Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Xây dựng ý thức chính trị công nhân ngành than Quảng Ninh

Luận án: Xây dựng ý thức chính trị công nhân ngành than Quảng Ninh

M U 1. Tính c p thi t c a tài nghiên c u Ngay t khi m i ra i, giai c p công nhân (GCCN) Vi t Nam mà i tiên phong là ng C ng s n Vi t Nam ã luôn nêu cao b n ch t cách m ng, lãnh o toàn dân làm nên nh ng th ng l i có ý nghĩa l ch s vô cùng to l n. Ngày nay, trong công cu c i m i t nư c theo nh hư ng xã h i ch nghĩa (XHCN), vai trò cách m ng, vai trò lãnh o, tính tiên phong c a GCCN càng tr nên quan tr ng và có ý nghĩa quy t nh. xây d ng GCCN Vi t Nam v ng m nh áp ng yêu c u cách m ng trong giai o n m i, Văn ki n i h i i bi u l n th XII nêu rõ: “Quan tâm, giáo d c, ào t o, b i dư ng, phát tri n giai c p công nhân c v s lư ng và ch t lư ng, nâng cao b n lĩnh chính tr , trình h c v n, chuyên môn, k năng ngh nghi p, tác phong công nghi p, k lu t lao ng c a công nhân;… b o v quy n l i, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a công nhân” [23, tr.160]. Như v y, xây d ng GCCN là vi c làm c n thi t ã và ang ư c ng và Nhà nư c c bi t quan tâm. Trong cách m ng gi i phóng dân t c, Qu ng Ninh là m t trong nh ng cái nôi c a phong trào công nhân c nư c. Trong s nghi p i m i, Qu ng Ninh là m t vùng t có nhi u ti m năng phát tri n kinh t v i nhi u công nhân lao ng thu c nhi u lĩnh v c: công nghi p n ng, d ch v – du l ch, c ng bi n, nông – lâm – ngư nghi p, c a kh u… Trong s nh ng công nhân Qu ng Ninh, công nhân có s lư ng ông o nh t là công nhân ngành than. Chính vì v y, vi c xây d ng công nhân ngành than Qu ng Ninh không ch góp ph n “xây d ng t p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam (TKV) thành t p oàn kinh t m nh…” [8], mà còn góp ph n n nh, phát tri n kinh t – xã h i c a t nh, ng th i “góp ph n óng góp tích c c vào vi c
8. 2 m b o an ninh qu c gia” [7], cũng như s phát tri n i ngũ công nhân Qu ng Ninh nói riêng và GCCN Vi t Nam nói chung. Trong giai o n hi n nay, xây d ng công nhân ngành than Qu ng Ninh không th tách r i xây d ng ý th c chính tr (YTCT) c a h . Tuy nhiên, do nhi u nguyên nhân khác nhau mà trong YTCT c a GCCN Vi t Nam nói chung và công nhân ngành than Qu ng Ninh nói riêng còn có nh ng h n ch , b t c p. Th i gian qua, m c dù ng và Nhà nư c ã có nhi u chính sách nh m phát huy nh ng giá tr truy n th ng, ng th i xây d ng nh ng ph m ch t chính tr hi n i cho ngư i công nhân nhưng v n còn không ít cách nghĩ, cách làm l ch l c trong vi c x lý m i quan h gi a truy n th ng và hi n i. Công tác giáo d c, tuyên truy n xây d ng YTCT cho công nhân v n còn t n t i hai xu hư ng c c oan: ho c quá coi nh giá tr truy n th ng mà nh n m nh các giá tr hi n i, ho c quay tr v truy n th ng m t cách thái quá mà không ch p nh n, b sung nh ng giá tr m i. Rõ ràng, k t h p truy n tr ng và hi n i trong xây d ng YTCT cho GCCN Vi t Nam nói chung và công nhân ngành than Qu ng Ninh nói riêng là v n l n và c n thi t mà ho t ng lý lu n và th c ti n cu c s ng ang t ra, òi h i c n ph i ti p t c nghiên c u. Vì v y, tác gi ã ch n v n “K t h p truy n th ng và hi n i trong xây d ng ý th c chính tr công nhân ngành than Qu ng Ninh hi n nay” làm tài lu n án Ti n sĩ, chuyên ngành Tri t h c v i mong mu n có thêm m t góc nhìn m i trong gi i pháp xây d ng công nhân ngành than Qu ng Ninh nói riêng và GCCN Vi t Nam nói chung. 2. M c ích và nhi m v nghiên c u 2.1. M c ích nghiên c u Trên cơ s lu n gi i v cơ s lý lu n, th c tr ng k t h p truy n th ng và hi n i trong xây d ng YTCT công nhân ngành than Qu ng Ninh hi n nay, lu n án xu t m t s gi i pháp cơ b n nh m nâng cao hi u qu k t h p truy n th ng và hi n i trong xây d ng YTCT công nhân ngành than Qu ng Ninh áp ng yêu c u s nghi p i m i.

 

MÃ TÀI LIỆU:0903

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *