Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Gắn quy hoạch với sử dụng đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trần Đại Nghĩa hiện nay

Gắn quy hoạch với sử dụng đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trần Đại Nghĩa hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định vận mệnh của Đảng và sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo đến cán bộ và công tác cán bộ, luôn coi trọng việc QH, đánh giá, bố trí, SD ĐNCB, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhằm phát huy tài năng, sở trường cán bộ phục vụ đắc lực cho yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Trường ĐHTĐN là trung tâm đào tạo, NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ đa cấp, đa ngành, chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia và ngang tầm khu vực; là địa chỉ cung cấp đội ngũ sĩ quan kỹ thuật, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trước hết phải xây dựng được ĐNCB, nhất là ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc Nhà trường vững mạnh. Bởi vì, ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc Nhà trường là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò then chốt trong xây dựng, quán triệt, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định ở đơn vị; là nhân tố trực tiếp góp phần quyết định chất lượng, hiệu quả các mặt công tác ở đơn vị. Gắn QH với SD ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTĐN có vai trò quan trọng, quyết định đến việc nâng cao chất lượng ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc của Nhà trường. Trong đó, gắn QH với SD là công tác cơ bản, cần thiết làm cho cả QH với SD đều đạt được mục tiêu và nâng cao được chất lượng ĐNCBCT. Trong những năm qua, công tác gắn QH với SD ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường
6. 6 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ. Vì thế, công tác QH, SD và gắn QH với SD đạt được những thành quả nhất định, góp phần xây dựng ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc Nhà trường đủ theo biên chế, đáp ứng chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác gắn QH với SD ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTĐN trong những năm qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung, hình thức và biện pháp gắn QH với SD ĐNCBCT. Thường vụ Đảng ủy và cơ quan chức năng còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn QH với SD ĐNCBCT. Kết quả gắn QH với SD chưa toàn diện; bố trí, sắp xếp, SD ĐNCBCT có trường hợp chưa bám sát QH dẫn đến cán bộ không phát huy được sở trường, năng lực; ngược lại có trường hợp QH ĐNCBCT chưa đúng đối tượng và tiêu chuẩn… Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng ĐNCB lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng, phát triển của Trường ĐHTĐN ngày càng cao, đòi hỏi ĐNCBCT phải có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường. Một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn gắn QH với SD ĐNCBCT các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTĐN; trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp tăng cường gắn chặt hai quá trình, hai mặt công tác này trong chiến lược tổng thể về công tác cán bộ của Nhà trường để tiếp tục nâng cao chất lượng ĐNCBCT trong những năm tiếp theo. Với những lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Gắn quy hoạch với sử dụng đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trần Đại Nghĩa hiện nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp, đây là vấn đề có ý nghĩa cơ bản lâu dài và cấp thiết hiện nay.
7. 7 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề gắn QH với SD ĐNCBCT ở nước ta nói chung và ở các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTĐN nói riêng là vÊn ®Ò rÊt quan träng và cần thiết đối với sự phát triển của xã hội, phạm vi gắn QH với SD là rất rộng lớn, đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu và đề cập ở nhiều góc độ khác nhau. Một số tác giả quan tâm nghiên cứu phân tích dưới góc độ tổng hợp, cũng có nhiều tác giả nghiên cứu trên lĩnh vực cụ thể của ĐNCB; nghiên cứu về QH, về đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và bố trí, SD ĐNCB, trong đó có những công trình tiêu biểu là: * Nhóm đề tài nghiên cứu về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (1997); Nguyễn Minh Bích (1999), “Công tác cán bộ của Đảng”, Trích văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, HVCT quốc gia Hồ Chí Minh; Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2001); Vũ Quang Đạo (2002), “Một khía cạnh trong quán triệt và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, HVCT quân sự, số 5 (75), tr.50 – 53; “Công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” Sách do Nxb Quân đội nhân dân xuất bản năm 2004; Trương Tấn Sang (2010), “Nâng cao phẩm chất và năng lực để đội ngũ cán bộ vững vàng tiếp bước cha anh”, Tạp chí Cộng sản, số 811 (5-2010), tr.13 – 18. Những công trình, bài viết này, đã tập trung đi sâu làm rõ nhiều vấn đề như: Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ, công tác QH, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, SD và công tác chính sách cán bộ; trình bày những quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ; các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất
8. 8 lượng ĐNCB, đặc biệt là ĐNCB lãnh đạo chủ chốt các cấp; làm rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công cuộc đổi mới ở nước ta; luận giải những yêu cầu về chất lượng ĐNCB khi có những nhân tố tác động cả tích cực và tiêu cực xã hội diễn ra; đưa ra những giải pháp nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng ĐNCB, công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đây là những quan điểm, tư tưởng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những luận cứ khoa học có giá trị lý luận, thực tiễn to lớn định hướng, chỉ đạo công tác cán bộ của Đảng hiện nay. * Nhóm đề tài nghiên cứu về xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội Xây dựng ĐNCB quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Nxb QĐND, Hà Nội (2000); Nguyễn Quang Phát (2001), Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị phân đội của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận án tiến sĩ khoa học chính trị, HVCT quân sự; Phạm Ngọc Thụy (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan ở Học viện Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, HVCT quân sự; Xây dựng đội ngũ cán bộ của Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Nxb QĐND, Hà Nội, (2007); Công tác cán bộ ở Học viện Chính trị quân sự thời kỳ mới, Nxb QĐND, Hà Nội, (2008); Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Nxb QĐND, Hà Nội (2011); Nguyễn Văn Đào (2011), Bồi dưỡng năng lực chủ trì về chính trị của đội ngũ chính trị viên ở các đơn vị chủ lực Quân khu 5 hiện nay, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, HVCT; Hà Tiến Dũng (2011), Bồi dưỡng năng lực tham mưu, chỉ đạo của ĐNCB chủ chốt ở Phòng Chính trị các sư đoàn Phòng không – Không quân giai đoạn hiện nay, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, HVCT; Bùi Quang Cường (2012),
9. 9 “Quán triệt quan điểm của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, HVCT, số 1 (131), tr.38 – 41; Cấn Thanh Niên (2013), Bồi dưỡng năng lực công tác cán bộ của đội ngũ cán bộ chủ trì ở các đơn vị trực thuộc HVCT hiện nay, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, HVCT; Nguyễn Trần Long (2013), Gắn quy hoạch với đào tạo đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, HVCT. Các công trình, bài viết trên đã đi sâu nghiên cứu, luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực, xây dựng ĐNCB quân đội, ĐNCB chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ĐNCBCT ở Học viện Quốc phòng, ĐNCB và ĐNCBCT ở HVCT, Đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2… Trên cơ sở đó đưa ra những yêu cầu, giải pháp thiết thực cho xây dựng ĐNCB ở một số loại hình đơn vị.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0491

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *