Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Đào tạo, bồi dưỡng công chức tỉnh Bến Tre, HOT

Luận văn: Đào tạo, bồi dưỡng công chức tỉnh Bến Tre, HOT

1. Lý do chọn đề tài luận văn Công chức có vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền với quá trình tồn tại, vận hành và phát triển của mọi nền công vụ; là nhân tố chi phối và quyết định trực tiếp đến chất lƣợng, hiệu quả hoạt động quản lý khu vực công nói chung và hoạt động công vụ nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [22, tr.269], “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém” [22, tr.269]. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trƣơng ƣơng (HN BCH TW) lần thứ 3 khóa VIII về chiến lƣợc cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nƣớc cũng nhấn mạnh: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nƣớc và chế độ [2], bởi đội ngũ công chức là lực lƣợng nòng cốt trong hoạch định, ban hành và tổ chức thực thi chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; đồng thời là ngƣời trực tiếp xây dựng, triển khai và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của cơ quan, tổ chức công quyền; công chức cũng chính là chủ thể của các giao dịch hành chính, tiếp xúc trực tiếp và giải quyết công việc hàng ngày cho tổ chức, công dân. Vì vậy, để hoạt động công vụ đạt hiệu quả, chất lƣợng cao và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của ngƣời dân, đội ngũ công chức phải đƣợc quan tâm đào tạo, bồi dƣỡng (ĐT, BD) về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân. ĐT, BD là một trong những nội dung chính yếu của quản lý công chức, là nhiệm vụ thƣờng xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng làm việc, nâng cao năng lực công tác, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ góp
12. 2 phần làm thay đổi và tăng cƣờng hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) và bộ máy công quyền. Trong thời gian qua, hoạt động ĐT, BD công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có những chuyển biến tích cực, bƣớc đầu đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng: Phần lớn công chức thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo; có chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác, đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ đƣợc phân công. Trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ công chức ngày càng đƣợc nâng cao, thích nghi có hiệu quả với tình hình, nhiệm vụ mới của bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đóng góp của đội ngũ công chức đã thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội (KT – XH) địa phƣơng phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phƣơng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, hoạt động ĐT, BD công chức của Bến Tre trong những năm qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập: Chất lƣợng công tác ĐT, BD đạt đƣợc chƣa cao, chƣa toàn diện, biểu hiện ở phần lớn các chỉ tiêu ĐT, BD công chức của tỉnh giai đoạn 2011 – 2016 đều không đạt theo yêu cầu đề ra (cụ thể, từ năm 2011 đến năm 2016, trong thực hiện nhiệm vụ ĐT, BD công chức của tỉnh chỉ có các chỉ tiêu về: đào tạo chuyên môn trình độ sau đại học cho công chức là lãnh đạo từ Phó Trƣởng phòng trở lên, công chức chuyên môn thuộc khối hành chính, khối đảng ở cấp tỉnh; đào tạo chuyên môn trình độ đại học cho công chức chuyên môn khối hành chính cấp huyện, Mặt trận, đoàn thể (MT, ĐT) cấp tỉnh, công chức cấp xã; bồi dƣỡng cao cấp lý luận chính trị – hành chính (LL CT – HC) cho công chức chuyên môn khối đảng ở cấp tỉnh và bồi dƣỡng ngoại ngữ cho công chức cấp xã là vƣợt tiêu chí đề ra; còn tất cả các chỉ tiêu còn lại về đào tạo chuyên môn, bồi dƣỡng LL CT – HC, kiến thức quản lý nhà nƣớc (QLNN).

 

MÃ TÀI LIỆU: 18930

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *