Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại huyện Phú Vang

Luận văn: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại huyện Phú Vang

1. Tính cấp thiết của đề tài Những năm gần đây, nông thôn Việt Nam đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ do quá trình công nghiệp hóa, hi ện đại hóa và đô thị hóa; nông nghi ệp, nông thôn đã chuyển một phần không nh ỏ đất sang xây dựng khu công nghi ệp, khu chế xuất, khu du lịch và đô thị mới, … thu hút đầu tư là vấn đề được hầu hết các tỉnh, thành phố quan tâm thậm chí đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỉnh nào có nhi ều dự án đầu tư thì diện tích đất nông nghi ệp càng bị thu hẹp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông nghi ệp trong tiến trình đô thị hóa ở nông thôn nói riêng đang là vấn đề đang được quan tâm hiện nay của nhiều nước trên thế giới nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta. Chuy ển dịch cơ cấu kinh tế nông nghi ệp nhằm tạo dựng một ngành nông nghi ệp có cơ cấu kinh tế hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, phát triển nền nông nghi ệp sản xuất hàng hoá l ớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nh ập và cải thiện mức sống cho người nông dân. Do đó, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghi ệp trên phạm vi cả nước cũng như với từng địa phương là rất cần thiết. Phú Vang là m ột huyện tiếp giáp thành ph ố Huế, có v ị trí địa lý thu ận lợi để phát triển các mặt kinh tế – văn hoá – xã hội. Tuy nhiên, thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghi ệp tại huyện Phú Vang còn ch ậm, cơ cấu nông nghi ệp còn b ất hợp lý, tr ồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao, tình trạng độc canh cây lương thực vẫn tồn tại trong khi đó nhiề u tiềm năng phát triển chăn nuôi và thuỷ sản chưa được khai thác tốt. Thực trạng này đòi h ỏi phải có gi ải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghi ệp tại huyện Phú Vang m ột cách hợp lý. Từ những vấn đề cấp thiết nêu trên, tôi đã chọn đề tài “Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghi ệp huyện Phú Vang t ỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn của mình. 1
14. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung Vận dụng lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) nông nghiệp theo hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện Phú Vang, T ỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tới. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch CCKT nông nghiệp – Phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Phú Vang trong những năm qua, chỉ ra kết quả, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng. – Đề xuất giải pháp chủ yếu mang tính khả thi nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) nông nghiệp theo hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghi ệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về mặt nội dung: Đề tài nghiên c ứu chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghi ệp huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trên các l ĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, từ đó đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. – Về mặt thời gian: Các dữ liệu thứ cấp được thu thập trong 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2016. Dữ liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2018. Đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. – Về mặt không gian: huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2
15. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu  Dữ liệu thứ cấp Từ các số liệu, tài liệu của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nông nghi ệp – Phát triển nông thôn huy ện, các số liệu công b ố của Chi cục Thống kê huyện, Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, đề tài nghiên c ứu các tài li ệu hiện có về lĩnh vực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghi ệp, các hội nghị hội thảo, kết quả của các đợt điều tra của các tổ chức, các cuộc trả lời phỏng vấn của các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhà ho ạch định chính sách, các tài liệu đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, đề tài tiến hành thu thập từ các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương về tình hình ngành nông nghiệp đặc biệt là trên địa bàn huyện Phú Vang, t ỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2012 – 2016.  Dữ liệu sơ cấp Tác giả tiến hành phỏng vấn các nông h ộ có tham gia s ản xuất nông nghi ệp và các chuyên gia là các cán bộ, quản lý, lãnh đạo huyện và các xã trên địa bàn huyện Phú Vang. Đối với phỏng vấn nông h ộ: Nghiên cứu chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện, với yêu cầu mức độ tin cậy là 95%, sai số chọn mẫu (e) không vượt quá 10% kích cỡ mẫu. Kích cỡ mẫu cho nghiên cứu được xác định theo công thức (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) [11]: Trong đó, n là kích cỡ mẫu dự tính, Z là giá trị ướng ứng của miền thống kê. Với mức ý ngh ĩa α = 5%, Z = 1,96; p = 0,5 (cho kích cỡ mẫu lớn nhất); e: sai số cho phép 10%. Kết quả số quan sát trong mẫu theo công th ức là 96. Để đảm bảo mức độ thu hồi bảng hỏi, nghiên cứu tiến hành khảo sát 130 hộ nông dân. K ết quả thu được 119 bảng hỏi đủ điều kiện để tiến hành phân tích. Đối với phỏng vấn chuyên gia: 3
16. Luận văn đã thiết kế phiếu phỏng vấn 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cán bộ nhân viên có thâm niên công tác, chuyên mô n cao tại huyện, các ngành và các xã trên địa bàn huyện. Đây là những cán bộ có kinh nghi ệm trong công tác ch ỉ đạo sản xuất nông nghi ệp, nắm chắc thực trạng và những định hướng, giải pháp của huyện và từng địa phương trong phát triển nông nghi ệp, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết quả thu được 28 phiếu khảo sát đảm bảo chất lượng. 4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: – Phương pháp thống kê kinh tế: sử dụng để tổng hợp và hệ thống hóa số liệu theo các tiêu th ức khác nhau phù h ợp với mục đích nghiên cứu. – Phương pháp thống kê mô t ả: mô tả các chỉ tiêu nghiên c ứu trên các bi ểu bảng, bản đồ, đồ thị để phân tích, nhận định. – Phương pháp so sánh: được dùng để so sánh các chỉ tiêu nghiên c ứu qua không gian và th ời gian, cụ thể là so sánh đánh giá sự phát triển kinh tế nói chung, phát triển kinh tế ngành nông, lâm, ngư nghiệp và các b ộ phận của nó, cũng như phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung của đề tài bao gồm 3 chương, bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghi ệp. Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghi ệp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghi ệp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0168

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *