Luận án: Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh

Luận văn quản trị kinh doanh

MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 6 1.1. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài 6 1.2. Những vấn đề luận án cần nghiên cứu 22 CHƯƠNG 2: NHẬN DIỆN CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỒ CHÍ MINH 25 2.1. Khái niệm, bối cảnh xuất hiện và diễn biến 25 2.2. Các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh 36 2.3. Hậu quả, tác hại 65 CHƯƠNG 3: ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỒ CHÍ MINH 75 3.1. Khái niệm và các cơ sở đấu tranh 75 3.2. Thực trạng đấu tranh 84 3.3. Kết quả, hạn chế, nguyên nhân 119 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỒ CHÍ MINH 134 4.1. Dự báo 134 4.2. Quan điểm cơ bản 139 4.3. Giải pháp 144 KẾT LUẬN 162 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 166 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 167
5. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBĐV : Cán bộ, đảng viên CNCS : Chủ nghĩa cộng sản CNĐQ : Chủ nghĩa đế quốc CNTB : Chủ nghĩa tư bản CNXH : Chủ nghĩa xã hội DBHB : “Diễn biến hòa bình” NXB : Nhà xuất bản XHCN : Xã hội chủ nghĩa
6. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hồ Chí Minh là lãnh tụ, người anh hùng vĩ đại của dân tộc, được các thế hệ nhân dân Việt Nam tin yêu, trở thành ngọn cờ lan tỏa, cố kết khối đại đoàn kết dân tộc. Người khai sinh Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhận thức vị trí, tầm quan trọng của vấn đề trên, Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình tổ chức, lãnh đạo cách mạng luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong các tầng lớp nhân dân. Song, ở mặt khác, các thế lực chống đối Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam cũng luôn xác định khâu đột phá của chiến lược này là mặt trận tư tưởng chính trị, với mục tiêu số một là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta ngày càng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thì các thế lực trên và kéo theo đó là nhiều tổ chức, cá nhân cơ hội chính trị, thoái hóa, bất mãn ở trong, ngoài nước đưa ra nhiều luận điệu phê phán, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Hồ Chí Minh nhằm phủ định tư tưởng và “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh. V.I. Lênin từng chỉ rõ: Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ. Chúng ta không cường điệu tác động của những luận điệu chống Hồ Chí Minh

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0897

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *