Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Hiệu quả thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay

Hiệu quả thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Hệ thống thuế, phí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Trong các sắc thuế hiện hành, chi phối mạnh mẽ nhất đến toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội là thuế GTGT. Luật Thuế giá trị gia tăng của nước ta được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997, tại kỳ họp thứ 11, có hiệu lực thi hành từ 01/01/1999 và thay thế cho thuế thu doanh thu. Quá trình từ khi được triển khai thực hiện đến nay, Luật Thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều lần nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đang hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Luật Thuế GTGT đi vào cuộc sống đã và đang tác động tích cực đến kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Việc thực hiện thuế giá trị gia tăng đã góp phần làm tăng thu cho NSNN, giúp nhà nước quản lý và điều tiết nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vận động và phát triển đạt được nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân và tính chất đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nên hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT ở nước ta có mặt chưa cao, xét trên cả góc độ là nguồn thu cho NSNN và công cụ để nhà nước quản lý, điều tiết nền kinh tế. Trên tinh thần đó, vấn đề thực tiễn đang đặt ra là phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc nhằm từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT ở Việt Nam. Xuất phát từ các lý do trên, tác giải đã chọn: “Hiệu quả thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế. 3
6. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Thuế GTGT đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những vấn đề xung quanh thuế GTGT và thực hiện Luật Thuế GTGT đã được nhiều tác giả bàn luận đến ở các góc độ khác nhau, từ đề tài nghiên cứu các cấp, các luận văn, luận án cho đến các bài báo khoa học. Dưới góc độ hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Từ năm 1997 đến nay, Quốc hội nước ta đã ban hành và nhiều lần sửa đổi Luật Thuế GTGT. Sau mỗi lần ban hành và sửa đổi Luật Thuế, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn về thi hành Luật Thuế GTGT. Đến nay, đã có rất nhều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung, tổ chức, triển khai, áp dụng Luật Thuế GTGT. Dưới góc độ đề tài khoa học các cấp. Tiêu biểu có đề tài cấp Bộ của tác giả Nguyễn Ngọc Hùng ở Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bàn về “Những tác động về kinh tế – xã hội của thuế GTGT và hướng hoàn thiện thuế GTGT ở Việt Nam”. Trong đề tài này, nhóm tác giả đã đề cập một cách khá toàn diện những tác động về mặt kinh tế, xã hội của Luật Thuế GTGT sau 5 năm thực hiện ở Việt Nam. Trên cơ sở sự đánh giá này, nhóm tác giả cũng đã phân tích, chỉ ra những điểm còn bất cập trong nội dung của Luật Thuế GTGT năm 1997, đã sửa đổi, bổ sung 2003 từ đó tiếp tục đề xuất các giải pháp hoàn thiện Luật Thuế GTGT cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cùng với đề tài cấp Bộ của tác giả Nguyễn Ngọc Hùng còn một số đề tài khác cũng liên quan đến đề tài luận văn. Dưới góc độ luận văn, luận án. Lý Thị Thùy Trang với đề tài “Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Tân Châu, tỉnh An Giang”, đăng trên http://m.doko.vn/luan- van/danh-gia-hieu-qua-quan-ly-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh- nghiep-tai-chi-cuc-thue-huyen-tan-chau-tynh-an-giang-311700. Trong luận văn này, Lý Thị Thùy Trang đã bàn một khía cạnh khá sâu xung quanh việc 4
7. triển khai, tổ chức thực hiện Luật Thuế GTGT đó là hiệu quả quản lý thuế. Nghiên cứu đề tài này có thể thấy, đối tượng nghiên cứu của đề tài “Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Tân Châu, tỉnh An Giang” vừa rộng, vừa hẹp hơn đối tượng nghiên cứu của đề tài luận văn của tác giả. Vấn đề này được minh chứng ở chỗ, đề tài của Lý Thị Thùy Trang không chỉ nghiên cứu về thuế GTGT, mà còn nghiên cứu cả về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thêm vào đó, phạm vi nghiên cứu của đề tài của đề tài “Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Tân Châu, tỉnh An Giang” hẹp hơn nhiều so với đề tài luận văn bàn về “Hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT ở Việt Nam”. Cùng với Lý Thị Thùy Trang còn có tác giả Mai Thị Mai Hoa nghiên cứu về “Định hướng hoàn thiện chính sách thuế trong bối cảnh tài chính hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam” trong Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Trường Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả của luận văn đã luận giải khá thuyết phục về những mặt tích cực và hạn chế trong chính sách thuế của Việt Nam. Tác giả cũng đã nghiên cứu về những tác động của bối cảnh tài chính hóa và hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đến việc thực thi chính sách thuế, trong đó có thuế GTGT ở nước ta. Từ những kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã đề xuất định hướng hoàn thiện chính sách thuế của Việt Nam. Năm 2010, Tác giả Hoàng Vũ Diệu Thúy của Trường Đại học Xây dựng đã bảo vệ thành công đề tài luận văn cao học “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”. Ở đề tài này, với đối tượng nghiên cứu là “hiệu quả sử dụng vốn NSNN cho đầu tư xây dựng”, tác giả đã hệ thống hoá lý luận về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc NSNN; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thuộc NSNN trong 5
8. lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc NSNN ở thành phố Đồng Hới. Cả về mặt lý luận và thực tiễn cho thấy, nguồn thu từ thuế, trong đó có thuế GTGT và các nguồn thu khác hình thành nên NSNN và NSNN được sử dụng chi tiêu vào các nhiệm vụ khác nhau. Vì thế, cách tiếp cận về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước có những nét tương đồng so với nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT nhưng không nhiều, chỉ dừng lại ở cách tiếp cận về hiệu quả. Bên cạnh luận văn của các tác giả Lý Thị Thùy Trang, Mai Thị Mai Hoa còn nhiều luận văn khác cũng bàn đến những vấn đề xung quanh việc thực hiện Luật Thuế GTGT, tiêu biểu như Đào Thị Ngọc Ánh với đề tài luận văn thạc sỹ “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam”, chuyên ngành luật Kinh tế, bảo vệ năm 2011 hay “Thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật Thuế giá trị gia tăng” trên http://dl.vnu.edu.vn/bitstream/11126/67/1 / 00050000937.pdf; đề án “Thực trạng, vai trò và giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam” trên http://timtailieu.vn/tai-lieu/de-an-thuc- trang-vai-tro-va-giai-phap-hoan-thien-thue-gia-tri-gia-tang-o-viet-nam- 13249…. Dưới góc độ các bài báo khoa học. Trên địa chỉ website http://www. dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=30597&cn_id=215529. Tác giả Phạm Thế Duyệt bàn về “Chỉ thị Số 44-CT/TW ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và các Luật Thuế mới”. Trong bài viết này, tác giả đã nêu rõ, Luật Thuế GTGT là một loại thuế mới áp dụng ở Việt Nam, để đảm bảo một cách chắc chắn cho Luật Thuế GTGT thực sự phát huy tác dụng trong phát triển kinh tế thị trường định 6
9. hướng XHCN, hướng tới hoàn thành các mục tiêu của thời kỳ quá độ lên CNXH, Đảng phải tăng cường lãnh đạo quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Luật Thuế GTGT. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế GTGT, trước tình hình trốn thuế có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp ở các địa phương và trên cả nước dưới chiêu bài “lỗ giả, lãi thật”, các cơ quan thuế lúng túng trong xử lý nợ đọng thuế, hàng loạt các bài báo khoa học đã được các nhà khoa học bàn về tình trạng thất thu thuế, thất thu ngân sách nhà nước và đề xuất các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý ngân sách nhà nước, thuế và thuế GTGT … tiêu biểu có Ka Ka với “Chú trọng chống thất thu, tăng cường xử lý nợ đọng thuế”; Hiểu Trân nêu vấn đề cần “Tăng cường công tác thu hồi nợ thuế” trên http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/201203/Tang-cuong-cong-tac-thu- hoi-no-thue-2164217/hoặc Hoàng Hải Vân với “Một cách chống thất thu thuế ở Trung Quốc”… Bài biết của Ka Ka không chỉ phân tích và chỉ ra rằng quá trình thực hiện Luật Thuế GTGT và các thuế khác, do nhiều nguyên nhân, chúng ta đã để thất thu một lượng thuế khá lớn và còn nhiều doanh nghiệp đang nợ thuế khó thu hồi, mà còn đặt ra yêu cầu phải chống thất thu thuế và xử lý nợ đọng thuế một cách kiên quyết và triệt để. Từ thực trạng thất thu thuế ở Trung Quốc với nhiều cách thức và biện pháp tinh vi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Hoàng Hải Vân đã nêu những biện pháp tích cực mà chính phủ Trung Quốc đã áp dụng để chống thất thu thuế, đảm bảo sự công bằng và nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Kinh nghiệm của Trung Quốc có thể nghiên cứu, ứng dụng ở Việt Nam để thực hiện có hiệu quả Luật Thuế GTGT. Khi phân tích những nguyên nhân của tình trạng thất thu, nợ đọng khó thu hồi thuế, trong đó có thuế GTGT, Đặng Văn Thanh có nêu “Những vấn 7
10. đề đặt ra với kiểm toán thuế và giải pháp nâng cao chất lượng” trên Tạp chí kiểm toán số 8/2011. Bài viết này đã chỉ ra các vấn đề mà công tác kiểm toán thuế cần đặc biệt chú ý để đảm bảo kê khai, thu thuế, hoàn thuế… diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho các chủ doanh nghiệp và cải thiện nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Có thể nói rằng, hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có việc áp ngưỡng tính thuế GTGT.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0507

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế, ngành luật …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *