Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / https://tailieumau.vn/wp-admin/post-new.php

https://tailieumau.vn/wp-admin/post-new.php

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Quyền con ngƣời là khát vọng và thành quả của quá trình phát triển nhận thức lâu dài trong lịch sử nhân loại, là động lực phát triển của xã hội loài ngƣời, nó gắn liền với quá trình phát triển đầy biến động của lịch sử. Quyền con ngƣời thể hiện đƣợc giá trị mà mọi dân tộc văn minh đều hƣớng tới. Cùng với sự phát triển và hoàn thiện pháp luật quốc tế về quyền con ngƣời, nhận thức về quyền con ngƣời trên toàn thế giới đã không ngừng đƣợc tăng lên trong nhiều thập kỷ qua. Công cụ hiệu quả nhất cho việc bảo vệ quyền con ngƣời chính là hệ thống pháp luật. Chỉ thông qua việc thể chế hóa thành luật, quyền con ngƣời mới đƣợc bảo đảm và bảo vệ tốt nhất. Có nhiều cách phân loại quyền con ngƣời dựa trên các tiêu chí và cách tiếp cận khác nhau. Nếu phân loại theo chủ thể của quyền thì quyền con ngƣời bao gồm 02 nhóm: Quyền của cá nhân và quyền con ngƣời theo nhóm. Dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những nhóm ngƣời dễ bị tổn thƣơng. Quyền của ngƣời thiểu số đƣợc ghi nhận trong nhiều điều ƣớc quốc tế mang tính phổ cập toàn cầu và điều ƣớc quốc tế khu vực. Trong Bộ luật nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ); Công ƣớc quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1965 (CERD); Công ƣớc về các dân tộc và bộ lạc bản địa ở các quốc gia độc lập 1989 (ILO); Tuyên bố về quyền của những ngƣời thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ 1992. Trong Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 1966 (ICCPR)- Điều 27: Ở những quốc gia có nhiều nhóm thiểu số về sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, những cá nhân thuộc các nhóm thiểu số đó, cùng với những thành viên khác của cộng đồng mình, không bị khƣớc từ quyền có đời sống văn hoá riêng, quyền đƣợc theo và thực hành tôn giáo riêng, hoặc quyền đƣợc sử dụng ngôn ngữ riêng của họ.
8. 2 Trong năm 1992, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Tuyên bố về quyền của những ngƣời thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ (the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities). Diễn đàn về các vấn đề thiểu số (the Forum on Minority Issues) đƣợc thành lập trong năm 2007 thay thế cho Nhóm công tác LHQ về ngƣời thiểu số (the United Nations Working Group on Minorities) đƣợc thành lập năm 1995. Ở Việt Nam, theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009, có 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ của cả nƣớc, trong đó dân tộc Kinh có 73,594 triệu ngƣời (chiếm 85,7%) và 53 DTTS có 12,253 triệu ngƣời (chiếm 14,3%). Các DTTS có số lƣợng trên một triệu ngƣời, gồm: dân tộc Tày: 1.626.392 ngƣời, chiếm 1,9%; dân tộc Thái: 1.550.423 ngƣời (1,8%); dân tộc Mƣờng: 1.268.963 ngƣời (1,5%); dân tộc Khmer: 1.260.640 ngƣời (1,5%) và dân tộc Mông: 1.068.189 ngƣời (1,2%). Còn lại là các dân tộc dƣới 1 triệu ngƣời. Trong đó có nhiều dân tộc chỉ vài trăm ngƣời nhƣ: Si La 709, Pu Péo 687, Rơ Măm 436, Brâu 397, Ơ Đu 376 ngƣời [24]. Các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng cộng đồng dân tộc thống nhất. Trong mối quan hệ giữa các dân tộc ở nƣớc ta thì đoàn kết thống nhất là đặc điểm nổi bật nhất, xuyên suốt trong mọi thời kỳ lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc. Các dân tộc sinh sống trên đất nƣớc ta trong những giai đoạn khác nhau, nhƣng đều có chung một vận mệnh lịch sử. Đoàn kết gắn bó là đảm bảo sự sống còn của từng dân tộc cũng nhƣ của cả cộng đồng các dân tộc trong quá trình phát triển. Sự liên kết thành phần dân cƣ sớm có ý thức tự giác, cùng chung sống trong một đất nƣớc ngay từ buổi bình minh của lịch sử đã tạo nên một cộng đồng quốc gia dân tộc bền vững.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19400

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *