Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính

Luận văn: Bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính

MỞ ĐẦU Lý thuyết bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính được nghiên cứu nhiều bởi các tác giả Ivan Kiguradze và Bedrich Puza trong các năm từ 1995 đến 2003. Các tác giả đã áp dụng các kết quả trên để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, sự xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình vi phân đối số chậm và đối số lệch. Mục đích của luận văn là áp dụng các kết quả của hai tác giả trên để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính tổng quát với Pantograph. Luận văn tập trung vào nghiên cứu vấn đề tồn tại nghiệm của một lớp bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính với Pantograph. Xét hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính sau: )())(( )( tqtxp dt tdx += (1.1) Với điều kiện biên: 0)( cxl = (1.2) Trong đó: ),(),(: nn RILRICp → và nn RRICl →),(: là một toán tử tuyến tính bị chặn, .],,[),,( 0 nn RcbaIRILq ∈=∈ Các trường hợp riêng của điều kiện (1.2) là điều kiện ban đầu: 00 )( ctx = với It ∈0 (1.3) Hay điều kiện biên tuần hoàn: 0)()( caxbx =− (1.4) Nghiệm của bài toán (1.1), (1.2) chúng ta hiểu là một vectơ hàm n RIx →: liên tục tuyệt đối thõa mãn (1.1) hầu khắp nơi trên I và thỏa (1.2). Nội dung chính của luận văn gồm hai chương: Chương 1: Bài toán biên tổng quát cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính. Trong chương 1 chúng ta nghiên cứu về sự tồn tại nghiệm và việc xấp xỉ nghiệm cho bài toán biên tổng quát và hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính.
6. 6 Chương 2: Một lớp bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính với Pantograph. Trong chương 2 chúng ta áp dụng các kết quả của chương 1 để nghiên cứu tính giải được của một lớp bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính với Pantograph. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm khi nghiên cứu về tính giải được của hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính tổng quát với Pantograph.
7. 7 CÁC KÝ HIỆU • [ ], , ( ; ), [0; )I a b += = −∞ +∞ = +∞  • n  là không gian vectơ cột n-chiều ( )n iixx 1= = có phần tử ( 1, , )ix i n∈ =  với chuẩn: ∑= = n i ixx 1 • n n×  là không gian ma trận nn× , ( )n kiikxX 1, = = có các phần tử ( , 1,…, )ikx i k n∈ = với chuẩn: ∑= = n ki ikxX 1, • ( ){ }1 : 0 ( 1,…, ) nn n i ii x x i n+ = = ∈ ≥ =  • ( ){ }, 1 : 0 ( , 1,…, ) nn n n n ik iki k x x i k n× × + = = ∈ ≥ =  •Nếu , n x y∈ và , n n X Y × ∈ thì: ( ) ( )1 , 1 , ; , ; n n n n n i iki i k x y y x X Y Y X x x X x × + + = = ≤ ⇔ − ∈ ≤ ⇔ − ∈ = =   • )(Xr là bán kính phổ của ma trận n n X × ∈ •E là ma trận đơn vị. •Θ là ma trận không. • ( , )n C I  là không gian các hàm vectơ liên tục : n x I →  với chuẩn: { }Ittxx C ∈= :)(max ; •Nếu ( ) 1 ( , ) n n i i x x C I= = ∈  thì ( )n iCiC xx 1= = . • ( , )n C I  là không gian các vectơ hàm : n x I →  liên tục tuyệt đối. • ( , )n n C I ×  là tập hợp các hàm ma trận liên tục : n n X I × →  . •Nếu ( ) , 1 ( , ) n n n ik i k X x C I × = = ∈  thì ( )n kiCikC xX 1, = = .
8. 8 • ( , )n L Iµ  với +∞<≤ µ1 là không gian các vectơ hàm : n x I →  có các phần tử µ – khả tích với chuẩn: µ µ µ 1 )(         = ∫ b a L dttxx . •Nếu ( ) , 1 : n n n ik i k X x I × = = →  thì { } { }( ) { } { } n ki ik ItIt n ki ik ItIt txesstXess txtX 1, 1, )(sup)(sup )(max)(max =∈∈ =∈∈      = = •Nếu ( , )n n Z C I × ∈  là một ma trận hàm với các cột nzz ,…,1 và : ( , ) ( , )n n g C I L I→  là một toán tử tuyến tính thì g(z)= )(),…,( 1 nzgzg . • χ là hàm đặc trưng trên I: 1 , ( ) 0 , t I t t I χ ∈ =  ∉ • ( , )n L I  ) là không gian các vectơ hàm : n x I →  khả tích Lebesgue với chuẩn ∫= b a L dttxx )( . • ( , )n n L I ×  là không gian các ma trận hàm : n n X I × →  khả tích Lebesgue. •Nếu ( ) , 1 ( , ) n n n ik i k X x L I × = = ∈  thì ( )n kiLikL xX 1, = = .

 

MÃ TÀI LIỆU: 11621

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *