Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty nước sạch, HAY

Luận văn: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty nước sạch, HAY

1.Tính cấp thiết của đề tài Trƣớc xu thế toàn cầu hóa và tiến trình hội nhập kinh tế đang từng bƣớc đƣợc đẩy mạnh. Việt Nam đã từng bƣớc hội nhập về kinh tế và thƣơng mại với các nƣớc trên khu vực và thế giới. Những biến đổi to lớn và sâu sắc trong đời sống kinh tế đất nƣớc đòi hỏi sự phát triển ổn định và bền vững không chỉ cho nền kinh tế quốc dân nói chung mà cả đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững trên thị trƣờng, thì không còn cách nào khác phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách, tạo môi trƣờng thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. Nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vƣơn lên, góp phần quyết định vào quá trình chuyển đổi cơ cấu và duy trì tốc độ tăng trƣởng cao của nền kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng nhƣ của nền kinh tế nƣớc ta còn rất hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi của thị trƣờng và yêu cầu hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Tình hình này về phía doanh nghiệp có nhiều nguyên nhân nhƣng chủ yếu là: Nhiều doanh nghiệp chƣa chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp và tay nghề cho công nhân, chi phí sản xuất còn cao và chƣa công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp, yếu kém trong liên doanh và liên kết với nhau, thiếu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và còn trông chờ, ỷ lại vào sự ƣu đãi bảo hộ của nhà nƣớc. Chính vì vậy vấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp trong cả nƣớc là phải tìm ra đƣợc các biện pháp cụ thể, sát hợp để nâng cao hiệu quả kinh
12. 2 doanh của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng đã triển khai nhiều chƣơng trình nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề này mới chỉ căn cứ vào thực tiễn để lập các dự án, phƣơng án cải tạo nâng cấp và mở rộng mạng lƣới cấp nƣớc hiện có nhằm mục đích mở rộng phạm vi phục vụ và giảm tỷ lệ nƣớc thất thoát, giải quyết những yêu cầu, đòi hỏi cấp bách trƣớc mắt. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và xuất phát từ các lý do trên nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng” làm đề tài luận văn thạc sỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài : Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015 làm rõ các hạn chế, tồn tại của công ty. Trên cơ sở đó đƣa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng trong thời gian tới. Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, luận văn có nhiệm vụ giải quyết một số vấn đề sau: – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. – Phân tích, đánh giá về thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015. Làm rõ các tồn tại, yếu kém trong sản xuất kinh doanh của công ty cũng nhƣ các nguyên nhân của nó. – Đề xuất một số biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
13. 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. Đối tƣợng nghiên cứu: Là các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả SXKD của Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng trong khoảng thời gian năm 2011- 2015. Định hƣớng và xây dựng biện pháp đề xuất cho các năm 2016 – 2020 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng, các số liệu đƣợc sử dụng trong tính toán phân tích đã đƣợc tham khảo từ các nguồn khác nhau nhƣ: Internet, các tài liệu đã công bố của Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng qua các năm ( báo cáo tổng kết, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty Một số phƣơng pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu đã đƣợc sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn bao gồm: – Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, suy luận lôgic. – Phƣơng pháp phân tích thống kê, so sánh. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng
14. 4 Chƣơng 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7047

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *