Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài Giải quyết việc làm là một vấn đề kinh tế – xã hội có tính toàn cầu, là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, giải quyết việc làm cho lao động là một nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và giải quyết. Tại nhiều kỳ Đại hội Đảng vấn đề giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn đã được đề cập đến, cụ thể tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra nghị quyết: “Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” [12, tr.321]. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động, với định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng CNH-HĐH đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động. Tuy nhiên trong quá trình CNH-HĐH cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc, trong đó có vấn đề người lao động mất việc, thiếu việc làm đang và sẽ diễn biến rất phức tạp, cản trở quá trình vận động và phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, giải quyết việc làm là yếu tố quyết định phát huy yếu tố con người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; là vấn đề nóng bỏng cấp thiết của từng địa phương, nhất là những địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và đang chuyển đổi cơ cấu theo hướng CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Tại 49 tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2004 đến năm 2013 đã thu hồi 750.000 héc-ta đất để thực hiện 29.000 dự án đầu tư, trong đó 80% là đất nông nghiệp, 50% diện tích trong số đó là đất thuộc vùng kinh tế trọng điểm, đất đai màu mỡ trồng hai vụ lúa một năm. Như vậy, Trong quá trình CNH- HĐH, tình trạng đất nông nghiệp có xu hướng giảm xuống do quá trình đô thị hóa đã chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất quy hoạch các cụm 3
6. công nghiệp… Đi đôi với vấn đề này là sự tăng nhanh dân số khu vực nông thôn. Hằng năm số lao động bổ sung không ngừng tăng lên. Thêm đó tính mùa vụ trong thời gian nông nhàn cho người lao động. Điều này làm cho việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngày càng trở nên khó khăn. Thường Tín là một huyện ngoại thành của Hà Nội. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển theo hướng đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nên tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, góp phần cải thiện đời sống và tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa cũng nảy sinh nhiều tác động tiêu cực như: diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, người nông dân bị mất đất sản xuất, dẫn đến thiếu việc làm; công tác đào tạo, tư vấn hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm đạt hiệu quả chưa cao; công tác chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu của nông dân; quỹ vốn vay giải quyết việc làm, hỗ trợ người nghèo và các nguồn vốn ưu đãi cho nông dân còn hạn hẹp; sự phát triển của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề phát triển chưa mạnh và chưa đủ sức thu hút lao động từ khu vực nông nghiệp buộc họ phải di chuyển vào nội đô để mưu sinh; các cơ chế chính sách về giải quyết việc làm cho nông dân ở huyện Thường Tín còn nhiều vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện… Nhằm góp phần phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như những thành tựu, hạn chế trong quá trình giải quyết việc làm cho nông dân ở huyện Thường Tín trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó đề ra phương hướng và giải pháp cụ thể thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả vấn đề trên ở huyện Thường Tín, học viên lựa chọn vấn đề “Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề việc làm và giải quyết việc làm luôn là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của nhà nước và xã hội, đặc biệt và vùng nông thôn. Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến việc làm và giải quyết việc làm cho nông dân được công bố trong và ngoài nước. Cụ thể: Trần Văn Chử (2001), Mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng lao động với giải quyết việc làm trong quá trình CNH-HĐH đất nước, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Hà Nội. Đề tài đã đưa ra thực trạng chất lượng lao động của lực lượng lao động Việt Nam hiện nay, đồng thời nêu rõ vai trò của việc nâng cao chất lượng lao động để góp phần giải quyết việc làm trong quá trình CNH-HĐH đất nước. Tác giả đã nêu rõ những điều kiện để thực hiện CHNH-HĐH đất nước, những lợi ích tích cực và những mặt tiêu cực mà CNH-HĐH mang lại, theo đó có vấn đề thất nghiệp, đặc biệt là khu vực nông thôn khi nông dân bị thu hồi đất đai cho quy hoạch. Đề tài phân tích về việc nâng cao chất lượng lao động, đồng thời khẳng định đó là một trong những giải pháp để giải quyết việc làm cho người dân khi đất nước thực hiện CNH-HĐH. Vũ Đình Thắng (2002), “Vấn đề việc làm cho lao động nông thôn”. Tác giả đã nghiên cứu thực trạng việc làm cho lao động nông thôn, đưa ra những bất cập và khó khăn trong việc giải quyết nạn thất nghiệp, trong bối cảnh trình độ dân trí thấp, nền kinh tế kém phát triển, lạc hậu, dân số đông, việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương còn thực hiện sơ sài, chưa chặt chẽ….Bài viết cũng đưa ra những hướng giải quyết về vấn đề việc làm cho nông dân bao gồm các giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách, cũng như nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn. Bùi Thị Lý (2009), “Đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại chỗ – hướng giải quyết việc làm quan trọng trong hội nhập”. 5
8. Bài nghiên cứu đã đề cập đến một trong những giải pháp để giải quyết việc làm trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới nước ta, phân tích thực trạng về số lượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia… giai đoạn 2007 – 2009. Bài nghiên cứu cũng đã khẳng định vai trò của xuất khẩu lao động trong bối cảnh giải quyết thất nghiệp cho người lao động Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp hiệu quả góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động. Nguyễn Tiến Dũng (2010), “Đào tạo nghề cho nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bài nghiên cứu đưa ra nội dung về vấn đề giải quyết việc làm cho đối tượng nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2015, theo đó đề cập nội dung chính là hoạt động đào tạo nghề cho nông dân. Tác giả đã đưa ra những lợi thế về làng nghề của Việt Nam phong phú, đa dạng và mang đặc trưng tinh hoa của dân tộc, có nhiều triển vọng phát triển, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO, theo đó, tác giả khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho nông dân Việt Nam, coi đây là một hướng giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho nông dân trong giai đoạn này. Trần Thị Minh Ngọc (2010), “Việc làm của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2020” sách tham khảo, Nxb Chính trị quốc gia. Nội dung sách tham khảo, tác giả đã phản ánh thực trạng việc làm của nông dân tại vùng đồng bằng Sông Hồng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tác giả đã đưa ra những lợi thế của khu vực đồng bằng Sông Hồng, từ đó đem lại những thuận lợi cho nông dân về phát triển chăn nuôi, trồng trọt… đồng thời cũng đưa ra những mô hình làm giàu cho nhà nông. Ngoài ra tác giả cũng đề cập đến những vấn đề khác như giáo dục, trình độ dân trí, các làng nghề tiêu biểu trên địa bàn, công tác đào tạo nghề và 6
9. những nỗ lực của nhà nước trong việc giải quyết việc làm nông thôn, tuy nhiên cũng đưa ra những bất cập, hạn chế còn tồn tại cũng như một số phương hướng giải quyết trong thời gian tới, nhằm giảm tỷ lệ đói nghèo và vấn nạn thất nghiệp cho nông dân tại đồng bằng Sông Hồng. Ngô Thị Hồng Nhung (2010), “Nhìn lại một năm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”. Tác giả đã đưa ra đánh giá tổng quan sau một năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề giải quyết việc làm cho nông thôn. Bài viết đưa ra những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng phản ánh những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện đề án. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những kiến nghị để nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện đề án, tổ chức đào tạo nghề hiệu quả hợp lý góp phần tạo công ăn việc làm cho nông dân. Ngoài ra, trong nước và trên thế giới còn có nhiều bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu về việc làm và giải quyết việc làm cho nông dân trong bối cảnh CNH-HĐH. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề ““Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” dưới góc độ khoa học kinh tế chính trị như một công trình nghiên cứu chuyên ngành. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài *

 

MÃ TÀI LIỆU: 0516

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *