghề dạy còn ít, đơn điệu; chất lượng đào tạo thấp, sự phối hợp giữa địa phương với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong việc tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề chưa hiệu quả, dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được thị trường lao động và yêu cầu của xã hội… Trên thực tế, hàng năm trên địa bàn Hà Nội có một số lượng lớn quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương (khoảng 8.000 – 10.000 người). Lực lượng này có ưu thế là trẻ, khỏe, có văn hóa có tác phong chính quy; đã được rèn luyện kỷ luật quân đội. Tuy nhiên, họ chưa có nghề ổn định, vấn đề đặt ra là phải bảo đảm việc làm cho những quân nhân xuất ngũ này. Do vậy, đào tạo nghề cho Quân nhân xuất ngũ ở các Trường dạy nghề quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội là sự đáp ứng nhu cầu của thực tiễn chuẩn bị nguồn lao động cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn, là một vấn đề bức xúc hiện nay. Do vậy tác giả chọn đề tài “ Đào tạo nghề cho Quân nhân xuất ngũ ở các Trường dạy nghề Quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị. 6
7. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đã có một số công trình nghiên cứu về đào tạo nghề nói chung và những vấn đề liên quan đến quân nhân xuất ngũ nói riêng như: – Giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực, tác giả Trần Khánh Đức, NXB Giáo dục, Hà Nội – 2002. Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và giải pháp giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. – Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước “Phát triển lao động kỹ thuật ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010” của PGS.TS. Đỗ Minh Cường. Tổng cục Dạy nghề – Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. – Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH. Luận án tiến sỹ kinh tế, tác giả Phan Chính Thức, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003. Luận án đi sâu nghiên cứu đề xuất những khái niệm, cơ sở lý luận mới về đào tạo nghề, về lịch sử đào tạo nghề và giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta. – Quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở nước ta- thực trạng và giải pháp, tác giả Nguyễn Đức Tỉnh, luận án Tiến sỹ Kinh tế, 2011. Nội dung luận án đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam. – Giáo dục nghề nghiệp – Những vấn đề và giải pháp, tác giả Nguyễn Viết Sự, NXB Giáo dục, Hà Nội. Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết đã đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học về lý luận, thực tiễn kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp. – Quản lý Nhà nước về Đầu tư phát triển đào tạo nghề ở nước ta, tác giả Nguyễn Đức Tĩnh, luận án tiến sỹ kinh tế, Hà Nội – 2007. Nội dung luận 7
8. án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở nước ta. – Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề ở Việt Nam, tác giả Bùi Đức Tùng, luận văn thạc sỹ Kinh tế chính trị (2007). Nội dung luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề. – Phát triển lao động kỹ thuật ở Việt Nam – lý luận và thực tiễn, tác giả PGS.TS Đỗ Văn Cương, TS. Mạc Văn Tiến, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội – 2004. Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển lao động kỹ thuật ở nước ta. – Giải quyết việc làm cho Quân nhân xuất ngũ ở Quân khu 4 hiện nay, tác giả Nguyễn Văn Dũng, luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Học Viện Chính trị, 2006. Nội dung luận văn tập trung nghiên cứu việc làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như các quan điểm, giải pháp để giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn Quân khu. – Phát triển thị trường lao động và tác động của nó đến đảm bảo nguồn nhân lực cho Quân đội nhân dân Việt Nam, tác giả Trần Văn Ba, luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị, 2006. Nội dung luận văn tập trung phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, gắn với đảm bảo nguồn nhân lực cho Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. – Vai trò của Quân đội trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH ở nước ta hiện nay, tác giả Hoàng Văn Phai, luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị. Học viện Chính trị, 2008. Nội dung luận văn làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của Quân đội trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH. Từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của Quân đội trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay. 8
9. – Đào tạo lao động kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội ở các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tác giả Võ Xuâ Linh, luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2011. Luận văn đã luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo lao động kỹ thuật trong phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo lao động lao động kỹ thuật ở các cơ sở dạy nghề ở Hà Tĩnh trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp đẩy mạnh đào tạo lao động kỹ thuật ở các cơ sở dạy nghề ở Hà Tĩnh trong thời gian tới. – Nguồn nhân lực là quân nhân xuất ngũ trong phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam, TS Nguyễn Đình Thiện, luận án tiến sỹ, 2011. Tác giả của luận án khẳng định; nguồn nhân lực là QNXN là số lượng và chất lượng quân nhân rời khỏi quân đội, bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức cùng khả năng thích ứng xã hội. Đó là tổng thể những yếu tố của QNXN hiện có và tiềm năng sẵn sàng tham gia phát triển kinh tế – xã hội, từ đó đưa ra những ưu thế và hạn chế của nguồn nhân lực là QNXN Việt Nam. Luận án đã đưa ra những giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là QNXN trong phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam hiện nay. – Nâng cao chất lượng đào tạo nghề góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Thạc sỹ Nguyễn Trọng Mật (2009), tạp chí Lý luận chính trị số 7. Nội dung bài báo đã làm rõ những thành tựu trong công tác đào tạo nghề ở nước ta thời gian qua và những mặt hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Thông tin liên tịch số 04/TTLT-BQP-BTC ngày 04/01/2010 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề. Quyết định về cơ chế hoạt động của cơ sở dạy nghề thuộc Bộ quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề. Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu, bài báo, đề tài nghiên cứu khác được nêu trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Những nghiên cứu trên có cách tiếp cận khác nhau về đào tạo nghề, trong đó có đào 9
10. tạo cho đối tượng là QNXN.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0195

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *