Home / Luận văn thạc sĩ / Luận án Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Tây Nam Bộ

Luận án Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Tây Nam Bộ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài luận án Nhiều nghiên cứu và báo cáo phát triển toàn cầu đã đưa ra thông điệp BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. BĐKH tác động nghiêm trọng đến KT-XH và an ninh môi trường thế giới. Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia đã, đang và sẽ chịu tác động nặng nề nhất bởi BĐKH [253]. BĐKH đang tác động xấu đến tất cả các ngành, lĩnh vực và vùng miền ở Việt Nam, trong đó điển hình là lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ, hải sản và các vùng đồng bằng, ven biển. Những vùng ĐBSH, ĐBSCL, BTB và DHTNB được dự báo sẽ chịu những rủi ro cao nhất do BĐKH gây ra [91, tr.29, 39]. Trong thời gian qua, BĐKH đã ảnh hưởng rất lớn đến KT-XH-MT và sinh kế người dân trong vùng ĐBSCL (hay còn gọi là vùng TNB). Theo kịch bản BĐKH và NBD nếu mực NBD 100cm, sẽ có khoảng 38,9% diện tích có nguy cơ bị ngập. Trong đó, các tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất là Hậu Giang (80,62%), Kiên Giang (76,86%) và Cà Mau (57,69%) [24]. Nếu như kịch bản NBD cao nhất xảy ra, mà không có các hoạt động ứng phó thì toàn bộ diện tích vùng TNB sẽ hoàn toàn bị ngập thời gian dài trong năm và thiệt hại tài sản ước tính lên tới 17 tỷ USD [176]. Để ứng phó với những tác động bất lợi của BĐKH, Chính phủ đã xây dựng và cải cách một loạt thể chế, chính sách từ Trung ương đến địa phương. Đầu tiên, để thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên tham gia UNFCCC, Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và đệ trình đến Ban Thư ký UNFCCC Thông báo quốc gia lần thứ nhất vào tháng 12/2003, Thông báo quốc gia lần thứ hai vào tháng 12/2010 và Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất vào năm 2014, lần thứ 2 năm 2018. Sau khi Thỏa thuận Paris được thông qua tại Hội nghị các bên liên quan lần thứ 21 (COP21) tháng 12/2014, Việt Nam đã ký Thỏa thuận Paris cùng hơn 170 quốc gia khác vào ngày 22/4/2016 tại trụ sở của Liên hiệp quốc ở New York, Hoa Kỳ. Để thực hiện thỏa thuận này, Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH. Bên cạnh đó, hệ thống khung pháp luật, chính sách ứng phó với BĐKH của Việt Nam đã được hình thành một cách nhất quán ở các cấp độ từ cao tới thấp. Cụ thể, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
16. 2 Ngoài ra, trong số các luật được Quốc hội thông qua, vấn đề ứng phó với BĐKH cũng được đề cập (như: Luật Bảo vệ môi trường, 2014; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 2010; Luật Đa dạng sinh học; Luật Tài nguyên nước, 2012; Luật Phòng tránh thiên tai, 2013; Luật Khí tượng thủy văn, 2016…). Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành một số văn bản liên quan đến BĐKH như: Chỉ thị 35/2005/CT-TTg về việc Tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH cùng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư giai đoạn 2007-2010; Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH, 2008; Chiến lược quốc gia về BĐKH, 2011; Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020; Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, 2012… và một số quyết định khác thuộc các lĩnh vực liên quan… [91, tr.29-39]. Riêng đối với vùng TNB ngoài việc thực hiện những chính sách của Trung ương, trong thời gian qua Chính phủ, bộ/ngành đã xây dựng, ban hành nhiều chính sách đặc thù gắn với ứng phó với BĐKH cho vùng như ban hành các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành có tính đến yếu tố ứng phó với BĐKH: quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng ĐBSCL đến năm 2020; quy hoạch nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch thủy lợi, quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện BĐKH. Đặc biệt, Chính phủ ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghị quyết nhằm mục đích kiến tạo một tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững vùng TNB, dựa trên nguyên tắc tôn trọng các giá trị sinh thái tự nhiên, con người của vùng. Đồng thời, ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án cấp bách về ứng phó với BĐKH ở các địa phương vùng TNB. Nhờ quá trình triển khai thực hiện các chính sách ứng phó với BĐKH ở các địa phương và đã góp phần mang lại hiệu quả trong việc thích ứng và giảm nhẹ ảnh hưởng của BĐKH ở vùng TNB. Tuy nhiên, bên cạnh một số thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB, đang gặp một số khó khăn, bất cập như sau: (i) các chính sách BĐKH chủ yếu do cấp Trung ương hoạch định, ban hành nên trong thực tiễn thực thi ở vùng TNB đã xuất hiện nhiều điểm chưa phù hợp; (ii) quy trình thực hiện chính sách BĐKH còn gặp nhiều hạn chế (ban hành văn bản thực hiện chính sách; tuyên truyền chính sách; phối hợp thực hiện chính sách; năng lực thực hiện chính sách của các chủ thể ở địa phương); (iii) các nhiệm vụ, dự án để thực hiện chính sách được
17. 3 thiết kế chưa dựa trên các đặc trưng sinh thái – xã hội của vùng ở TNB và thiếu sự gắn kết lâu dài với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch ưu tiên của Chính phủ, bộ/ngành. Bên cạnh đó, trong bối cảnh phát triển mới, vùng TNB cũng đang đứng trước những cơ hội và đối diện với nhiều thách thức từ sự phát triển thiếu bền vững ở nội tại, các thách thức đến từ bên ngoài. Mặt khác, từ tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng cho thấy đã có rất nhiều nghiên cứu công bố về ứng phó với BĐKH ở vùng TNB. Tuy nhiên, các vấn đề về thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH vẫn còn nhiều khoảng trống về: lý thuyết, phương pháp, nội dung…để luận án nghiên cứu. Do vậy, để có cơ sở khoa học nhằm đề xuất những giải pháp để hoàn thiện việc thực hiện các chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB, nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu thực hiện luận án: “Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu từ thực tiễn vùng Tây Nam Bộ”. 2. Mục đích và nhiệm vụ, giả thuyết nghiên cứu của luận án 2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án Luận án có mục tiêu tổng quát là nghiên cứu được luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án Để đạt được mục đích trên, luận án tập trung thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau đây: – Phân tích làm rõ được một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH. – Đánh giá được thực trạng thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB. – Trên cơ sở đó, đề xuất được các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB. 2.3. Giả thuyết nghiên cứu Từ việc khái quát thực tiễn và đánh giá sơ lược một số công trình nghiên cứu liên quan, một số câu hỏi nghiên cứu được đặt ra: 1) Cơ sở lý luận và thực tiễn cho nghiên cứu cho nghiên cứu thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB là gì? 2) Kết quả của việc thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB hiện nay như thế nào? 3) Những yếu tố ảnh hưởng và các bất cập nảy sinh trong thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH ở vùng TNB hiện nay là gì?

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0071

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Đông Đô

LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấpthiết của đề tài Việc chuyển mình từ nền kinh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *