Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận án: Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT Hà Nội

Luận án: Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT Hà Nội

1. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu 1.1. Nâng cao ĐSVHTT là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta được đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V. Đây là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng văn hoá mới, lối sống mới và con người mới phù hợp với đòi hỏi của đất nước trong thời đại mới. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đã nêu rõ: “Phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo nên trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội [16, tr.54-55]. 1.2. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc THPT là bậc học cuối cùng của giáo dục phổ thông, cầu nối giữa giáo dục phổ thông với giáo dục đại học, sau đại học và giáo dục nghề nghiệp. Học sinh THPT đã bước qua tuổi thiếu niên nhưng chưa thực sự trở thành người lớn. Đây là lứa tuổi đặc thù, có sự chuyển biến, phát triển, thay đổi mạnh mẽ cả về thể chất, tâm sinh lý lẫn nhận thức, trí tuệ, tâm hồn, tình cảm… Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh THPT có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh của các thế hệ công dân sau này. Vì vậy, việc nghiên cứu ĐSVHTT của học sinh THPT hiện nay, đánh giá đúng thực trạng và khuyến nghị các giải pháp để nâng cao ĐSVHTT của học sinh là vấn đề cần thiết cả về phương diện lý luận và thực tiễn.
9. 2 1.3. Thủ đô Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn hiến, đồng thời là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa lớn của cả nước. Bên cạnh truyền thống văn hóa ngàn đời của đất Thăng Long, Đông Đô xưa, người dân Hà Nội nói chung, học sinh THPT ở Thủ đô nói riêng, cũng là những người đón và tiếp nhận ảnh hưởng của các nền văn hóa, văn minh hiện đại của thế giới sớm hơn so với các tỉnh/thành phố khác. Đương nhiên, những chuyển biến mạnh mẽ của đời sống chính trị – kinh tế – xã hội và văn hóa của Thủ đô thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng ảnh hưởng, tác động nhanh và sâu sắc, tạo nên những thay đổi rõ rệt trong ĐSVHTT của học sinh THPT. Nghiên cứu thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn bao quát và cụ thể hơn về ĐSVHTT của lứa tuổi này, có cơ sở để bàn luận về những vấn đề đặt ra, khuyến nghị các giải pháp cần thiết… nhằm từng bước cải thiện, đáp ứng, nâng cao ĐSVHTT cho các em. Vì những lý do trên đây, tôi chọn vấn đề nghiên cứu về “Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay” làm đề tài luận án nghiên cứu sinh. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích Nghiên cứu, tìm hiểu các khía cạnh, biểu hiện cụ thể trong ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội hiện nay, trên cơ sở đó, trao đổi, bàn luận, khuyến nghị các giải pháp cải thiện, đáp ứng, nâng cao ĐSVHTT cho chủ thể này. 2.2. Nhiệm vụ – Làm rõ các khái niệm/phạm trù VHTT, ĐSVH, ĐSVHTT, ĐSVHTT của học sinh THPT, cơ sở lý luận của việc nghiên cứu ĐSVHTT của học sinh THPT nói chung, học sinh THPT Hà Nội nói riêng. – Khảo sát, đánh giá thực trạng ĐSVHTT của học sinh THPT tại Hà Nội hiện nay; chỉ ra những nguyên nhân, yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội, xu hướng biến đổi trong ĐSVHTT của học sinh THPT Hà Nội.

 

MÃ TÀI LIỆU: 11799

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *