Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công

Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công

1. Tính cấp thiết của đề tài Sự phát triển kinh tế trong những năm qua đã kéo theo nhu c ầu về các dịch vụ, phục vụ xã hội c ũng như các nhu cầu về nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý c ủa cơ quan chính quyền các cấp ngày càng cao. Trong s ố đó, dịch vụ hành chính công là hoạt động có nhi ều ảnh hưởng lớn đến mọi khía cạnh trong đời sống, xã hội của người dân nhất, như từ kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục … cho đến an ninh quốc phòng, đối ngoại củ quốc gia [2].Dịch vụ hành chính công bao gồm những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nh ằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chứ c, doanh nghiệp được ủy quyền) có th ẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thứ c các loại giấy tờ có giá tr ị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quả n lý [37]. Hiện nay, các thủ tục hành chính còn tương đối rườm rà, chồng chéo và cứng nhắc, làm hạn chế hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, việc ban hành thủ tục hành chính có nơi còn tùy ti ện, kể cả ban hành các “giấy phép con”, cách thức giải quyết thủ tục vẫn còn hi ện tượng c ử a quyền, hạch sách, quan liêu. G ần đây nhất, vụ việc người dân xin giấy hứ ng tử cho người thân của mình nhưng lại bị chính quyền địa phương gây khó dễ là m ột trong những minh chứng cho thấy nền hành chính nhà nước đang được vận hành và qu ả lý không t ốt [38]. Có th ể nói , tính bức xúc c ủa việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chí h không ch ỉ nhìn từ khía cạnh kinh tế, tức là tiết kiệm tiền của, là xây d ựng môi trường pháp lý để các thành ph ần kinh tế, các nhà đầu tư yên tâm làm ăn, phát triển; không ch ỉ nhìn từ khía cạnh xã hội, tức là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. Hơn thế, nó còn xu ất phát từ việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiện đại; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công ch ức về chuyên môn, nghi ệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hoá; góp ph ần bài trừ tệ quan liêu, cửa quyền, hối lộ, làm trong sạch bộ máy nhà nước. 1
11. Vì vậy mô hình “một cửa- một cửa liên thông” được thực hiện để tập trung các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng ban chuyên môn v ề một đầu mối tại Ủy ban nhân dân các c ấp thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đảm bảo tính thông suốt và giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho nhân dân. Tro g hững năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huy ện Bố Trạch cũng đã áp dụng mô hình “một c ử a – một cửa liên thông nh ằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về dịch vụ hành chính công ở đị phương. Mô hình đi vào vận hành nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đại bộ phận người dân, doanh nghiệp cũng như các tổ chức đóng trên địa phương. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” có nhiều chuyển biến tích cực, s ố hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; sự nhũng nhiễu và các hi ện tượng tiêu c ự c gây p iền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành c ính các cấp đã được khắc phục góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công s ức của n ân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương… Năm 2015, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 23.757 hồ sơ; năm 2016, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 22.295 hồ sơ [39].Tuy nhiên, vẫn còn t ồn tại những trường hợp người dân, ác doanh nghi ệp hay tổ chức chưa thực sự đánh giá cao về hiệu quả hoạt động hành hính của chính quyền sở tại. Nhu cầu cải cách các th ủ tục hành chính, nâng cao hi ệ u quả và chất lượng dịch vụ hành chính công của địa phương, đáp ứng ngày càng t ốt hơn nhu cầu của người dân, các doanh nghi ệp và các t ổ chức đóng trên địa bàn là c ần thiết. Xuất phát từ những nguyên nhân đó, tác giả lựa chọn đề tài “Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng về sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bố Trạch. 2
12. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Xác định các nhân t ố ảnh hưởng đến sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. – Đo lườ g mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hà h chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. – Phân tích các yế u tố tác động đến sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hành chính công tạ i UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhằm – Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Sự hài lòng c ủa người dân đối vớ dị ch v ụ ành chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nghiên cứu thông qua kh ảo sát các y ếu tố tác động đến sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3.2.1. Phạm vi về nội dung Luận văn phân tích và đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng c ủa người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 3.2.2. Phạm vi về không gian Luận văn được thực hiện tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 3.2.3. Phạm vi về thời gian Dữ liệu sơ cấp được tác giả dự kiến tiến hành thu thập trong thời gian từ tháng 10/2017 đến 02/2018. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp được cung cấp bởi UBND tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch về tình hình dịch vụ hành chính công trên địa bàn trong 3
13. giai đoạn 2014 – 2016, bao gồm các văn bản về công tác c ải cách hành chính trên địa bàn, báo cáo k ết quả thực hiện hệ thống quản lý ch ất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của UBND huyện Bố Trạch qua các năm từ 2014 đến 2016. Ngoài ra, luận văn cũ g sử dụng dữ liệu từ các nguồn sách báo, các công trình nghiên c ứu khoa học được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước. 4.1.2. Phươ g pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 4.1.2.1. Phương pháp xác đị nh kích thước mẫu Luận văn sử dụng phương pháp xác định kích thước mẫu theo tỉ lệ. Theo đó, kích thước mẫu mà nghiên c ứu tiến=hành. kh.(1ảo −sát là:) Trong đó: n: Kích thước mẫu theo tỉ lệ p: Tỉ lệ tổng thể zα/2: Giá trị tới hạn tương ứng với độ tin cậy (1 – α) ε: Sai số chọn mẫu Với sai số chọn mẫu thông thường là ε = 5%, mức ý ngh ĩa α = 5% (tương ứng với giá trị tới hạn zα/2 = 1,96), kích thước mẫu an toàn trong trườ ng hợp này được xác định tại giá trị tỉ lệ tổng thể là p = 0,5 Như vậy: = . .(1− ) = 1,96 . 0,5. (1 − 0,5) = 384,16 0,05 Theo đó, nghiên cứu tiến hành điều tra 385 hộ gia đình nhằm đánh giá sự hài lòng c ủa họ đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 4.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu: Căn cứ vào kết quả xác định kích thước mẫu, Luận văn tiến hành lựa chọn 385 hộ gia đình, cá nhân theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện nhằm phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng c ủa họ đối với chất lượng dịch vụ hành chính công 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0410

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *