Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Giải pháp phát triển đường chức nghiệp của cán bộ công chức nữ tại quận 12

Giải pháp phát triển đường chức nghiệp của cán bộ công chức nữ tại quận 12

1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc ñang böôùc sang moät giai ñoaïn phaùt trieån môùi vôùi nhöõng thôøi cô vaø thaùch thöùc môùi. Cuøng vôùi quaù trình ñaåy maïnh caùc giaûi phaùp ñoåi môùi caûi caùch kinh teá theo moâ hình kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, boä maùy quaûn lyù nhaø nöôùc cuõng ñang töøng böôùc ñoåi môùi, hoaøn thieän, taïo söï töông khích vôùi ñoåi môùi kinh teá. Trong tieán trình caûi caùch haønh chính trong saïch, vöõng maïnh, thì vai troø cuûa nguoàn nhaân löïc laø voâ cuøng quan troïng. Moät trong nhöõng muïc tieâu quan troïng haøng ñaàu cuûa coâng cuoäc caûi caùch haønh chính laø xaây döïng, ñaøo taïo, reøn luyeän moät ñoäi nguõ CBCC coù ñaày ñuû phaåm chaát chính trò, naêng löïc chuyeân moân, coù taøi, coù ñöùc ñeå vaän haønh hieäu quaû boä maùy nhaø nöôùc, ñuû söùc ñöa söï nghieäp ñoåi môùi ñaát nöôùc leân nhöõng taàm cao môùi, thaønh töïu môùi. Moät toå chöùc coù chieán löôïc phaùt trieån, cô caáu toå chöùc toát ñeán ñaâu nhöng chöa coù moät chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc hôïp lyù thì cuõng khoâng theå ñaït ñöôïc muïc tieâu mong muoán. Phaùt trieån chöùc nghieäp laø moät noäi trong nhöõng noäi dung quan troïng cuûa chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc noùi chung vaø cuûa CQHCNN noùi rieâng. Xaùc ñònh chöùc nghieäp cuûa moät caù nhaân, cho pheùp caù nhaân vaø toå chöùc nhìn thaáy moät böùc tranh toaøn dieän veà con ÑCN. Veà phía toå chöùc, cho pheùp hoï coù theå khai thaùc toái ña tieàm naêng nguoàn nhaân löïc; veà phía ngöôøi lao ñoäng, giuùp hoï coù moät chieán löôïc phaùt trieån ÑCN moät caùch khoa hoïc nhaèm phaùt huy heát khaû naêng vaø naâng cao naêng löïc cuûa mình. Vieäc môû roäng söï tham gia cuûa phuï nöõ vaøo coâng taùc quaûn lyù noùi chung, vaø trong coâng vuï noùi rieâng, laø yeâu caàu khaùch quan xuaát phaùt töø yeâu caàu ñaët ñieåm giôùi tính, nhöõng bieán ñoäng veà giôùi cuûa löïc löôïng lao ñoäng xaõ hoäi, ñoàng thôøi cuõng laø moät phöông thöùc giaûi phoùng phuï nöõ thoaùt khoûi söï phuï thuoäc vaø naâng cao vai troø cuûa hoï trong xaõ hoäi. Xuaát phaùt töø nhöõng khaùc bieät veà giôùi coøn toàn taïi trong xaõ hoäi Vieät Nam, con ñöôøng chöùc nghieäp cuûa CBCC nöõ coù nhöõng giai ñoaïn ñaëc thuø rieâng, chòu nhieàu yeáu toá taùc ñoäng hôn nam giôùi. Chính vì vaäy, tröôùc yeâu caàu veà chaát löôïng cuûa nguoàn löïc vaø xu theá caûi caùch cô caáu toå chöùc, phuï nöõ phaûi coù chieán löôïc phaùt trieån ÑCN cuûa mình, phaûi khoâng ngöøng phaàn
2. Tröôûng ñoaøn: TS. Ñaøo Ñaêng Kieân GVHD:Th.S Mai Nguyeân Thanh SVTH: Nguyeãn Thò Nhö Lai 2 ñaáu, hoïc taäp ñeå ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa thôøi ñaïi. Song, söï coá gaéng vöôn leân cuûa phuï nöõ khoâng chöa ñuû maø caàn söï quan taâm, hoã trôï töø nhieàu phía: Ñaûng, Nhaø nöôùc, gia ñình vaø xaõ hoäi. Hieän nay, vai troø cuûa phuï nöõ noùi chung vaø phuï nöõ Quaän 12 noùi rieâng ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh treân moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi. Qua quaù trình thöïc taäp taïi quaän, em nhaän thaáy Quaän ñang chuyeån ñoåi nhanh choùng treân moïi maët cuûa ñôøi soáng: kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi… do ñoù coù nhieàu vaán ñeà môùi phaùt sinh ñoøi hoûi phaûi coù söï tham gia ñieàu chænh, quaûn lyù cuûa CQHCNN taïi ñòa phöông. Töø ñoù ñaët ra yeâu caàu laø phaûi xaây döïng ñoäi nguõ CBCC, trong ñoù coù CBCC nöõ ñuû trình ñoä ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phuïc vuï cho quaù trình phaùt trieån taïi ñòa phöông – ñaây laø moät vaán ñeà mang tính caáp thieát trong ñieàu kieän cuï theå cuûa quaän 12 laø quaän môùi thaønh laäp coù ñoäi nguõ caùn boä coøn môùi, boä maùy coøn non treû. Chính vì vaäy, em choïn nghieân cöùu ñeà taøi: “Thöïc traïng vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñöôøng chöùc nghieäp cuûa caùn boä coâng chöùc nöõ taïi quaän 12”
3. Tröôûng ñoaøn: TS. Ñaøo Ñaêng Kieân GVHD:Th.S Mai Nguyeân Thanh SVTH: Nguyeãn Thò Nhö Lai 3 TOÅNG QUAN VEÀ QUAÄN 12 I. Lòch söû hình thaønh: Quaän 12 ñöôïc thaønh laäp töø ngaøy 01/4/1997 theo NÑ soá 03/NÑ-CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy 06/01/1997 treân cô sôû toaøn boä dieän tích caùc xaõ Thaïnh Loäc, An Phuù Ñoâng, Taân Thôùi Hieäp, Ñoâng Höng Thuaän, Taân Thôùi Nhaát vaø moät phaàn xaõ Taân Chaùnh Hieäp; moät phaàn xaõ Trung Myõ Taây thuoäc huyeän Hoùc Moân tröôùc ñaây. Toång dieän tích ñaát töï nhieân 5.274,89 ha, daân soá hieän nay 390.493 (tính ñeán 4/2009). Ñòa giôùi haønh chính quaän nhö sau: – Phía Ñoâng giaùp: huyeän Thuaän An – tænh Bình Döông, quaän Thuû Ñöùc – TP. HCM – Phía Taây giaùp: huyeän Hoùc Moân vaø quaän Bình Taân – TP. HCM – Phía Nam giaùp: quaän Bình Thaïnh, quaän GoøVaáp, quaän Taân Bình, quaän Taân Phuù vaø quaän Bình Taân – TP. HCM – Phía Baéc giaùp: huyeän Hoùc Moân – TP. HCM Hieän nay, quaän 12 goàm 11 phöôøng: 1. Taân Chaùnh Hieäp 2. Trung Myõ Taây 3. Ñoâng Höng Thuaän 4. Taân Thôùi Nhaát 5. Taân Thôùi Hieäp 6. Hieäp Thaønh 7. Thôùi An 8. Thaïnh Loäc 9. Thaïnh Xuaân 10.An Phuù Ñoâng 11.Taân Höng Thuaän (thaønh laäp ngaøy 01/01/2007 II. Chaëng ñöôøng 10 naêm phaùt trieån 1. Keát quaû ñaït ñöôïc treân caùc lónh vöïc: Nhìn laïi sau 10 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, coù theå nhìn thaáy moät soá keát quaû noåi baät trong caùc lónh vöïc cuûa quaän nhö sau: 1.1. Qua 10 naêm, kinh teá cuûa quaän ñaõ coù böôùc phaùt trieån maïnh meõ, ñôøi soáng kinh teá cuûa ngöôøi daân ñöôïc phaùt trieån moät caùch roõ neùt. Toác ñoä phaùt trieån bình quaân 10 naêm cuûa ngaønh Coâng nghieäp – Tieåu thuû coâng nghieäp laø 19,68%; ngaønh thöông maïi – Dòch vuï laø 19,59%. Toác ñoä phaùt trieån cuûa ngaønh ñöôïc ñaûm baûo naêm sau lôùn hôn naêm tröôùc. 1.2. Coâng taùc xaõ hoäi hoaù giao thoâng ñöôïc thöïc hieän coù hieäu quaû. Ngöôøi daân tích cöïc tham gia hieán ñaát laøm ñöôøng goùp phaàn ñaåy maïnh vieäc nhöïa hoaù caùc tuyeán ñöôøng treân ñòa baøn quaän. Qua 10 naêm, coù theå nhaän thaáy söï thay ñoåi moät caùch roõ neùt veà cô sôû haï taàng treân ñòa baøn quaän, ñeán nay caùc tuyeán ñöôøng

 

MÃ TÀI LIỆU: 0548

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *