Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội, HAY

Luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Lãnh đạo xã hội trước hết là sự tác động của giai cấp cầm quyền đối với mọi mặt của đời sống xã hội, nhằm bảo đảm duy trì, giữ vững và bảo vệ lợi ích của giai cấp ấy. Lãnh đạo xã hội ra đời gắn liền với những bước phát triển của xã hội, theo quy luật tất yếu của lịch sử. Lãnh đạo xã hội phải đạt đến sự tiến bộ và phát triển của toàn bộ đời sống xã hội; đến một trình độ nhất định, khi nhân dân lao động ý thức được quyền và lợi ích chính đáng của mình, lãnh đạo xã hội sẽ tiến đến đảm bảo không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống (vật chất và tinh thần) của nhân dân lao động – chủ thể đích thực của mọi quá trình lịch sử – xã hội; xét về thực chất là vươn tới các giá trị làm cho trình độ người của các quan hệ xã hội ngày càng cao hơn, đậm đặc hơn trong tiến trình vận động lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội là một bộ phận rất quan trọng trong di sản Hồ Chí Minh; là sản phẩm của sự kết hợp, kế thừa, phát triển di sản lãnh đạo truyền thống Việt Nam, tinh hoa di sản lãnh đạo của nhân loại, giá trị di sản lãnh đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về mục tiêu, đường lối phát triển xã hội đúng đắn của cách mạng Việt Nam, về tổ chức các lực lượng xã hội để thực hiện mục tiêu, đường lối đó trong suốt quá trình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc (GPDT), giải phóng giai cấp, giải phóng con người, với mục đích không ngừng cải thiện và nâng cao dần đời sống của nhân dân lao động, hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội là nhân tố quan trọng tập hợp, đoàn kết toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước, tạo nên sức mạnh to lớn đánh bại các thế lực ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do, đưa đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, tiến bộ và giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo xã hội, chúng ta sẽ nắm bắt một cách hệ thống những quan điểm cũng như sự chỉ đạo thực tiễn của Người trong lãnh đạo xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội qua các giai đoạn lịch sử; thấy được ý nghĩa to lớn của tư tưởng ấy đối với việc xây dựng lí luận lãnh đạo xã hội
7. 2 Việt Nam thời kỳ mới, góp phần làm phong phú thêm các giá trị lãnh đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin và nhân loại; chúng ta cũng có điều kiện học tập, vận dụng, phát triển những vấn đề cụ thể về mục tiêu, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp, phong cách lãnh đạo theo quan điểm Hồ Chí Minh vào thực tiễn lãnh đạo xã hội trong điều kiện xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ lãnh đạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Ngày nay, sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ thể của quá trình lãnh đạo xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy vậy, trong quá trình lãnh đạo xã hội, chúng ta cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức và những hạn chế, bất cập. Về chính trị: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng còn thấp; chế độ trách nhiệm không rõ ràng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và sản xuất công nghiệp còn thấp so với tiềm năng. Thu nhập bình quân đầu người nước ta còn thấp so với mức bình quân của thế giới. Về văn hóa: Sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Lãnh đạo quản lý văn hóa còn nhiều yếu kém, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Về xã hội: Một số chính sách xã hội còn chậm đổi mới, chưa sát thực tiễn; Phân hóa giàu nghèo gia tăng, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; nhiều tệ nạn xã hội mới nảy sinh… Đồng thời, cùng với đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội,

 

MÃ TÀI LIỆU: 11718

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *