Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học

Luận văn: Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học

1. Lý do chọn đề tài Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm sâu sắc đến xây dựng đội ngũ đảng viên và CTPTĐV, coi đó là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt những nhiệm vụ này là bảo đảm cho Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và dân tộc. Vì vậy, Bộ Chính trị (khoá VIII) đã có Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 21-1-2000, trong đó nêu rõ: “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”. Sinh viên là bộ phận trí tuệ và ưu tú trong thanh niên, kết tinh nhiều tài năng sáng tạo, là nguồn lao động có trình độ học vấn, chuyên môn cao và sẽ trở thành những trí thức của đất nước. Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào sinh viên sẽ là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Họ vừa là một nguồn lực, vừa là một bộ phận có những phẩm chất đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Do đó, PTĐV trong sinh viên để làm tăng số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên là một yêu cầu khách quan. Cũng vì vậy, Đảng ta rất coi trọng CTPTĐV trong sinh viên ở các trường ĐH, CĐ. Trong Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng trong các trường học” có đoạn nhấn mạnh: Nhiệm vụ phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp là điều rất cần thiết… “Cấp uỷ, chi bộ ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề cần làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao hơn tỷ lệ đảng viên trong số giáo viên trẻ và học sinh, sinh viên”. Các trường CĐ, ĐH tỉnh Bạc Liêu là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình CNH, HĐH của tỉnh và khu vực. Các tổ chức đảng và lực lượng đảng viên ở các trường này là nhân tố quyết định chất lượng GDĐT toàn
6. 4 diện. Chính vì vậy, CTPTĐV trong sinh viên ở những trường này có ý nghĩa quan trọng. Mặt khác, PTĐV trong sinh viên các trường CĐ, ĐH không chỉ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ nhà trường mà còn bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị, các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh tế ở địa phương. Nhận thức rõ những điều đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng của đảng bộ ở các trường CĐ, ĐH tỉnh Bạc Liêu thường xuyên chú trọng đẩy mạnh CTPTĐV trong sinh viên. Tuy nhiên, CTPTDV trong sinh viên ở các trường CĐ, ĐH tỉnh Bạc Liêu còn bộc lộ những hạn chế và khó khăn nhất định cần phải có sự nghiên cứu nghiêm túc về lý luận và tổng kết thực tiễn, từ đó đề ra giải pháp thích hợp. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học tỉnh Bạc Liêu hiện nay” là vấn đề có tính cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vì CTPTĐV có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, nên những năm qua đã có nhiều công trình khoa học, bài báo nghiên cứu về xây dựng đội ngũ đảng viên và CTPTĐV ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể tổng quan như sau: * Những công trình về xây dựng đội ngũ đảng viên Phạm Đình Nhịn (1999), Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các binh đoàn chủ lực trong tình hình hiện nay, luận án tiến sĩ quân sự, Học viện Chính trị Quân sự, H. Tác giả luận án đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn chất lượng đội ngũ đảng viên và đề xuất một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các binh đoàn chủ lực trong tình hình hiện nay. Cao Thị Thanh Vân (2002), Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông thôn đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, luận án tiến sĩ Lịch sử, Học viện CTQG HCM, H. Tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông
7. 5 thôn đồng bằng sông Hồng, đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng. Bùi Văn Khoa (2005), Xây dựng đội ngũ đảng viên ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay, luận án tiến sĩ Chính trị học, Học viện CTQG HCM, H. Tác giả, đánh giá thực trạng đội ngũ Đảng viên và công tác xây dựng đội ngũ đảng viên ở nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp khả thi góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên ở nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long. Đặng Thị Huệ (2009), Đảng Cộng sản Việt Nam với quá trình xây dựng đội ngũ đảng viên từ năm 1996 đến năm 2006, luận văn thạc sĩ Lịch sử, trường đại học KHXHNV Hà Nội. Tác giả đã nghiên cứu chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ Đảng viên trong những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996-2001). Trình bày quá trình xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng trong những năm 2001-2006: thời cơ, thách thức mới của cách mạng nước ta đặt ra với công tác xây dựng đội ngũ đảng viên; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ đảng viên từ năm 2001 đến năm 2006, tập trung vào những đối tượng đảng viên ở khối cơ quan hành chính, sinh viên, phường, thị trấn, đội ngũ đảng viên ở nông thôn, miền núi, vùng có đồng bào tôn giáo, trong các doanh nghiệp và trong các lực lượng vũ trang. Từ đó, đưa ra kết quả, rút kinh nghiệm từ quá trình xây dựng đội ngũ Đảng viên của Đảng. Các công trình khoa học nói trên có khách thể, phương pháp nghiên cứu riêng, có những đóng góp nhất định về lý luận và thực tiễn xung quanh vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các công trình đều khẳng định CTPTĐV là một nội dung cơ bản của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. CTPTĐV phải bảo đảm phương châm, phương hướng, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng. Những đóng góp có giá trị của các công trình nêu trên liên quan đến CTPTĐV được tác giả tham khảo, kế thừa khi nghiên cứu luận văn.
8. 6 * Các công trình, bài báo liên quan đến công tác phát triển đảng viên Nguyễn Thị Hải Hà (2012), Đảng bộ tỉnh Hải Dương với công tác phát triển đảng viên ở nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010, luận văn thạc sĩ Lịch sử, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, H. Kết quả nghiên cứu của tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn CTPTĐV của đảng bộ tỉnh Hải Dương nói chung và khu vực nông thôn nói riêng. Phân tích, luận giải làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010. Nhận xét kết quả, rút ra một số kinh nghiệm của đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh PTĐV ở khu vực nông thôn trong giai đoạn 2001 – 2010. Nguyễn Thành Tâm (2012), Công tác phát triển đảng của đảng bộ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2010, luận văn thạc sĩ Lịch sử, trường đại học KHXHNV thành phố HCM, HCM. Tác giả đã làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của CTPTĐV; đánh giá thực trạng, đưa ra nhận xét chung và một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt CTPTĐV ở đảng bộ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. GS.TS Mạch Quang Thắng (chủ biên) (2006 ), Đảng viên và phát triển đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Lao động, H. Nhóm tác giả đã đánh giá đúng tình hình đảng viên và công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ Đại hội VIII (1996-2001) và từ Đại hội IX đến nay; làm rõ phương hướng phấn đấu của người đảng viên theo những tiêu chuẩn được xác định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam mà Đại hội IX của Đảng thông qua, những yêu cầu có tính đặc thù do quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN đòi hỏi, những đổi mới cần thiết trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên và PTĐV phù hợp với tình hình mới, đặc biệt trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Trần Đình Hoan, Nguyễn Đông Sương, Dương Tự Đam…(2006), Công tác phát triển đảng viên trong thanh niên giai đoạn 2005 – 2010, Nxb. Thanh niên, H. Sách đã tập hợp các bài tham luận, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình công tác phát triển đảng viên trẻ. Kết luận của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về công tác phát triển đảng viên trẻ trong tình hình mới.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0213

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *