Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Chất lượng các đảng bộ phường ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn: Chất lượng các đảng bộ phường ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

1. Lý do chọn đề tài Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng” [41, tr.259]. Tổ chức cơ sở đảng nói chung, các đảng bộ phường ở quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Đảng. Đảng bộ phường là nơi trực tiếp gắn bó với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với dân, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở phường, nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động củng cố, xây dựng tổ chức đảng, đảng bộ phường trong sạch vững mạnh, có chất lượng ngày càng cao, là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn phường. Nhận thức được vị trí tầm quan trọng đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, trong đó có các đảng bộ phường. Nhiều đảng bộ phường lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn minh ở khu dân cư… Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, chất lượng các đảng bộ phường ở Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, trong đó có các đảng bộ phường ở quận Thủ Đức nói riêng chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở các phường của một quận cửa ngõ Đông Bắc của thành phố với nhiều lợi thế và tiềm năng. Những năm qua các đảng bộ phường đã có nhiều chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tạo bước chuyển biến đáng kể về phát triển kinh tế – xã hội ở các 4
6. phường. Tuy nhiên, chất lượng của không ít đảng bộ phường còn thấp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới. Tình trạng nhiều tổ chức đảng được công nhận “trong sạch, vững mạnh”, nhưng trên thực tế hiệu quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, thiếu bền vững, có phường đời sống nhân dân còn gặp khó khăn. Trình độ, năng lực của không ít cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không ít tổ chức đảng nề nếp sinh hoạt, chế độ tự phê bình và phê bình duy trì chưa thường xuyên, nghiêm túc; nguyên tắc tập trung dân chủ còn bị bi phạm; việc quản lý đảng viên còn lỏng lẻo. Hoạt động của chính quyền, mặt trận các đoàn thể nhân dân ở nhiều phường hiệu chưa cao. Trong khi đó trước yêu cầu nâng cao hiệu lực lãnh đạo đối với các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phong, an ninh của các đảng bộ phường có bước phát triển mới; trước sự tác động mặt trái của kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo trên địa bàn các phường ngày càng gia tăng, sự tác động của những tệ nạn, tiêu cực xã hội, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Tình hình đó đang đặt ra yêu cầu trực tiếp phải nâng cao chất lượng các đảng bộ phường. Vì vậy, nghiên cứu Chất lượng các đảng bộ phường ở quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là vấn đề cơ bản có ý nghĩa, lý luận thực tiễn sâu sắc và mang tính cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, nâng cao chất lượng của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng nói riêng đã được Đảng ta đề cập trong các văn kiện, nghị quyết qua các kỳ đại hội và luôn được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ, cấp độ, phạm vi khác nhau. Trong những năm gần đây có một số công trình tiêu biểu liên quan đến đề tài như: * Các đề tài khoa học, luận văn, luận án, sách, báo bàn về xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Sách “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới” do GS, TS Nguyễn Phú Trọng, PGS, TS Tô Huy Rứa, PGS, TS Trần Khắc Việt (Đồng chủ biên), Nxb CTQG, H, 2004. Trong công trình các tác giả đã giành một phần quan trọng luận bàn về vị trí, vai trò đặc điểm, 5
7. nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ xã, phường, thị trấn trong thời kỳ mới. Đề tài “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đảng xã, phường, thị trấn ở tỉnh Đồng Nai”. Đề tài do Ban Tổ chức tỉnh uy Đồng Nai chủ trì, năm 2004, đề tài đã luận giải làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn đổi mới nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Đồng Nai. Sách “Hệ thống chính trị cơ sở – Thực trạng và một số giải pháp đổi mới”, do Viện nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ biên soạn, TS Chu Văn Thành chủ biên, H, 2005. Các tác giả đã tập trung luận giải những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới, chỉnh đốn các đảng bộ xã, phường, thị trấn, đánh giá rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân của thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, nhất là đảng bộ xã, phường, thị trấn và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm đổi mới các tổ chức đó đáp ứng yêu cấu của công cuộc đổi mới. “Công tác vận động giáo dân của tổ chức cơ sở đảng (cấp xã) đồng bằng Bắc Bộ nước ta hiện nay”. Luận án tiến sĩ lịch sử của Hoàng Mạnh Điền (2001). Luận án đã phân tích thực trạng công tác vận động giáo dân của tổ chức sơ sở đảng (cấp xã) đồng bằng Bắc Bộ, chỉ ra những đặc thù và sự cấp thiết phải tăng cường công tác vận động giáo dân của tổ chức cơ sở đảng, đề xuất các giải pháp khả thi vận động giáo dân của các tổ chức cơ sở đảng (cấp xã) ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng của Hoàng Bằng, Học viện Chính trị Quân sự, năm 2004; “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện trong giai đoạn cách mạng mới”, đề tài cấp ngành, chủ nhiệm Trần Đức Tuệ, H, 1998. “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở doanh nghiệp cổ phần hóa của Tổng cục Hậu cần giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng của Nguyễn Trường Sơn, Học viện Chính trị, năm 6
8. 2009. “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới”, sách tham khảo do PGS Lê Văn Dương (Chủ biên). Các công trình trên đã tập trung nghiên cứu có hệ thống những nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng tổ chức cơ sở đảng nói riêng.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0225

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *