Giải quyết việc làm cho thanh niên ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Việc làm nói chung và việc làm cho thanh niên nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, dân tộc và của toàn nhân loại nói chung. Có thể nói, hiệu quả của việc giải quyết việc làm gắn liền với sự tồn tại bền vững của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, vấn đề giải quyết việc làm cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó, văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh: “giải quyết việc làm là nhân tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân”. Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Thiếu việc làm, không có việc làm hoặc việc làm với năng suất và thu nhập thấp sẽ không thể giúp thanh niên bảo đảm cuộc sống và phát triển bền vững. Giải quyết việc làm cho thanh niên Thành phố là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động đang chiếm tỷ lệ cao và là nguồn lao động trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và khả năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã chỉ rõ nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên” [15]. Thanh niên Việt Nam là một lực lượng lao động đông đảo chiếm 26,9% dân số Việt Nam và chiếm trên 68% trong lực lượng lao động chính của xã hội, họ là những người lao động có sức khỏe, sức trẻ có trình độ kiến thức là “rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước”. Là nguồn nhân lực chủ 5
6. yếu cho mọi quốc gia. Thanh niên có vai trò hết sức to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước trong mọi thời kỳ, mọi lĩnh vực, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, có nhiều quyết sách hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên phấn đấu học tập ra sức tu dưỡng rèn luyện về trình độ cũng như chuyên môn, đặc biệt sự đòi hỏi về việc làm và thu nhập. Hà Đông là một Quận thuộc thủ đô Hà Nội, vốn là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và hiện nay là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhất của Hà Nội. Đội ngũ thanh niên xung kích của Quận, luôn thể hiện tinh thần hăng hái, xung phong tiến quân vào hoạt động xóa đói giảm nghèo của địa phương được xác định trong Đề án 103, đề án hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Quận thiếu khả năng tạo việc làm cho người lao động, thu hút rất ít lực lượng là thanh niên; công tác đào tạo, tư vấn hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm chưa chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tổ chức hội chợ việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng kịp nhu cầu lập nghiệp của thanh niên; quỹ vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên còn rất hạn hẹp; cơ chế chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động ở Quận Hà Đông còn nhiều vấn đề phải bổ sung, hoàn thiện… những vấn đề trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến giải quyết việc làm cho Thanh niên. Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp có xu hướng gia tăng, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tới sự phát triển KT-XH của Quận. Góp phần giải quyết các vấn đề bất cập trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Giải quyết việc làm cho thanh niên ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên trong cả nước nói chung và ở Thành phố Hà Nội nói riêng đã thu hút rộng rãi sự quan tâm của nhiều tác giả, 6
7. nhiều nhà khoa học nghiên cứu thuộc các lĩnh vực, dưới các hình thức như: đề tài khoa học các cấp, sách chuyên khảo, các bài báo trên các tạp chí v.v… và đã đạt được những kết quả nhất định. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu: * Các sách tham khảo và chuyên khảo viết về thị trường lao động và giải quyết việc làm. Tác giả Nguyễn Quang Hiền với sách: “Thị trường sức lao động – Thực trạng và giải pháp” (1995) đã đưa ra những khái quát về thực trạng và giải pháp thị trường sức lao động ở Việt Nam. Tác giả đưa ra khái niệm thị trường sức lao động, những biểu hiện của thị trường sức lao động; các yếu tố tác động dến thị trường sức lao động ở Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả chưa đưa ra những đặc thù riêng cho từng loại sức lao động, trong đó có sức lao động ở độ tuổi thanh niên [19]. Các tác giả Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hữu Hân với sách tham khảo: “Một số vấn đề về phát triển thị trường lao động ở Việt Nam” đã trình bày những vấn đề lý luận về thị trường lao động và một số kinh nghiệm quốc tế, bài học cho Việt Nam. Các tác giả trình bày khá kỹ thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; về cung cầu lao động, tỷ lệ lao động tham gia vào quan hệ thị trường, vấn đề giá cả sức lao động; việc di chuyển lao động giữa các vùng của Việt Nam, các hình thức và kênh giao dịch trên thị trường lao động; làm sáng tỏ những vấn đề về thể chế, hệ thống chính sách thị trường lao động. Đặc biệt, các tác giả đã nêu bật thành tựu ban đầu và những hạn chế, thách thức, nguyên nhân, hậu quả trong phát triển thị trường lao động ở nước ta. Sách dành dung lượng khá lớn để trình bày một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường lao động ở nước ta [1]. Tác giả Đinh Công Tuấn với sách tham khảo “Giải quyết việc làm – Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu”(2013) đã đưa ra những vấn đề tác động đến việc làm và 7
8. giải quyết việc làm ở một số nước trên thế giới. Đây là một công trình khá toàn diện khái quát về lý luận giải quyết việc làm và thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động ở các nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu. Tác giả đã chỉ ra những tác động của giai đoạn hậu khủng hoảng như: Thất nghiệp, đói nghèo, tệ nạn xã hội và ảnh hưởng của những tác động đó đến giải quyết việc làm ở Việt Nam [46]. * Đề tài, luận án, luận văn nghiên cứu về thị trường lao động và giải quyết việc làm. Đề tài cấp Nhà nước 70A – 02 – 02 “Sử dụng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần” (1994) của Bộ Lao động – Thương Binh và xã hội đã đưa ra những vấn đề khó khăn trong giải quyết việc làm, đặc biệt là thanh niên thành thị. Đề tài đã định hướng những vấn đề lớn về giải quyết việc làm cho người lao động khi nước ta chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Đề tài đã đánh giá sự tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ chế ảnh hưởng đến cơ cấu lao động cả về vùng miền, độ tuổi, thành phần. Đề tài đã đề xuất những nhóm giải pháp để sử dụng nguồn lao động, giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có thanh niên. Tuy nhiên, đề tài chưa đi sâu nghiên cứu những biện pháp cụ thể để giải quyết việc làm cho thanh niên – lực lượng lao động chủ yếu của nền kinh tế [5]. Đề tài cấp Nhà nước KX – 07.05.05 “Những đặc trưng và xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội nghề nghiệp nước ta trong giai đoạn hiện nay, dự báo và kiến nghị” (1995) do Nguyễn Đình Tấn làm chủ nhiệm đã phân tích khá kỹ về cơ cấu việc làm và tác động của nó đến cơ cấu vùng, lãnh thổ, tạo ra sự khó khăn cho các vùng thành thị. Đề tài khái quát khá kỹ về cơ cấu vùng miền, cơ cấu độ tuổi. Chỉ rõ những đặc điểm tâm lý – sinh lý của các loại cơ cấu này ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của đất nước [41]. 8

 

MÃ TÀI LIỆU: 0514

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *