Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại MHB – Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long

Luận văn quản trị kinh doanh

Tình hình kinh tế của Việt nam nói riêng và các nƣớc trên thế giới nói chung trong những năm gần đây đã phục hồi đƣợc đà tăng trƣởng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra vào 2008. Tuy nhiên sự tăng trƣởng vẫn chƣa thực sự bền vững, xã hội còn nổi cộm nhiều vấn đề cần giải quyết. Riêng hệ thống ngân hàng, vấn đề thanh khoản và nợ xấu luôn là đặt ra nhiều tranh cãi cho các nhà phân tích, nghiên cứu. Hoạt động đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng hiện nay là hoạt động tín dụng, trong đó cho vay chiếm phần lớn, nhƣng đây cũng là hoạt động gây ra nhiều rủi ro, tổn thất cho các ngân hàng. Trong thời gian gần đây, hoạt động của các ngân hàng ngày càng mở rộng và phát triển, sự cạnh tranh giữa các nhà băng là rất lớn, áp lực huy động vốn, tăng trƣởng tín dụng và nâng cao chất lƣợng tín dụng luôn đè nặng lên những nhà quản lý trong các ngân hàng. Chính vì vậy cần có một chính sách phát triển phù hợp, một định hƣớng đúng trong tƣơng lai để hoạt động tín dụng nói chung và cho vay nói riêng phục hồi lại đƣợc đà tăng trƣởng nhƣ những năm trƣớc đồng thời chất lƣợng của các khoản tín dụng cũng tăng lên. Do đó việc phân tích tình hình và đƣa những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng là điều cần thiết đối với các ngân hàng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề, qua thời gian thực tập tại ngân hàng và những kiến thức tích lũy đƣợc em đã chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – Chi nhánh Chợ Lớn” làm đề tài báo cáo thực tập. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh chợ Lớn, báo cáo đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tại ngân hàng để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong tƣơng lai. Với những công việc thực tiễn vầ điều kiện thực tập tại ngân hàng đề tài
7. v tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long trong 3 năm trở lại đây 2010, 2011, 2012. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá lại những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ trong quy trình trong cho vay tại Ngân hàng. Phân tích tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh và đặc biệt đi sâu phân tích thực trạng hoạt động cho vay, từ đó đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua hệ thống các chỉ số. Trên cơ sở đó tìm ra những mặt đã làm đƣợc, những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của nó. Qua đó đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long. Phƣơng pháp nghiên cứu: Kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ : bài báo cáo chủ yếu sử dụng két hợp các phƣơng pháp nghiên cứu phân tích lý luận, thực tiễn, so sánh số liệu. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính: Chƣơng 1: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long và chi nhánh Chợ Lớn Chƣơng 2 : Thực trạng và chất lƣợng hoạt động cho vay Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Chợ Lớn Chƣơng 3: Một số giải pháp và kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Chợ Lớn
8. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CHI NHÁNH CHỢ LỚN
9. 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển và những thành tựu đạt được : Logo: Website: www.mhb.com.vn Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, viết tắt là MHB, là NHTM nhà nƣớc đƣợc thành lập vào ngày 18/09/1997 theo quyết định số 796/ QĐ- TTg của Thủ tƣớng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1998, với số vốn điều lệ là 3,055,552,043,025 VNĐ, trụ sở chính đạt tại số 9 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và với mục tiêu ban đầu là huy động vốn, cho vay hỗ trợ sắp xếp, sửa chữa lại khu dân cƣ, quy hoạch và xây dựng các khu đô thị mới để cải thiện điều kiện về nhà ở cho nhân dân. Hoạt động chủ yếu của MHB là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài chính thƣơng mại quốc tế, chiết khấu thƣơng phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung cấp dịch vụ trung gian môi giới, và các dịch vụ ngân hàng khác đƣợc NHNN cho phép. Đến năm 2001, Thủ tƣớng Chính phủ đã ký quyết định số 160/2001/QĐ- TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu MHB nhằm xây dựng MHB thành một NHTM hoạt động đa năng, đóng vai trò chủ đạo trong cho vay phát triển nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động an toàn, hiệu quả. Ngày 31/3/2011, MHB chính thức chuyển đổi thành loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu. Với tầm nhìn sứ mệnh là trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng MHB đã không ngừng nỗ lực phấn đấu mở rộng mạng lƣới hoạt động và nâng cao chất lƣợng phục vụ. Với 96 cán bộ công nhân viên và Hội sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đi vào
10. 2 hoạt động từ năm 1998, sang năm 1999 MHB đã mở 3 chi nhánh đầu tiên ở An Giang, Đồng tháp và Cần Thơ với 194 cán bộ công nhân viên. Sau 5 năm hoạt động, đến năm 2003, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng lên 750 tỷ đồng, cũng trong năm này ngân hàng đã chính thức tiếp nhận Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam, nâng tổng số chi nhánh lên 64 chi nhánh. Kỷ niệm 10 năm hoạt động, năm 2008, MHB đã vinh dự đón nhận Huân chƣơng Lao động hạng 2, tổng tài sản lúc này tăng hơn 100 lần, tổng số CN và PGD là 164. Sang năm 2009, MHB đã thành lập đƣợc trung tâm Công nghệ thông tin, trung tâm Chăm sóc khách hàng. Đáng chú ý là năm 2010, MHB đã lọt vào top 7 ngân hàng có mạng lƣới rộng nhất tại Việt Nam với gần 220 chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp 30 tỉnh thành với vốn điều lệ lên đến hơn 3000 tỷ đồng đồng thời cũng trong năm này MHB đã kết nối thành công với Liên minh thẻ Smartlink tạo điều kiện cho chủ thẻ MHB giao dịch đƣợc tại hơn 5000 máy ATM thuộc hệ thống Liên minh thẻ và tạo điều kiện cho ngân hàng nâng cao chất lƣợng hoạt động cũng nhƣ chất lƣợng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Mặc dù, mới đƣợc thành lập và đi vào hoạt động 15 năm, đƣợc xem là ngân hàng trẻ nhất trong số các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, nhƣng MHB lại có tốc độ phát triển nhanh nhất. Tính đến năm 2011, tổng tài sản của MHB, đạt gần 50.000 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 2,3 tỷ USD), tăng gấp 160 lần so với ngày đầu thành lập và đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc xếp vào nhóm những tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, ổn định, an toàn và đƣợc cấp mức tăng trƣởng tín dụng cao nhất trong năm 2012. Năm 2011, cũng là năm thứ 5 liên tiếp MHB vinh dự nhận giải thƣởng Thƣơng hiệu mạnh tại Việt Nam và đƣợc NHNN xếp vào nhóm 1 là nhóm ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định và lâu dài. 1.1.2 Cơ cấu tổ chức – vai trò nhiệm vụ các phòng ban: Bộ máy tổ chức theo hƣớng tinh gọn. Ban lãnh đạo ngân hàng có 5 ngƣời: 01 Tổng GĐ, 04 Phó Tổng GĐ, ngoài ban lãnh đạo cấp cao còn có GĐ, PGĐ, Trƣởng Phó phòng tại các chi nhánh trực thuộc. Số cán bộ chủ chốt này đều có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành ngân hàng. Đại bộ phận cán bộ nhân viên đều qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Cơ cấu tổ chức và công tác quản lý cán bộ từ Hội sở đến
11. 3 Chi nhánh đã đƣợc kiện toàn. Đến nay, các mặt hoạt động từng bƣớc đi vào ổn định và ngày càng phát huy tác dụng. Sơ đồ 1.1 : Mô hình tổ chức bộ máy ngân hàng MHB: Nguồn nội bộ ngân hàng MHB 1.1.3 Đánh giá cơ hội và thách thức đối với MHB:  Cơ hội : Chiếm lĩnh một mạng lƣới chi nhánh, phòng giao dịch rộng lớn trên cả nƣớc cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngân hàng MHB trong tƣơng lai.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0539

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *