Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn, Cải cách hành chính cấp Xã, TÀI LIỆU HOT, HAY

Luận văn, Cải cách hành chính cấp Xã, TÀI LIỆU HOT, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tiến trình đổi mới đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề cải cách hành chính Nhà nước, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. Trong những năm qua cải cách hành chính ở nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong các nội dung như cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế,vướng mắc như: hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chồng chéo; chế tài chưa cụ thể, chưa kịp thời; thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch; bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo; trình độ năng lực của bộ phận cán bô, công chức còn hạn chế, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ chưa cao; cơ sở vật chất còn thiếu, thiết bị công nghệ thông tin còn chưa đảm bảo Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành thấy rõ yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước được nâng lên, cải cách hành chính nhà nước là một quá trình khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, lien tục và có quyết tâm thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Kết quả cải cách hành chính nhà nước trên tất cả các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hộ, cải cách hành chính được xem như động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, phát huy dân chủ và duy trì hoạt động của bộ máy hành pháp. Quán triệt đường lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ- CP của Chính phủ ngày 08/11/2011, về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó đã xác định nhiệm vụ “Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách hành chính sách tiền lương
7. 2 nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công” Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, trong những năm qua, chính quyền từ cơ sở cấp xã đến huyện của tỉnh Gia Lai nói chung và nói riêng đã có nhiều nổ lực trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở địa phương và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay thì cải cách hành chính trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Bởi vậy, khảo sát đánh giá thực trạng cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Các xã trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có vị trí đặt biệt quan trọng trong hệ thống các cấp chính quyền ở nước ta. hoạt động của chính quyền cấp xã, thị trấn bao quát các lĩnh vực chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn và hướng tới thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vào cuộc sống, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hành chính cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm 14 xã, 01thị trấn, được đặt trên địa bàn tỉnh Gia lai là nơi thực hiện cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nói trên điều nằm trong diện phải thực hiện cải cách hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, việc cải cách này xuất phát yêu cầu thực tiễn về phát triển, quản lý của tỉnh Gia Lai. Là học viên ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành Chính, hiện đang công tác ở trên địa bàn cấp xã của huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, có nhiều trăn trở về công tác cải cách hành chính ở địa phương, nên tôi đã chọn đề tài: “Cải cách hành chính cấp xã từ thực tiễn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai” để làm luận văn thạc sỹ Luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, cải cách hành chính luôn được coi là vấn đề trọng tâm. Do vậy, vấn đề này đã và đang thu hút được đông đảo các cơ
8. 3 quan, tổ chức và cá nhân các nhà khoa học tham gia nghiên cứu ở những góc độ khác nhau, đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về cải cách hành chính như: Thang Văn Phúc (Chủ biên).“Cải cách hành chính nhà nước: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001. Nguyễn Thị Hồng Hiếu, “Các giải pháp tăng cường cải cách hành chính tại tỉnh Lào Cai”, Luận văn thạc sỹ, Học viện Hành chính năm 2010. Lê Thị Bình Minh,“Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020”, Luận văn thạc sỹ, Học viện Hành chính năm 2013. Dương Quang Tung (2007), “Cải cách hành chính để thúc đẩy sự phát triển đất nước trong thời kỳ mở cửa, hội nhập hiện nay”, Viện khoa học Tổ chức nhà nước. PGS.TS Đinh Ngọc Vượng (2008), “Cải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay”, Viện Nhà nước và pháp luật, Việt Nam. Nguyễn Khánh. “Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”. Nxb Lao động. Hà Nội,2003; – Sách “CCHC: Vấn đề cấp thiết để đổi mới bộ máy Nhà nước” Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2004 tập hợp những bài viết, ý kiến của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu về thực trạng, giải pháp CCHC nhà nước, cải cách thể chế pháp lí và những văn bản pháp luật liên quan đến CCHC. – Sách “Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền” do Đoàn Trọng Tuyến (Chủ biên). Nxb Tư Pháp, Hà Nội, 2006. Khái quát về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và các phương hướng cải cách hành chính. – Viện nhà nước và pháp luật: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. Đây là công trình thể hiện sự nghiên cứu sâu sắc của tập thể các nhà khoa học đầu ngành về chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay. – Giáo trình hành chính nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên), Đặng khắc Ánh, Hoàng Mai…. Nxb Giáo dục 2012. Trình bày khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước; Tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước; Quyết định quản lý hành chính nhà nước; Chính sách, kiểm soát và CCHC nhà nước.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0669

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *