Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy

Luận văn: đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy

ĐẶT VẤN ĐỀ Sử dụng đất nông nghi ệp như thế nào để đảm bảo an HUẾninh lương thực và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu cùng v ới sức ép của sự gia tăng dân số trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang trở thành một vấn đề vấn đề bức thiết của các nước đang phát triển. Việt Nam đến nay vẫn cơ bản là một nước nông nghi ệp. Nông nghi ệp, nông thôn, nông TẾdân Vi ệt Nam vẫn đóng một vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Từ một nền kinh tế tập trung mang nặng tính bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị tế, xã hội cũng như môi trường. Để đạt được mục tiêu phát tri ển bền vững, Việt trường, nông nghi ệp nước ta đang phải đối KINHmặt với hàng loạt các vấn đề về kinh Nam cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghi ệp, trên cơ sở đó nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Sức ép của quá trình DRAFT đô thị HỌChoá và s ự gia tăng dân số khiến đất nông nghi ệp nước ta đang suy giảm nhanh chóng c ả về số lượng cũng như chất lượng. Con người đã và đang khai thác quá mức sức sản xuất của đất đai nhưng chưa có biện pháp hợp lý để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này. Trong b ối cảnh hiện nay, sự canh tác ở các vùng đồng ĐẠI bằng ven biển ngày càng b ị thu hẹp, việc nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với kịch bản nước biển dâng làm cho di ện tích đất các loại hình sử dụng đất nông nghi ệp, đánh giá mức độ thích hợp của các loại ử ụng đất đó để làm cơ sở ệc đề ấ ả ử ụng đấ ợ hình TRƯỜNGsd cho vi xu t gi i pháp s d t h p lý, hiệu quả làvấn đề có tính chiến lược và cấp bách của từng địa phương cũng như của cả nước nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực, phát triển bền vững. Lệ Thủy là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Bình, đất đai của huyện Lệ Thủy đa dạng về chủng loại, đất nông nghi ệp chiếm tới hơn 90% tổng diện tích tự nhiên, tuy nhiên kh ả năng khai thác nguồn tài nguyên đất nói chung và đất nông 1. Tính cấp thiết của đề tài
17. nghiệp nói riêng ph ục vụ sản xuất còn r ất nhiều hạn chế. Sản xuất kém phát tri ển, hiệu quả kinh tế không cao , trong khi nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây phụ thuộc vào sản xuất nông nghi ệp. Vì vậy, đời sống nhân dân trong huy ện còn 1
18. gặp nhiều khó khăn, vất vả. Muốn nâng cao mức sống của người dân, cần thực thi đồ ộ ề ải pháp, trong đó có nâng ca ệ ả ử ụng đấ ệ ng b nhi u gi o hi u qu s d HUẾt nông nghi p thông qua vi ệc lựa chọnđược các loại hình sử dụng đất và cơ cấu cây trồng, vật nuôi h ợp lý nh ằm tăng năng suất, đồng thời áp dụng những biện pháp hữu hiệu chống thoái hoá, b ảo vệ và nâng cao độ phì đất, hướng t ới mục tiêu phát triển nông nghi ệp bền vững. quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh TẾQuảng Bình” đã được lựa chọn nghiên cứu. Từ thực tế đó, để đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghi ệp và đề xuất giải pháp nâng cao hi ệu quả sử dụng nguồn tài nguyên này, đề tài: “Đánh giá hiệu 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghi ệp trên địa bàn huyện và nông nghi ệp. DRAFTHỌC KINH đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phù h ợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá các v ấn đề lý lu ận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đất – Đánh giá thực trạĐẠIng hiệu quả sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất nông nghi ệp chủ yếu tại huyện Lệ Thủy. Đề ất đượ ộ ố ả ằ ệ ả ử ụng đấ TRƯỜNG – xu c m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d t nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy. 3. Câu hỏi nghiên cứu – Các loại hình chính sử dụng đất nông nghi ệp của huyện Lệ Thủy là gì? – Hiệu quả sử dụng đất nông nghi ệp của các loại hình sử dụng đất chính tại huyện Lệ Thủy hiện nay ra sao? – Những giải pháp nào c ần được thực thi để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghi ệp tại huyện Lệ Thủy trong thời gian tới?
19. 2
20. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4.1. Đối tượng nghiên cứu Các loại hình sử dụng đất và các v ấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng đất nông nghi ệp tại các vùng sinh thái chính t ại huyện Lệ Thủy. HUẾ4.2. Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại địa bàn 03 xã đại diện cho 03 vùng s inh thái chính của huyện Lệ Thủy, bao gồm: TẾ- Vùng đồng bằng: Nghiên cứu tại xã An Thủy; – Vùng gò đồi: Nghiên cứu tại xã Thái Th ủy; – Vùng núi: Nghiên cứu tại xã Kim Thủy. + Về thời gian: Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghi ệp KINH trong giai đoạn từ năm 2013-2017. Các gi ải pháp được nghiên cứu và đề xuất đến năm 2025. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập thông tin số liệu a) Thông tin, số liệu thứ cấp: Gồm điều tra, thu thập các báo cáo t ổng kết năm, các báo cáo về tình hình triểnHỌCkhai các dự án, các báo cáo chuyên đề về quản DRAFT lý đất đai, niên giám thống kê của huyện Lệ Thủy; các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ qua các năm của Phòng Tài nguyên và Mô i trường huyện Lệ Thủy. b) Số liệu sơ cấp: ĐẠI – Lựa chọn địa điểm nghiên cứu Trên cơ sở thông tin th ứ cấp về các xã thu ộc các vùng sinh thái c ủa huyện Lệ ThTRƯỜNGủy,đểchọncác điểm nghiên cứu tôi đã có các cu ộc họp với UBND huyện, phòng Tài nguyên Môi tr ường, Phòng Nông nghi ệp và Phát tri ển nông thôn để thảo luận và thống nhất về các tiêu chí lựa chọn điểm nghiên cứu. Các tiêu chí được sử dụng bao gồm: Điểm nghiên cứu cần có tính đại diện cho các loại hình sử dụng đất, tính đại diện về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của các vùng sinh thái. 3
21. Điểm nghiên cứu cần được phân bố có tính đại diện cho các xã thu ộc các vùng sinh thái v ề mức độ tiếp cận cơ sở hạ tầng khác nhau, như khoảng cách tiếp cận đến các tuyến đường chính, trung tâm đô thị, trường học, chợ, trung tâm y tế… Điểm nghiên cứu có tính đại diện cho các hoạt động kinh tế có tính chất phổ biến trong vùng như: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi tr ồng thủy sản, ngành nghề- dịch vụ, đi làm ăn xa… HUẾ Điểm nghiên cứu có tính chất địa diện cho các mạng lưới tổ chức xã hội trong vùng. Dựa trên các tiêu chí này, trên cơ sở phân tích lựa chọn thực địa trên bản đồ TẾ cùng v ới sự tư vấn và thống nhất của các bên, KINHcácxã được lựa chọn bao gồm: Xã An Thủy (vùng đồng bằng), xã Thái Th ủy (vùng gò đồi), xã Kim Thủy (vùng mi ền núi). – Phương pháp chọn mẫu Ở mỗi xã, tiến hành điều tra nông h ộ theo phương pháp chọn mẫu có ch ủ định, tổng số hộ điều tra là 120 DRAFT hộ, HỌCmỗi xã điều tra 40 hộ. Các tiêu chí được sử dụng bao gồm: Các hộ gia đình thuần nông, có nhi ều diện tích canh tác, nơi ở gần trung tâm xã để thuận lợi trong việc thu thập thông tin. Nội dung khảo sát được thực hiện theo mẫu tại phần Phụ lục. – Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp này được sử dụng khá nhiều trong nghiên cứu này, chẳng hạn 5.2. Phương phápĐẠIphân tích như: Phương pháp phân tổ theo các tiêu chí khác nhau, bao gồm: phân tổ theo các loại hìnhTRƯỜNGsửdụngđất, phân tổ theo mục đích sử dụng đất nông nghi ệp, phân tổ theo mức độ đầu tư, thu nhập của các loại hình sử dụng đất. – Phương pháp tổng hợp Các số liệu thu thập trong quá trình nghiên cứu đề tài được tổng hợp bằng phương pháp xử lý th ống kê trên ph ần mềm Microsoft Excel. Tổng hợp, phân tích các thông tin, tài li ệu, số liệu đã điều tra tại các cơ quan cấp huyện và các đơn vị hành chính trong huyện để phân tích, đánh giá các vấn đề cần nghiên cứu và rút ra k ết luận.

MÃ TÀI LIỆU: 0371

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *