Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã

Luận văn: Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã

1. Lý do chọn đề tài Đảng bộ cấp xã và người bí thư Đảng ủy cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, nghị quyết của Đảng ở cơ sở, đặc biệt phong cách lãnh đạo của người bí thư đảng ủy xã là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các khâu trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cho thấy chất lượng và hiệu quả của việc ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định, kiểm tra, sơ tổng kết các quyết định đều tuỳ thuộc vào phong cách lãnh đạo và năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ của Đảng nói chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt của từng Đảng bộ các cấp nói riêng. Để lãnh đạo đảng bộ cấp xã có hiệu quả, thì người bí thư đảng ủy cấp xã phải có phong cách chuẩn mực, được mọi người thừa nhận và có khả năng ảnh hưởng đến từng cá nhân và tập thể. Bởi vì, phong cách bao gồm lối sống, cách thức làm việc, hoạt động, ứng xử… tạo nên cái riêng của mỗi cá nhân. Phong cách của người bí thư đảng ủy xã được xem như thứ tài sản quý giá, nó có được là nhờ vào kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, phát triển từ vốn tri thức của sự kết hợp hài hòa giữa tri thức lý luận và tri thức kinh nghiệm, từ hành vi ứng xử, sinh hoạt, lối sống, khả năng nhạy bén trước cái mới… Vì vậy việc xây dựng phong cách chuẩn mực của người bí thư đảng ủy xã là yêu cầu cơ bản thường xuyên và có tính cấp bách hiện nay. Đối với đảng bộ cấp xã, người bí thư đảng ủy là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và đảng bộ cấp mình về mọi hoạt động, mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân ở đơn vị mình lãnh đạo. Chất lượng hoạt động của đảng bộ cấp xã phụ thuộc rất lớn vào phong cách lãnh đạo của người bí thư đảng ủy. Do vậy, người bí thư đảng ủy cấp xã phải xây dựng được cho mình một phong cách chuẩn mực mới có thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt kết quả cao. Phong cách chuẩn mực đó sẽ là tiền đề bảo đảm chắc chắn cho sự thành công của người bí 3
6. thư đảng ủy trên cương vị là một người “đứng mũi chịu sào”, “người nhạc trưởng” của đảng bộ. Người bí thư đảng ủy có phong cách chuẩn mực sẽ tập hợp được cấp ủy viên và các cán bộ thuộc quyền cùng chung tay, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết xung quanh mình để thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ của nghị quyết đại hội cấp mình và cấp trên đã đề ra. Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải nâng cao hơn nữa phẩm chất, năng lực, phong cách lãnh đạo của ĐNBTĐU các cấp, đặc biệt là cấp xã. Vì vậy, việc bồi dưỡng phong cách lãnh đạo của người bí thư đảng ủy cấp xã ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay là yêu cầu cấp thiết, là tiền đề, là điều kiện tiên quyết để người bí thư đảng ủy cấp xã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp, đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc và mang tính cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Những năm qua, đã có nhiều công trình khoa học, đề tài luận văn, luận án nghiên cứu liên quan đến bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện phong cách lãnh đạo của người cán bộ đã được nghiệm thu, công bố, tiêu biểu có một số công trình nghiên cứu sau đây: * Bàn về bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ PGS,TS Nguyễn Phú Trọng và PGS,TS Trần Xuân Sầm đồng chủ biên, “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001. Các tác giả đã đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về mẫu hình người cán bộ lãnh đạo, những yêu cầu mới và các giải pháp mang tính tổng quát nhằm 4
7. xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của cơ sở trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Trần Đình Hoan, “Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Tạp chí cộng sản số 33 – 11/2003; Lương Cường, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”, Tạp chí Cộng sản ngày 03/5/2012. Các tác giả đã bàn đến những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng và bồi dưỡng cán bộ, qua đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng nói chung, đội ngũ cán bộ ở cơ sở nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. TS.Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương,“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân”, 2004. Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò, vị trí người cán bộ cũng như yêu cầu đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, những bài học kinh nghiệm về tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cũng như những kinh nghiệm xây dựng nền công vụ chính quy, hiện đại của các nước trong khu vực… Từ đó xác định hệ thống các yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005. Tác giả nghiên cứu sâu về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Nhóm đề tài: “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường ở Thành phố Cần Thơ hiện nay” luận văn Thạc sĩ của Phạm Thị Thuý Vân, 2005; “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp phường, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay” luận văn Thạc sĩ của Hà Thị Bích Thủy, 2006. Các tác giả đã đề cập đến đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đồng thời có những đóng góp trong việc 5
8. vạch ra giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở cơ sở. Một số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ như: “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”, luận án tiến sĩ khoa học lịch sử của Phạm Công Khâm, năm 2000; “Xây dựng ĐNBTĐU xã ở Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ của Nguyễn Văn Phích, năm 2000; “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cấp xã ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ của Trần Trung Trực, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2005. Các luận án, luận văn đã nêu lên thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Các tác giả đã đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở khu vực này đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương. “Một số vấn đề quan trọng về công tác tổ chức và cán bộ của Đảng hiện nay” của Phan Diễn, Tạp chí Cộng sản, số 31, 2002. Tác giả tổng kết những đánh giá của Trung ương về việc thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa VII, khóa VIII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa IX về công tác tổ chức – cán bộ. Trên cơ sở đó, tác giả đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ở các cấp. Đồng thời, tác giả phân tích khá chi tiết những mặt làm được và những mặt yếu kém, hạn chế của các nội dung công tác tổ chức; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác luân chuyển cán bộ; vấn đề xây dựng TCCS đảng. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới. “Vài suy nghĩ về dân chủ hóa công tác cán bộ” của Lê Đức Bình, Báo Nhân dân ngày 02/9/2002 trang 3. Tác giả đã trình bày vai trò của việc mở rộng dân chủ nhằm phát huy trí tuệ của tập thể trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng bố trí cán bộ theo cơ cấu, áp đặt chủ quan. “Xử lý đúng các mối quan hệ trong công tác cán bộ” của Hà Đăng, Tạp chí Cộng sản, số 3, 2002. Đây là tham luận tại Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0448

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *