Giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo Luật
 1.  MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong bản thỏa thuận giữa Nhà nước và người dân gọi là Hiến pháp: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” [17]. Tuy nhiên, quyền khiếu nại đó được bảo đảm như thế nào, công tác giải quyết khiếu nại đã hiệu quả hay chưa lại phụ thuộc vào việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, đang trong quá trình xây dựng lại đất nước sau nhiều năm chiến tranh. Vì vậy, công tác xây dựng, cải tạo và phát triển đất nước là một vấn đề hết sức cần thiết và được triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước. rong đó, việc thực hiện quy hoạch, xây dựng các cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng phục vụ cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện. Để thực hiện được các vấn đề trên cần thông qua nhiều công việc khác nhau như: quy hoạch, vận động, đền bù, giải phóng mặt bằng… Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại hiện nay ở các thành phố lớn, trong đó có hành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt quận Tân Bình, một quận được thành lập lâu đời của thành phố, với dân số đông, nhiều cửa ngõ, có nhiều tiềm lực về kinh tế để phát triển, đổi mới thì cần phải cải tạo, quy hoạch, xây dựng. Bên cạnh đó quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại địa bàn quận ân Bình cũng phát sinh các khiếu nại
 2. 9.2 của người dân, với nhiều nguyên nhân khác nhau như: người dân chưa nắm rõ các chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện công vụ của các cá nhân có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận còn sai sót, hạn chế;… Để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, công tác giải quyết khiếu nại luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm thực hiện tốt trong công tác này. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước thì công tác giải quyết khiếu nại cũng không thể nằm ngoài công cuộc cải cách hành chính đó. Hiện nay, mặc dù trong công tác giải quyết khiếu nại đã được thực hiện cùng với công cuộc cải cách, đổi mới nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, chậm được khắc phục nên hiệu quả giải quyết khiếu nại chưa cao, cụ thể là trên địa bàn quận Tân Bình. Do đó, học viên quyết định chọn đề tài: “Giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp cao học quản lý công để làm rõ thực trạng tình hình khiếu nại của người dân, những khó khăn, hạn chế trong việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để có thể tìm ra được các nguyên nhân chủ yếu, bao gồm nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình hiệu quả chưa cao. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm cho công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình được hoàn thiện, hiệu quả hơn.
 3. 10.3 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Công tác giải quyết khiếu nại hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và tại Ủy ban nhân dân quận ân Bình luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và được thể hiện trong các Nghị quyết, chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại hành chính trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Hiện nay, đã có các đề tài nghiên cứu có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại. Một số tác giả đã quan tâm, nghiên cứu liên quan công tác giải quyết khiếu nại trong thời gian qua như: – Nguyễn Thị Lệ Hằng (2010), “Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa”, luận văn Thạc sĩ Quản lý công, luận văn nêu rõ những vấn đề chung về khiếu nại, phân tích, đánh giá thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa; qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đất đai, pháp luật khiếu nại, giải quyết khiếu nại về đất đai và bài học kinh nghiệm, phương pháp thẩm tra xác minh để giải quyết có hiệu quả hơn các khiếu nại về đất đai [11]. – Lê Thị Kim Liên (2013), “Giải quyết khiếu nại đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện từ thực tiễn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng hoạt động giải quyết khiếu nại của huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương từ đó đưa ra những gợi ý tích cực đối với việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và giải quyết khiếu nại đất đai nói riêng, cải thiện công tác giải quyết khiếu nại đất đai [12]. – rương hị Cẩm Tú (2013), “Hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Bình
 4. 11.4 Thuận”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn qua nghiên cứu hoạt động giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Thuận, đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai [25]. – Huỳnh Ngữ Siêu (2014), “Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đây là một lĩnh vực rộng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoàn thiện hoạt động quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh [17]. – Lê Thanh Triều (2014), “Giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau”, luận văn hạc sĩ Quản lý công, luận văn nghiên cứu hoạt động giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Qua đó, hệ thống các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan khiếu nại, giải quyết khiếu nại tại địa phương và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại của huyện U Minh [18]. – Võ Thị Thanh Ngọc (2015), “Giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh”, luận văn Thạc sĩ Quản lý công, luận văn nêu lên lý luận, thực trạng công tác bồi thường trong giải phóng mặt bằng, công tác giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 8; để đánh giá những bất cập, khó khăn trong công tác này; qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường trong giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh [13].
 5. 12.5 Các công trình trên đã đề cập đến công tác giải quyết khiếu nại trong nhiều khía cạnh khác nhau, đặt vấn đề ở từng lĩnh vực, từng địa phương và có nhiều ý kiến phong phú có thể tham khảo, học tập. Tuy nhiên, cho đến hiện nay vẫn chưa có công trình, luận văn cao học nào đề cập đến công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: “Giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa có giá trị nhất định về lý luận. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu đề tài tác giả sẽ tiếp thu, kế thừa có chọn lọc thành quả nghiên cứu của các công trình đã có và các tài liệu liên quan đến đề tài luận văn này. 3. Mục đích và nhiệm vụ luận văn 3.1.Mục đích luận văn Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về tình hình khiếu nại hành chính trên địa bàn quận Tân Bình, giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá được tổng quan thực trạng khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính. Qua đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 3.2.Nhiệm vụ luận văn Để đạt được mục đích trên, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 6. 13.6 Khái quát tình hình khiếu nại, thực trạn

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/