Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Luận văn: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

1. Tính cấp thiết của đề tài Cơ cấu kinh tế là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế hợp lý có tính chất quyết định tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế, quyết định đến tăng trưởng kinh tế trong hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và h ội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đòi h ỏi Việt Nam phải có nh ững bước đi mang tính đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hi ện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước để tận dụng những cơ hội, vượt qua những thách thức khi bước vào sân chơi toàn cầu WTO. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành (CDCCKTN) là m ột nội dung cơ bản của quá trình CNH, HĐH, nhất là trong nông nghi ệp, nông thôn. Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Từ một nền kinh tế nông nghi ệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghi ệp, Việt Nam đã xây d ựng được cơ sở vật chất – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được đáp ứng cho sự nghiệp CNH, HĐH tạo ra môi trường thu hút ngu ồn lực xã hội cho sự phát triển dài hạn và bền vững, trong đó có vai trò đóng góp cực kì quan trọng của quá trình CDCCKTN. Bố trạch là một huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình, là địa bàn có nhi ều tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội với 28 xã và 2 th ị trấn. Sở hữu đầy đủ địa hình đồng bằng, miền núi, trung du và ven bi ển; cùng h ệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và các tuy ến đường giao thông huy ết mạch chạy qua. Có th ể nói, B ố Trạch có r ất nhiều thế mạnh để thực hiện quá trình CDCCKTN. Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đặc biệt CDCCKTN có s ự chuyển dịch tích cực theo hướng: tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghi ệp – xây dựng, đồng thời giảm tỷ trọng nhóm ngành nông nghi ệp – lâm nghiệp – thủy sản, cơ cấu kinh tế từ mức thuần nông d ần chuyển dịch thành cơ cấu công nghi ệp – nông nghi ệp – dịch vụ. Điều này chứng tỏ xu thế tiến bộ, phù h ợp với hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, nhằm góp ph ần nâng cao chất lượng tăng trưởng và củng cố tiềm lực kinh tế của huyện; tiềm năng, thế mạnh được xác định và khai thác hợp lý sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. 1
12. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn t ồn tại nhiều hạn chế và bất cập đáng quan tâm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Bố Trạch như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra chậm, chưa khai thác hết tiềm năng của khối ngành công nghi ệp – dịch vụ, ngành nông nghi ệp vẫn còn chi ếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nghiên cứu về quá trình CDCCKTN một cách có h ệ thống, nhằm tìm ra nhóm biện pháp phù h ợp góp ph ần đẩy mạnh hơn nữa quá trình trên. Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi chọn đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài CDCCKTN trong quá trình đẩy mạnh CN , ĐH là một nội dung quan trọng có ý ngh ĩa lý lu ận và thực tiễn trong phát triển kinh tế ở nước ta nên có nhi ều đề tài, công trình nghiên cứu cũng như các bài viết liên quan như: – PGS.TS Nguyễn Văn Phát với luận án tiến sỹ Kinh tế (2004): “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Thừa Thiên Huế theo hướng công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa ”. Luận án đề cập đến các vấn đề cơ sở lý lu ận về cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành kinh tế, phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là việc rút ra các kinh nghi ệm và giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH ở tỉnh Thừa Thiên Huế. – Th.S Võ Th ị Thu Ngọc (2011): “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý lu ận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa. Xem xét và làm rõ th ực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. – Đỗ Hoài am (1996): “Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh t ế và phát tri ển những ngành tr ọng điểm, mũi nhọn ở Việt Nam”. Tác giả đã trình bày những vấn đề lý lu ận chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành kinh tế trên cơ sở đó xem xét nền kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế ngành và cơ cấu kinh tế vùng g ắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành với phát triển các vùng kinh t ế trọng điểm của Việt Nam. 2
13. – GS.TS Ngô Đình Giao (1994): “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa n ền kinh tế quốc dân ” NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. Tác giả tập trung nghiên c ứu những cơ sở lý lu ận và sự cần thiết của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghi ệp hóa. Đồng thời công trình còn đề xuất những phương hướng và biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới. – PGS.TS Phạm Thị Khanh (2010): “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát tri ển bền vững ở Việt Nam” NXB Chính trị quố c gia, Hà Nội. Nội dung chủ yếu tập trung nghiên cứu về cơ sở lý lu ận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực trạng phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. – Và một số đề tài cấp bộ, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ khác ở trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế cũng có đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu và nghiên c ứu trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhận thấy chưa có công trình nào nghiên cứu CDCCKTN một cách tổng quát với tư cách là một luận văn thạc sỹ, đặc biệt trong giai đoạn huyện Bố Trạch đã và đang đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế như hiện nay. Trên cơ sở kế thừa có ch ọn lọc các công trình nghiên c ứu trên, ứng dụng vào nghiên c ứu một địa bàn cụ thể tôi đã mạnh dạn chọn đề tài:“Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu lý lu ận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đề tài khảo sát thực trạng từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và phát triển KT-XH của huyện. 3.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa nh ững vấn đề lý lu ận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. 3
14. – Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 – 2017. – Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hơn nữa quá trình CDCCKTN trong thời gian tới ở huyện Bố Trạch. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu * Về không gian : Địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. * Về thời gian: Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2017 và đề xuất các định hướng, giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch đến năm 2025. 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 5.1. Phương pháp chung: Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: để xem xét, phân tích vấn đề trong quá trình vận động và phát tri ển, gắn với giai đoạn lịch sử cụ thể. 5.2. Phương pháp cụ thể: 5.2.1. Phương pháp thu thập thông tin * Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Đề tài được tiến hành dựa trên việc thu thập số liệu từ các báo cáo v ề tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện Bố Trạch từ năm 2013 đến nay; Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2025; Niên giám thống kê huyện Bố Trạch từ năm 2013 đến năm 2017 và các tài li ệu liên quan khác. * Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Đề tài được tiến hành điều tra cán bộ quản lý ở các phòng, ban và các c ơ sở doanh nghiệp của 15 xã và 2 th ị trấn thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để đánh giá mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành từ năm 2013 đến năm 2017. 4
15. 5.2.2. Phương pháp xử lý số liệu Việc xử lý và h ệ thống hóa s ố liệu dựa vào phương pháp phân tổ thống kê theo các tiêu th ức đáp ứng yêu cầu và mục đích nghiên cứu, các bảng hỏi được xử lý bằng phần mềm exel. 5.2.3. Phương pháp thống kê mô t ả Phương pháp này được sử dụng để mô t ả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ việc nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 5.2.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp Các tài li ệu sau khi được số hóa và th ống kê sẽ được tiến hành tổng hợp, phân tích dựa trên các n ội dung cần nghiên cứu. Kết hợp giữa các thông tin t ừ nguồn số liệu thứ cấp và sơ cấp phản ánh thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Bố Trạch. 5.2.5. Phương pháp chuyên gia Phương pháp chuyên gia được vận dụng để xây dựng, đề xuất các giải pháp phát triển. 6. Ý nghĩa của đề tài – Đề tài có th ể làm tài li ệu tham khảo cho việc học tập và nghiên c ứu. – Giúp chính quyền địa phương có cái nhìn rõ nét hơn về quá trình CDCCKTN, từ đó có những chính sách khả thi hơn nhằm đẩy nhanh CDCCKTN. 7. Kết cấu đề tài Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận, kiến nghị, phụ lục và tài li ệu tham khảo, nội dung đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý lu ận và thực tiễn của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 5
\

 

MÃ TÀI LIỆU: 0177

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *