Luận văn: Công tác vận động đồng bào công giáo của lực lượng công an

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Công tác vận động đồng bào Công giáo của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam, một mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, một nội dung công tác xây dựng lực lượng trong Công an nhằm vận động cách mạng đối với nhân dân và xây dựng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững ổn định quan hệ chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, nhiệm vụ của lực lượng Công an và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí địa lý chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng và an ninh đặc biệt quan trọng đối với khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước. trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Hòa hảo…, trong đó đồng bào Công giáo khá đông (khoảng 688.707 tín đồ). Nhìn chung, đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song do trình độ nhận thức và giác ngộ còn hạn chế, đời sống còn gặp khó khăn cũng như những vấn đề lịch sử để lại là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm lôi kéo, kích động nên một bộ phận đồng bào Công giáo giao động về tư tưởng, thiếu tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, giảm sút nhiệt tình cách mạng, chưa thực sự góp phần tích cực vào xây dựng, củng cố chính quyền địa phương và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, công tác vận động đồng bào Công giáo của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nền nếp, đa dạng về nội 7
6. dung, phong phú về hình thức và đạt được những kết quả hết sức khả quan, góp phần quan trọng vào thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương; đồng thời, củng cố, tăng cường mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa lực lượng Công an thành phố với nhân dân. Tuy nhiên, quá trình vận động đồng bào Công giáo của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định: một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác vận động đồng bào Công giáo; ở một số ít cơ quan, đơn vị nội dung, hình thức tiến hành công tác vận động đồng bào Công giáo còn đơn điệu, chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; sự phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thường xuyên, thiếu chủ động, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tham gia công tác vận động đồng bào Công giáo. Hiện nay, trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh giàu đẹp; xây dựng lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện; ngăn chặn những tác động tiêu cực từ hoạt động tôn giáo, thực hiện tốt hơn chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác vận động đồng bào Công giáo… đòi hỏi cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh phải làm tốt hơn nữa công tác vận động đồng bào có đạo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu “Công tác vận động đồng bào Công giáo của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Hiện nay có một số công trình, bài viết về tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng; về chính sách vận động tôn giáo của Đảng và Nhà nước và ảnh 8
7. hưởng của tôn giáo đối với các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Một số công trình tiêu biểu: Nguyễn Quang Huy, “Ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đạo đức tín đồ Công giáo ở Thanh Hóa”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 1999. Tác giả khẳng định: Công giáo đã và đang có ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống tinh thần trong xã hội, đặc biệt là đối với đạo đức được thể hiện qua lối sống của tín đồ Công giáo ở nước ta nói chung, ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đạo Công giáo đối với đạo đức được thể hiện qua lối sống của tín đồ Công giáo ở Thanh Hóa hiện nay có những giá trị tích cực trong việc củng cố đạo đức cá nhân, gia đình, cộng đồng tín đồ Công giáo ở địa phương. Góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội. Tham gia xây dựng cuộc sống mới, tăng cường công tác từ thiện, nhân đạo, từng bước làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng được củng cố, góp phần vào công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nguyễn Hải Thu,“Ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 2001. Lịch sử các tôn giáo cho thấy, khi tôn giáo tồn tại trong bất cứ một xã hội nào đó thì ít, nhiều nó đều có ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống của xã hội đó. Điều này cũng được kiểm chứng qua lịch sử các tôn giáo tồn tại ở Việt Nam. Như vậy, cũng có nghĩa là tôn giáo đã từng ảnh hưởng tới các dạng đạo đức trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo đối với đạo đức mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Trần Thị Tuyết Hà, “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ Công giáo ở Kon Tum hiện nay”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 2001. Công giáo ở Kon Tum là tôn giáo lớn nhất trong tỉnh, có số giáo dân chiếm hơn 70% tổng số đồng bào theo đạo trong tỉnh. Suốt hai cuộc kháng chiến, đông đảo quần chúng tín đồ Công giáo yêu nước đã đi theo cách mạng, theo Đảng và đã góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay, quần chúng tín đồ Công giáo vẫn là lực lượng có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn 9
8. định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn dân cư. Tuy nhiên, họ cũng đang là đối tượng mà các thế lực thù địch luôn triệt để tìm cách lợi dụng, thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” để chống phá công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. Do vậy công tác vận động quần chúng tín đồ theo đạo Công giáo ở Kon Tum là một công tác vô cùng quan trọng, tác động sâu sắc đến quá trình phát triển phong trào cách mạng của quần chúng tại địa phương. Nguyễn Văn Thạnh, “Nâng cao năng lực nhà nước về các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 2001. Tác giả khẳng định: trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta ngày càng hoàn thiện các quan điểm, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Quản lý Nhà nước đối với tôn giáo là một trong những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Quản lý Nhà nước đối với tôn giáo trong những điều kiện như: Nhà nước ta mở cửa hợp tác với nước ngoài; kẻ địch lợi dụng tôn giáo, gắn tôn giáo với chính trị, với nhân quyền thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện đang đặt ra hết sức cấp thiết. Với sự đa dạng các loại hình tôn giáo tín ngưỡng, Việt Nam được ví như bảo tàng tôn giáo của thế giới. Về khía cạnh văn hóa, sự đa dạng các loại hình tín ngưỡng tôn giáo đã góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú và đặc sắc; tuy nhiên, đó cũng là những khó khăn trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với tôn giáo nói chung và đối với từng tôn giáo. Lê Minh Quang, “Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay – vấn đề và giải pháp”, Luận văn thạc sĩ, TP.Hồ Chí Minh, 2001.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0432

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *