Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Công tác quản lý đảng viên của các đảng bộ phường, HAY!

Luận văn: Công tác quản lý đảng viên của các đảng bộ phường, HAY!

1. Lý do chọn đề tài Công tác quản lý đảng viên là một nội dung của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên bao gồm: Quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên và phát triển đảng viên mới. Cả lý luận thực tiễn đã khẳng định quản lý tốt đảng viên là điều kiện, tiền đề để giáo dục, rèn luyện, đánh giá, phân công công tác, sàng lọc đảng viên Hiện nay việc quản lý đảng viên cực kỳ phức tạp. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng bao quát toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng viên của Đảng giữ các cương vị lãnh đạo trong bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị. Đất nước phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế. Điều này đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác quản lý đảng viên. Thực trạng hiện nay cho thấy, quản lý đảng viên gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Điều đáng lo ngại là việc nắm các quan hệ chính trị – xã hội của đội ngũ đảng viên. Những năm qua, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ đảng viên, các đảng bộ phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương, giải pháp quản lý đảng viên. Nhờ đó đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Mặc dù vậy công tác quản lý đảng viên của các đảng bộ phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều sơ hở, thiếu sót, nhất là chưa nắm chắc các quan hệ chính trị – xã hội phức tạp của đội ngũ đảng viên; chưa ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận trong đội ngũ đảng viên. Có nhiều nguyên nhân của tình hình, trong đó nguyên nhân cơ bản là một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thấy rõ sự cần thiết, tính chất khó khăn, phức tạp của công tác quản lý đảng viên để có các chủ trương, giải pháp quản lý đảng viên một cách có hiệu quả. Tình hình nhiệm vụ, của các đảng bộ phường, đời sống kinh tế – xã hội ở các phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển nhanh chóng 3
5. và diễn biến ngày càng phức tạp. Sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bố phận cán bộ đảng viên. Những tiêu cực và tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp ở các phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ đổi mới, chính đốn Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên ở cơ sở có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao.Vì vậy, nghiên cứu công tác quản lý đảng viên của các đảng bộ phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang là vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Với lý do đó, tác giả lựa chọn vấn đề “Công tác quản lý đảng viên của các đảng bộ phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. 2. Tình hình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý đảng viên đã được đề cập trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã có nhiều tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học nghiên cứu về công tác quản lý đảng viên trong các giai đoạn cách mạng. Trực tiếp đề cập đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên có các công trình: – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Xây dựng Đảng, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004. – Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự: Từ điển công tác đảng, công tác chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội, 2007. – Sổ tay công tác đảng: Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2008. – Cẩm nang nghiệp vụ công tác đảng: Nxb CTQG, Hà Nội, 2005. – Nguyễn Phi Long (2007), Quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị. – Nguyễn Phi Long, Quản lý các quan hệ xã hội – Một nội dung trong quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2005. 4
6. – Nguyễn Văn Doãn (2008), Quản lý đảng viên là người công giáo ở các đảng bộ của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị. – Nguyễn Đình Hương, Tăng cường công tác quản lý cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2004. – Hồng Sơn, Sơ kết làm điểm sử dụng bộ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu ở Đảng bộ Hải Dương, Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2004. – Lê Đức Bình, Nhân dân giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2004. – Trần Quốc Huy, Bàn về quản lý và đánh giá cán bộ, đảng viên, Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2006. – Cao Ngọc Hải, Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2006. – Vũ Ngọc Dũng, Việc chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở xã, phường, thị trấn, Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2006. – Mạch Quang Thắng, Một số vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa số 9/2006. Tiếp cận vấn đề nghiên cứu dưới góc độ của khoa học xây dựng Đảng các đề tài trên đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý đảng viên gắn với đặc điểm tổ chức, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, các tác giả đều khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của quản lý đảng viên. Các công trình đã đánh giá thực trạng công tác này; rút ra các bài học kinh nghiệm về quản lý đảng viên. Khẳng định những yêu cầu khách quan của quản lý đảng viên. Tuy mỗi đề tài có mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu khác nhau, nhưng đều thống nhất cho rằng, quản lý đảng viên là một tất yếu khách quan. Vì vậy, phải quán triệt quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý đảng viên đã xác định trong nghị quyết, văn kiện của Đảng vào xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, giải pháp quản lý đảng viên ở các tổ chức đảng. 5
7. Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc xác định các chủ trương, giải pháp quản lý đảng viên của mỗi tổ chức đảng. Cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống công tác quản lý đảng viên của các đảng bộ phường Thành phố Hồ Chí Minh với tính chất là một công trình khoa học độc lập. Vì vậy, đề tài luận văn không trùng lặp với các công trình khoa học, luận văn, luận án đã công bố trong những năm gần đây.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0441

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *