Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận án: Vốn viện trợ trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam

Luận án: Vốn viện trợ trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với chính sách đổi mới, các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài (TCPCPNN) đã vào Việt Nam với số lƣợng ngày càng lớn, triển khai nhiều hoạt động viện trợ và có đóng góp nhất định cho xóa đói-giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có quan hệ với trên 1.000 TCPCPNN, trong đó trên 600 tổ chức có hoạt động thƣờng xuyên. Theo thống kê chƣa đầy đủ, trong giai đoạn 2001-2017, vốn viện trợ của các TCPCPNN giải ngân đạt gần 4 tỷ đô-la Mỹ [3]. Theo đánh giá chung, viện trợ của các TCPCPNN không chỉ có đóng góp về kinh tế-xã hội mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, đối ngoại. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, một số tổ chức phi chính phủ phƣơng Tây, bất chấp chính sách thù địch và hiếu chiến của Mỹ và của chính phủ thân Mỹ của họ, đã tổ chức xuống đƣờng đấu tranh phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam, vận động, quyên góp hàng hóa (nhƣ lƣơng thực, thuốc men) để gửi giúp Việt Nam. Sau khi đất nƣớc hoàn toàn thống nhất, một số TCPCPNN tiếp tục giúp Việt Nam, song chủ yếu mang tính cứu trợ nhân đạo. Trong thời kỳ Mỹ và phƣơng Tây bao vây, cấm vận chống Việt Nam, một số TCPCPNN, nhất là các tổ chức Mỹ, đã tích cực vận động bỏ cấm vận, đồng thời hình thành một kênh quan trọng trong thông tin đối ngoại tới chính giới và công chúng Mỹ. Trong những năm đổi mới, với giá trị vốn viện trợ ngày càng tăng, các TCPCPNN đã đóng góp trực tiếp cho xóa đói-giảm nghèo và phát triển tại Việt Nam. Tác dụng của hoạt động và vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc nhìn nhận trên một số phƣơng diện quan trọng là: Hỗ trợ giải quyết một số khó khăn về kinh tế-xã hội ở các vùng có dự án; đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan đối tác và ngƣời dân trong các vùng dự án; giới thiệu và ứng dụng thành công một số mô hình phù hợp trong phát triển. Ngoài ra,
11. 2 một số TCPCPNN cũng hỗ trợ cho một số hoạt động lập pháp, xây dựng chính sách, giáo dục và đào tạo trong và ngoài nƣớc… [103; 104]. Tuy nhiên, cho đến nay, chƣa có nghiên cứu hệ thống và đầy đủ về vai trò và phƣơng hƣớng phát huy vai trò của nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Đề tài “Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam” đƣợc thực hiện nhằm mục đích phân tích, đánh giá một cách hệ thống vai trò và những đóng góp về kinh tế-xã hội của nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN ở Việt Nam, phân tích xu hƣớng, phƣơng hƣớng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của nguồn vốn này cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới. 2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 2.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở khảo sát vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội, luận án chỉ ra những thành tựu, những vấn đề đặt ra và nguyên nhân của các vấn đề đó nhằm đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp phát huy hơn nữa vai trò và những đóng góp của nguồn vốn này trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu – Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về vốn viện trợ của các TCPCPNN đối với phát triển kinh tế-xã hội; – Xây dựng khung lý thuyết cho phân tích vốn viện trợ của các TCPCPNN đối với phát triển kinh tế-xã hội; – Phân tích thực trạng vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2017, chỉ rõ những thành tựu, những vấn đề đặt ra và nguyên nhân; – Phân tích và đánh giá chính sách của Nhà nƣớc liên quan đến vốn viện trợ của các TCPCPNN;
\

 

MÃ TÀI LIỆU: 11731

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *