Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Chiến lược phát triển kinh doanh du lịch tỉnh Bạc Liêu

Luận văn: Chiến lược phát triển kinh doanh du lịch tỉnh Bạc Liêu

TÓM TẮT Trên thực tế, Ngành du lịch Bạc liêu chỉ có qui hoạch và chương trình hành động đến 2020 và tầm nhìn đền năm 2030, chứ chưa có một chiến lược đầy đủ về phát triển kinh doanh. Vì vậy đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn 2030 ” làm luận văn thạc sĩ QTKD. Mục tiêu tổng quát của đề tài là hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030, nhằm góp phần giúp ngành du lịch phát triển bền vững. Phương pháp sử dụng để thực hiện là định tính thông qua phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, dự báo và các cụ EFE, IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM, SWOT và ma trận định lượng QSPM để đánh giá các yếu tố môi trường vĩ mô, môi trường vi mô một cách toàn diện trong việc lựa chọn chiến lược. Kết quả đạt được: Đánh giá những thành công – hạn chế của kinh doanh của ngành du lịch Bạc Liêu giai đoạn 2011- 2015. Phân tích, đánh giá những điểm mạnh- yếu, cũng như cơ hội thách thức và lợi thế – bất lợi thế của kinh doanh du lịch 2016- 2020. Đưa ra các chiến lược phát triển kinh doanh của ngành du lịch Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn 2030 như: trọng tâm hóa đầu tư cho phát triển kinh doanh du lịch, khác biệt hóa kết hợp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chiến lược markerting phát triển kinh doanh du lịch và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Các giải pháp để thực hiện chiến lược: Quy hoạch phát triển du lịch, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc trưng; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch av2 giải pháp phát triển du lịch bền vững. Đề tài chủ yếu làm theo phương pháp định tính thông qua sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia về thực trạng du lịch, tiềm năng lợi thề du lịch và hướng phát triển du lịch từ 2016- 2020 tầm nhìn 2030. Vì vậy các giải pháp đề xuất còn mang tính định tính , cảm nhận chưa đủ cơ sở khoa học để du lịch Bạc Liêu thực hiện triệt để giai đoạn 2016-2020, cần có những nghiên cứu tiếp theo.
6. ABSTRACT In fact, the Bac Lieu tourism sector has a plan and action plan to 2020 and a vision for the year 2030, not a full business development strategy. Therefore, the topic of “Planning the business development strategy of Bac Lieu tourism industry to 2020 with 2030 vision” is the thesis of Master of Business Administration. The general objective of the project is to plan the business development strategy of Bac Lieu tourism industry until 2020 with a vision to 2030 in order to contribute to the sustainable development of the tourism industry. The method used for implementation is qualitative through aggregated analysis, descriptive statistics, forecasts and EFE, IFE, competitive image matrix CPM, SWOT matrix and QSPM quantitative matrix to evaluate the Macroeconomic environment, micro environment in a comprehensive way in the selection of strategy. Achievements: An assessment of the successes and shortcomings of the Bac Lieu tourism industry in the 2011-2015 period. Analyze and evaluate strengths and weaknesses as well as opportunities for challenges and advantages. The advantages of the tourism business 2016-2020. Bringing out business development strategies of Bac Lieu tourism industry to 2020 with a vision to 2030 such as: focus on investment for tourism business development, different Combined diversification of tourism products, markerting strategies to develop tourism business and human resource development strategy. Solutions to implement the strategy: Tourism development planning, policy improvement and improvement of efficiency and effectiveness of state management of tourism; Investment in tourism infrastructure development; Diversify tourism products and develop specific tourism products and services; Human resources training for tourism development av2 solutions for sustainable tourism development. The topic is mainly based on the qualitative method, using the method of expert interviews on the current status of tourism, the potential for tourism and the direction of tourism development from 2016-2020 with vision 2030. Therefore, The proposed method is qualitative, feel not enough scientific basis to travel Bac Lieu thoroughly implemented period 2016-2020,

MÃ TÀI LIỆU: 4273
 • PHÍ TÀI LIỆU: 25.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Diễm Hằng

Check Also

Luận án: Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án là hoạt động đưa các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *