Home / Luận án Tiến sĩ / Luận án: Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam, HAY

Luận án: Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam, HAY

MỞ ĐẦU Quá trình toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cách mạng khoa học – công nghệ hiện nay đã tạo cho Việt Nam những cơ hội và thách thức to lớn. Một trong những thách thức đặt ra đó là sự xuống cấp nghiêm trọng đạo đức xã hội, quan hệ giữa người với người ngày càng bị vật chất hóa, đạo lý làm người bị xem nhẹ. Điều đó đặt ra cho chúng ta yêu cầu phải quay trở về với các giá trị đạo làm người trong truyền thống để kế thừa và phát huy nó trong bối cảnh hiện nay: “Huy động sức mạnh của toàn xã hội, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc” để “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””. Đạo làm người là triết lý nhân sinh và là một trong những nội dung cơ bản của triết học, nhất là của triết học phương Đông nói chung, triết học Việt Nam nói riêng. Đạo làm người được nghiên cứu qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau như: văn học, lịch sử, khảo cổ học, phong tục, tập quán của nhân dân… Tuy nhiên, hiện nay, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam – thể loại tương đối đặc thù của văn học dân gian, vừa mang tính triết lý, vừa giàu chất trữ tình, thể hiện một cách sinh động, sâu sắc quan niệm sống, đạo lý làm người của đông đảo quần chúng nhân dân lao động Việt Nam qua nhiều thế hệ, được xem là triết học của nhân dân lao động Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam là việc làm cần thiết, góp phần khẳng định tính đặc thù và giá trị của tư tưởng triết học Việt Nam. Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam là tinh hoa văn hóa ứng xử, giúp định hướng và lựa chọn giá trị mà con người cần giữ gìn, tuân theo trong suốt cuộc đời để vươn tới cái chân, thiện, mỹ. Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam có ý nghĩa không chỉ đối với quá khứ mà còn có ý nghĩa đối với xã hội Việt Nam trong bối cảnh xuống cấp đạo đức hiện nay. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; … đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng đã khẳng định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Trong xã hội, sự suy thoái, xuống cấp đạo đức, lối sống đang trở thành một vấn nạn. Tội phạm xã hội ngày càng gia tăng về số lượng và về tính chất nguy hiểm; tệ nạn xã hội ngày càng nhiều; môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục. Những giá trị đạo làm người trong
4. 2 truyền thống đang có nguy cơ bị lãng quên. Chính vì vậy, việc trở về với các giá trị đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam để kế thừa và phát huy nó trong bối cảnh hiện nay là điều cần thiết. Với mong muốn nghiên cứu một cách hệ thống quan niệm đạo làm người được thể hiện qua tục ngữ, ca dao Việt Nam, góp phần khẳng định tính đặc thù cũng như những giá trị của tư tưởng triết học Việt Nam, từ đó, kế thừa và phát huy những giá trị đó trong bối cảnh hiện nay, tác giả chọn “Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam và ý nghĩa hiện thời của nó” làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản và nội dung đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam, từ đó chỉ ra ý nghĩa hiện thời của nó. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích trên, luận án đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau: – Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến khái niệm, cơ sở hình thành, đặc điểm, nội dung và ý nghĩa hiện thời của đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam; – Làm rõ một số vấn đề lý luận về tục ngữ, ca dao Việt Nam và đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam: khái niệm, nội dung, hình thức và đặc điểm của tục ngữ, ca dao Việt Nam; khái niệm, bản chất, cơ sở hình thành và đặc điểm đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam; – Phân tích một số nội dung cơ bản của đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam được thể hiện qua mối quan hệ của con người với bản thân, với gia đình và xã hội xuất phát từ tồn tại xã hội; từ đó khẳng định giá trị và tính đặc thù của đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam; – Chỉ ra ý nghĩa của đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam với việc hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam; với việc xây dựng gia đình Việt Nam hòa thuận, hạnh phúc và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với xã hội ở Việt Nam hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam và ý nghĩa hiện thời của nó. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Nội dung đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam được thể hiện qua mối quan hệ của con người với bản thân, với gia đình, xã hội và tự nhiên. Trong mối quan hệ của con người với tự nhiên, tục ngữ, ca dao Việt Nam chủ yếu ca ngợi vẻ đẹp đất nước, quê hương và tình yêu quê hương, đất nước của con người. Tuy nhiên, tình yêu quê hương, đất nước được tác giả đề cập đến trong mối quan hệ của con người với xã hội. Vì vậy, trong luận án này, tác giả tập trung nghiên cứu đạo làm người được thể
5. 3 hiện qua mối quan hệ của con người với bản thân, với gia đình và xã hội trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam của người Kinh do một số nhà xuất bản tuyển chọn, giới thiệu như: Nxb Văn học, Nxb Khoa học xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Văn hóa thông tin, Nxb Đại học Tổng hợp. Đồng thời, trong mối quan hệ của con người với gia đình, nội dung đạo làm người được tác giả tập trung nghiên cứu qua các mối quan hệ cơ bản như: quan hệ cha – con, vợ – chồng, anh – em. Trong mối quan hệ của con người với xã hội, tác giả tập trung nghiên cứu đạo làm người được thể hiện qua hai mối quan hệ lớn đó là: quan hệ giữa con người với con người trong xã hội nói chung và quan hệ giữa con người với quê hương, đất nước. Đây là những mối quan hệ được thể hiện khá rõ nét trong tục ngữ, ca dao Việt Nam và cũng là những mối quan hệ đang phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội Việt Nam hiện nay. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận của đề tài là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề tài sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; cách tiếp cận liên ngành trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đặc biệt là quan niệm duy vật về lịch sử, xuất phát từ tồn tại xã hội để lý giải ý thức xã hội và phát huy những giá trị tích cực của ý thức xã hội trong điều kiện mới. Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: đọc tài liệu văn bản, thống kê, chú giải, so sánh, quy nạp và diễn dịch, phân tích và tổng hợp, lịch sử và logic, cụ thể và trừu tượng, khái quát hóa, điển hình hóa, chuyên gia

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0836

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *