Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

Luận văn quản trị kinh doanh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo dục nƣớc nhà, khuyến học, khuyến tài là động lực quan trọng trong chiến lƣợc phát triển con ngƣời. Khuyến học là một nhu cầu thực tiễn trong đời sống văn hóa giáo dục của ngƣời dân Việt Nam. Không chỉ có thời nay, mà từ xa xƣa, khuyến học đã ra đời, tồn tại và phát triển, luôn đƣợc xã hội đặc biệt quan tâm. Khuyến học giai đoạn 1075-1919, gắn liền với nền giáo dục khoa cử Nho học, góp phần tạo ra truyền thống hiếu học cho dân tộc Việt Nam. Nghệ An, một tỉnh nằm ở phía Bắc của Trung Bộ, nổi tiếng là đất học, nơi đây đã sản sinh nhiều danh nhân lịch sử, nhà khoa bảng, nhà khoa học, nhà văn hóa nổi tiếng, góp phần vào sự nghiệp dựng nƣớc và bảo vệ đất nƣớc. Qua nhiều thế hệ, vùng đất Nghệ An luôn dẫn đầu phong trào khuyến học từ dòng họ, thôn, xã, đến huyện, tỉnh và đƣợc ghi chép cụ thể trong các tƣ liệu Hán Nôm (TLHN). Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VNCHN) hiện lƣu trữ nhiều thƣ tịch và thác bản văn bia, có giá trị nghiên cứu về các lĩnh vực nhƣ văn học, lịch sử, địa lý, tôn giáo, giáo dục, khoa cử nói chung và khuyến học nói riêng. Qua tìm hiểu kho sách Hán Nôm và kho thác bản văn bia tại VNCHN, Thƣ viện Thông tin Khoa học xã hội (TTKHXH), Thƣ viện Quốc gia, Thƣ viện tỉnh Nghệ An và tại địa phƣơng, chúng tôi thấy một trữ lƣợng không nhỏ TLHN có nội dung khuyến học của Nghệ An (KHNA). Việc tìm hiểu, nghiên cứu phông tƣ liệu này một cách hệ thống, không chỉ có ý nghĩa khoa học, mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong hoạt động khuyến học hiện nay, cùng với việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Nội dung nguồn TLHN về KHNA thể hiện rõ những quy định mang tính chính sách về khuyến học, có giá trị về mặt tinh thần và vật chất mà ngƣời dân Nghệ An đã thực hiện trong quá khứ. Những chính sách đó đã góp phần tạo động lực, lan tỏa tinh thần hiếu học, truyền thống khoa bảng; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hữu hiệu đối với chính sách giáo dục cũng nhƣ phát triển nguồn nhân lực của Nghệ An nói riêng và cả nƣớc nói chung. Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi chọn đề tài Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An để thực hiện luận án Tiến sĩ ngành Hán Nôm.
10. 2 Những kết quả nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm TLHN, cũng nhƣ giá trị nội dung KHNA, hy vọng sẽ làm phong phú thêm nội dung khuyến học ở Việt Nam; từ đó, có thể làm rõ hơn vai trò của nghiên cứu Hán Nôm trong việc kết nối văn hóa truyền thống giữa quá khứ và hiện tại. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu một cách toàn diện nguồn TLHN về KHNA, bao gồm: đặc điểm văn bản, giá trị nội dung cũng nhƣ việc bảo tồn, phát huy giá trị tƣ liệu đó đối với công tác khuyến học, khuyến tài hiện nay. Từ đó, luận án góp phần tìm hiểu giá trị của di sản Hán Nôm nói chung, TLHN về KHNA nói riêng trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu – Hệ thống hóa nguồn TLHN có nội dung KHNA một cách đầy đủ nhất từ trƣớc đến nay. Nguồn tƣ liệu này gồm thƣ tịch và bi kí, hiện lƣu trữ tại VNCHN, TTKHXH, Thƣ viện Quốc gia, Thƣ viện Nghệ An và tại cơ sở địa phƣơng. – Nghiên cứu đặc điểm văn bản theo các phƣơng diện: định dạng văn bản (bản in, bản viết tay, văn khắc), sự phân bố theo thời gian và không gian, văn tự (chữ Hán, chữ Nôm), tác giả… – Giới thiệu nội dung khuyến học đƣợc ghi chép trong TLHN (thƣ tịch và bi kí), với các nội dung chủ yếu nhƣ: dựng trƣờng mở lớp; chế độ khen thƣởng (lƣu danh khoa bảng, vinh quy bái tổ, lễ cầu khoa, tạ khoa, miễn sƣu sai tạp dịch, biếu phần, lễ cầu khoa); chế tài xử phạt (ngƣời lƣời học, mƣợn danh đi học, coi thƣờng Nho học, khoa bảng) nhằm đem lại hiệu quả học tập. Từ đó nêu ra những đặc điểm nội dung TLHN về KHNA (đa dạng, phong phú; linh hoạt, phù hợp với thời cuộc, thiên về Nho học, mang tính đặc điểm vùng). – Nghiên cứu giá trị nội dung khuyến học, đề xuất những biện pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị TLHN về KHNA trong xã hội hiện nay. – Phiên dịch một số TLHN có nội dung khuyến học mang tính tiêu biểu. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu
11. 3 Toàn bộ TLHN có nội dung khuyến học của tỉnh Nghệ An lƣu trữ tại VNCHN, TTKHXH, Thƣ viện Quốc gia, Thƣ viện Nghệ An và tại địa phƣơng (gồm 96 kí hiệu thƣ tịch và 100 đơn vị bi kí). 3.2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu TLHN về KHNA chúng tôi tập trung vào một số vấn đề: xác định các khái niệm cơ bản; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến khuyến học ở Nghệ An, Việt Nam và một số nƣớc đồng văn nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; khảo sát, hệ thống hóa nguồn tƣ liệu; nghiên cứu đặc điểm văn bản; nội dung khuyến học và đặc điểm nội dung TLHN về KHNA; giá trị nội dung khuyến học và đề xuất những biện pháp bảo tồn và phát huy nguồn TLHN về KHNA trong xã hội đƣơng đại. 3.3. Phạm vi sử dụng tư liệu Phạm vi tƣ liệu chủ yếu của luận án là thƣ tịch (tục lệ, đăng khoa lục, địa chí, gia huấn, gia phả, sách sử…) và bi ký có nội dung về KHNA trong giáo dục Nho học lƣu trữ tại VNCHN, TTKHXH, Thƣ viện Quốc gia, Thƣ viện Nghệ An và tại cơ sở địa phƣơng do chúng tôi khảo sát, đƣợc tính đến thời điểm hiện nay (2019) làm nguồn tƣ liệu chính trong nghiên cứu của luận án. Ngoài ra, luận án cũng sử dụng các bộ sách công cụ nhƣ Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu do Trần Nghĩa và François Gros đồng chủ biên, Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu (Bổ di, quyển Thƣợng, Hạ) do Trần Nghĩa chủ biên, Thư mục hương ước của TTKHXH, Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam do Trịnh Khắc Mạnh chủ biên…; các luận văn, luận án, sách đã xuất bản; các bài nghiên cứu công bố trên các tạp chí chuyên ngành về khuyến học nói chung, khuyến học Nghệ An nói riêng. 4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp luận – Xác định cơ sở lý thuyết dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam trong việc sƣu tầm, bảo tồn, nghiên cứu khai thác và phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. – Vận dụng những tri thức về Ngữ văn Hán Nôm, văn bản học, văn tự học, thƣ tịch học, văn hóa học, nghiên cứu liên ngành đã đƣợc vận dụng lý thuyết nghiên cứu khoa học trong luận án.
12. 4 – Kế thừa thành quả nghiên cứu của ngƣời đi trƣớc từ các công trình khoa học đã đƣợc công bố liên quan đến đề tài. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình triển khai đề tài, chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: – Phƣơng pháp văn bản học: là phƣơng pháp đầu tiên và quan trọng đối với những ngƣời làm công tác Hán Nôm nói riêng, các ngành khoa học liên quan đến văn bản cổ nói chung.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6420

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *