Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tới giảng dạy tại ĐH Văn Lang

Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tới giảng dạy tại ĐH Văn Lang

Lý do ch n ñ tài ð ng và nhà nư c ta ñã xác ñ nh giáo d c là qu c sách hàng ñ u, coi ñ u tư cho giáo d c là ñ u tư cho s phát tri n. Giáo d c và ñào t o là con ñư ng quan tr ng nh t trong vi c phát huy ngu n l c con ngư i, t o nên s c m nh c nh tranh và phát tri n b n v ng. V i vai trò to l n như v y và ñ c bi t trong xu th toàn c u hóa c a n n kinh t tri th c thì ch t lư ng giáo d c ñ i h c (ðH) Vi t Nam hi n nay ñang là m i quan tâm c a toàn xã h i. M t câu h i l n ñ t ra cho n n giáo d c nư c ta là: Ph i làm gì và làm như th nào ñ nâng cao ch t lư ng giáo d c ðH nh m ñào t o ñ ngu n nhân l c có ki n th c và k năng ñáp ng yêu c u phát tri n xã h i? ð c i ti n ch t lư ng giáo d c ðH trong b i c nh giáo d c th gi i và giáo d c ðH Vi t Nam có nhi u thay ñ i như hi n nay, thì vi c ñánh giá ch t lư ng ñào t o trong các trư ng ðH là ho t ñ ng không th thi u. M t trong nh ng y u t quan tr ng có ý nghĩa quy t ñ nh và liên quan toàn di n v i s c i ti n ch t lư ng giáo d c ðH c n ñư c ñánh giá là ch t lư ng ho t ñ ng gi ng d y (HðGD) c a ñ i ngũ gi ng viên (GV). Ngh quy t H i ngh Ban ch p hành Trung ương 2 khóa VIII ñã xác ñ nh “Giáo viên là nhân t quy t ñ nh ch t lư ng giáo d c”. Do ñó, vi c ñánh giá HðGD c a GV là m t yêu c u t t y u ñ i v i các cơ s ñào t o. K t lu n t i H i ngh toàn qu c v ch t lư ng giáo d c ðH ngày 05 tháng 01 năm 2008, Phó Th tư ng, B trư ng B Giáo d c và ðào t o Nguy n Thi n Nhân ñã nh n m nh: “V gi ng viên, B Giáo d c và ðào t o ñã và ñang ti p t c ban hành quy ch gi ng viên và chu n gi ng viên cho t ng v trí công tác. T t c gi ng viên ðH ñ u ph i có năng l c gi ng d y, nghiên c u và ph i ñư c ñánh giá qua sinh viên (SV) và ñ ng nghi p v trình ñ chuyên môn, k năng sư ph m, năng l c qu n lý giáo d c…”. Trong B tiêu chu n ñánh giá ch t
10. -10- lư ng giáo d c trư ng ñ i h c, ban hành theo Qð s 65/2007/Qð-BGDðT, ði u 7, Tiêu chu n 4 v Ho t ñ ng ñào t o yêu c u “…có k ho ch và phương pháp ñánh giá h p lí các HðGD c a gi ng viên”. Trong ñánh giá HðGD, bên c nh các hình th c như: T ñánh giá c a GV, ñánh giá c a ñ ng nghi p, lãnh ñ o, qua h sơ gi ng d y, k t qu h c t p c a SV v. v. thì hình th c ñánh giá qua ý ki n ph n h i t SV ñang ñư c các trư ng ðH và xã h i quan tâm. ðây là hình th c ñánh giá có ý nghĩa quan tr ng vì SV v a là trung tâm, v a là m c tiêu, v a là ñ i tư ng c a HðGD. Hơn b t c ñ i tư ng nào khác, SV là ñ i tư ng hư ng th tr c ti p nh t ch t lư ng c a HðGD, là s n ph m c a chính quá trình ñào t o. Trong B tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng ñ i h c, ban hành theo Qð s 65/2007/Qð-BGDðT, ði u 9, Tiêu chu n 6 v Ngư i h c cũng quy ñ nh “…ngư i h c ñư c tham gia ñánh giá ch t lư ng gi ng d y c a gi ng viên khi k t thúc môn h c”. Vi c ngư i h c ñư c tham gia ñánh giá ch t lư ng gi ng d y c a GV là v n ñ m i ñ i v i nư c ta c v lý lu n và th c ti n. Vì v y, nh m giúp các trư ng ðH áp d ng có hi u qu hình th c này, ngày 20/02/2008 B Giáo d c và ðào t o ñã ban hành Công văn s 1276/BGD ðT/NG c a B trư ng Giáo d c và ðào t o v vi c “Hư ng d n t ch c l y ý ki n ph n h i t sinh viên v HðGD c a gi ng viên”. Như v y, vi c l

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1254

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *