Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho học viên ở các trung tâm

Luận văn: Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho học viên ở các trung tâm

1. Lý do chọn đề tài Trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản, đội ngũ cán bộ bao giờ cũng giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, là nhân tố trực tiếp quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Bất cứ chính sách, công tác gì, có cán bộ tốt thì thành công…không có có cán bộ tốt thì hỏng việc” [27. Tr. 326), đồng thời Người luôn khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào, Đảng cũng phải coi: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” (28. Tr.269). Trong thực tiễn hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng toàn bộ các khâu của công tác cán bộ như chăm lo tạo nguồn, lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và xây dựng chính sách đãi ngộ…bảo đảm cho đội ngũ cán bộ của Đảng luôn có sự phát triển và nối tiếp vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. Giáo dục lý luận chính trị là một nội dung, biện pháp trong công tác giáo dục, đào tạo cán bộ của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghệp hoá, hiện đại hoá. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị lớn của đất nước, là một trong những Thành phố năng động, sáng tạo, có tốc độ phát triển mạnh mẽ và toàn diện hàng đầu của đất nước, một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của Thành phố chính là thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh là nơi tổ chức bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ các cấp của Thành phố. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và ban giám đốc các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, 3
6. huyện thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho hàng ngàn cán bộ các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, năng lực hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh. Giáo dục lý luận chính trị là một trong những vấn đề được các trung tâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị toàn Thành phố. Tuy nhiên, công tác giáo dục lý luận chính trị cho học viên ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua còn bộc lộ những bất cập, hạn chế: nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp và cán bộ chủ trì các trung tâm bồi dưỡng chính trị về công tác giáo dục lý luận chính trị cho học viên còn đơn giản; nội dung chương trình bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng kết cấu còn đơn điệu, mang tính giáo điều, xa dời thực tiễn; hình thức giáo dục lý luận chính trị thiếu tính sáng tạo, linh hoạt; quá trình tổ chức, duy trì giáo dục lý luận chính trị tại một số trung tâm chưa tạo ra một môi trường học tập, rèn luyện nghiêm túc cho đội ngũ học viên; năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác bồi dưỡng lý luận chính trị chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Những hạn chế bất cập nêu trên đã tác động tiêu cực đến chất lượng giáo dục lý luận chính trị của các trung tâm, ảnh hưởng đến chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp của Thành phố. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng đã khẳng định chủ trương: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận và đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp” [10. Tr.49], Vì thế, chọn nghiên cứu vấn đề “Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho học viên ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” vừa có tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa thiết thực. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Có nhiều công trình tiếp cận nghiên cứu về công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên như: Trong cuốn sách “Khoa học lãnh đạo hiện đại” (Nhà xuất bản. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000) của Vương Lạc Phu, Tưởng Nguyệt Thần cho rằng phẩm chất người lãnh đạo cần tu dưỡng gồm: Phẩm chất chính trị, phẩm chất tri thức, phẩm chất năng lực và phẩm chất tâm lý. Theo các tác giả việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất người lãnh đạo là học tập lý luận và hoạt động thực tiễn của bản thân; Trong đó thực tiễn bản thân là khâu cơ bản nhất. Giáo trình công tác chính trị của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dùng trong các học viện, nhà trường thời kỳ mới (Trung tâm thông tin khoa học công nghệ môi trường Bộ Quốc Phòng) do Chương Tử Nghị chủ biên năm 2006, đã xác định rằng giáo dục chính trị tư tưởng là mắt xích trung tâm và là nhiệm vụ cơ bản của công tác chính trị, là sự bảo đảm thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Dùng phương pháp kiên trì thuyết phục tiến hành giáo dục chính trị tư tưởng là phương châm nhất quán của Đảng cộng sản Trung quốc. Nguyên tắc cơ bản của công tác giáo dục tư tưởng là thuyết phục, giáo dục đối với mọi người chứ không phải dùng phương pháp cưỡng chế hay phương pháp mệnh lệnh, hành chính. Đề tài: “Tác động của những biến đổi kinh tế – xã hội ở nước ta đến xây dựng QĐNDVN về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới”, Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, TCCT, Nxb QĐND, Hà Nội, 2000. Trên cơ sở luận giải làm rõ những biến đổi kinh tế, xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, các tác giả đã phân tích những tác động của sự biến đổi đó đối với quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị để từ đó đề xuất những định hướng đổi mới về nội dung, phương pháp quản 5
8. lý, và tiến hành công tác tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở. Những luận giải của đề tài là nội dung quan trọng để tác giả luận văn tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài của bản thân. Đề tài: “Nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ chủ trì CTĐ, CTCT ở đơn vị cơ sở ”, Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, Ban đề tài -Học viện Chính trị Quân sự, Trần Danh Bích – Chủ nhiệm đề tài, năm 2004. Phạm Tất Thắng (2010) “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội Các đề tài này đã đề cập khá toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến giáo dục chính trị và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ; làm rõ khái niệm, cấu trúc, biểu hiện và những bài học kinh nghiệm, trong xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng ý thức chính trị. Đồng thời chỉ ra những yếu tố tác động đến giáo dục chính trị; dự báo xu hướng biến đổi đời sống tư tưởng, chính trị của cán bộ, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, nhân dân. Tác giả Nguyễn Văn Thắng, “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, Luận án Tiến sĩ lịch sử, Học viện Chính trị quân sự, Hà Nội, 2001. Trên cơ sở luận giải những quan điểm, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và yêu cầu của công tác giáo dục chính trị, tác giả đã khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị trong quá trình xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; phân tích những đặc điểm, yêu cầu giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong điều kiện mới, tác giả đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Chính trị. Tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho đội ngũ sỹ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, sách tham khảo, Nxb QĐND, Hà Nội, 2002. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0237

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *