Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp ở Tây Bắc

Luận án: Mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp ở Tây Bắc

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm vị trí quan trọng đối với sự phát triển của xã hội hiện đại. Đối với Việt Nam, quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một đất nƣớc nông nghiệp lạc hậu, điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lƣợc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Phát triển nông nghiệp, vì vậy, luôn là nhiệm vụ thƣờng xuyên, cấp bách, trọng yếu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tây Bắc là địa bàn chiến lƣợc đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của Việt Nam với diện tích gần 1/3 đất nƣớc và dân số khoảng 11,6 triệu ngƣời, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63%, tuy nhiên lại là khu vực hết sức khó khăn, có tới 43/62 huyện nghèo nhất cả nƣớc, tỷ lệ hộ nghèo 25,6% (cả nƣớc là 10%). Nông nghiệp là thế mạnh đặc trƣng, là nền tảng để vùng phát triển. Tuy nhiên, trƣớc yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập sâu rộng, sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng chƣa tƣơng xứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng cũng nhƣ so tiềm năng, lợi thế. Những nguyên nhân chính đƣợc Đảng nhận định là: nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn bất cập so với thực tiễn; chưa hình thành một cách có hệ thống các quan điểm lý luận về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực này thiếu đồng bộ, thiếu tính đột phá; một số chủ trƣơng, chính sách không hợp lý, thiếu tính khả thi nhƣng chậm được điều chỉnh, bổ sung kịp thời… Trong những nguyên nhân đó, có thể thấy, đều liên quan ít nhiều, trực tiếp hay gián tiếp đến truyền thông phát triển nông nghiệp. Điều này có thể được xét trên hai phương diện:
7. 2 – Phương diện thứ nhất, hoạt động truyền thông với mục đích truyền tải đến công chúng các thông tin về chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng và Chính phủ, của chính quyền các địa phương… về phát triển nông nghiệp. Theo phƣơng diện này, đến lƣợt nó, lại có hai khả năng có thể xảy ra trên thực tế: khả năng thứ nhất, các chủ trƣơng, chính sách phát triển nông nghiệp hợp lý, thể hiện và phản ánh đúng các yêu cầu thực tiễn khách quan của phát triển nông nghiệp… chƣa đƣợc truyền tải kịp thời, chƣa hiệu quả… đến với công chúng nông dân, chƣa thực sự phát huy đƣợc vai trò định hƣớng, chỉ dẫn cho công chúng truyền thông trong nông nghiệp, nông thôn…; khả năng thứ hai, có thể có chủ trƣơng chính sách phát triển nông nghiệp chƣa hợp lý, thiếu khách quan và chƣa đồng bộ…chậm đƣợc điều chỉnh đổi mới, chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu đƣợc đặt ra từ thực tế phát triển nông nghiệp, chƣa phản ánh, thể hiện đƣợc các nhu cầu chính đáng khách quan của công chúng truyền thông là nông dân, của sự phát triển khơi dậy các tiềm năng đặc thù thế mạnh của nông nghiệp và nông thôn trong tình hình mới. Trong cả hai trƣờng hợp ấy, đều có nguyên nhân quan trọng, bắt nguồn từ hoạt động truyền thông phục vụ phát triển nông nghiệp, truyền thông và mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp. Trong trƣờng hợp thứ nhất, hoạt động truyền thông đã chƣa vận động để có thể theo kịp và đáp ứng yêu cầu truyền tải có hiệu quả các thông điệp về chủ trƣơng chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng, của Chính phủ đến với công chúng. Trong khả năng thứ hai của vấn đề, hoạt động truyền thông đã chƣa thể thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội đối với các chủ trƣơng chính sách chƣa hợp lý, đã chƣa thể phát hiện và truyền tải kịp thời các đặc thù trong nhu cầu, điều kiện tiếp nhận sản phẩm truyền thông của công chúng là nông dân với các đặc thù về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, đặc thù về các điều kiện phƣơng tiện tiếp nhận sản phẩm và nhất là các đặc thù về đời sống văn hóa tinh thần, về các phong tục, tập quán, lối sống, ngôn ngữ…

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0839

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *