Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!

Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng? Câu 2: Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng ? Câu 4 : Phân tích những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam theo quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh ? C©u 5: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh- thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? TRẢ LỜI Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng? Đảng Cộng Sản Việt Nam ( ĐCSVN) ra đời đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong công cuộc tìm con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam . Song song với sự hình thành đó thì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người có vai trò rất lớn , xuyên suốt trong quá trình hình thành và hoạt động của Đảng . Năm 1958 thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên tại bán đảo Sơn Trà -Đà Nẳng mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam . Chúng đã thi hành nhiều chính sách cai trị độc đoán chuyên quyền về kinh tế , chính trị , văn hóa . Về kinh tế : thực dân Pháp bóc lột nhân dân ta một cách tàn bạo không thương tiếc .Chúng thực hiện chính sách độc quyền về kinh tế
2. – 2 – . Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý , vô nhân đạo như thuế thân , địa tô …với mục đích nhằm duy trì nền kinh tế Việt Nam trong vòng lạc hậu , từ đó dẫn đến lệ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế Pháp . Về chính trị : Người Pháp trực tiếp nắm giữ mọi quyền hành trong bộ máy nhà nước và biến một bộ phận giai cấp tư sản mại bản , địa chủ phong kiến thành tai sai đắc lực cho việc cai trị của chúng . Thực dân Pháp còn dùng chính sách “chia để trị” , chia Việt Nam thành 3 kì : Bắc Kì , Trung Kì, Nam kì để dễ bề cai trị nhằm mục đích chia rẻ tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam . Về văn hóa : Thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân” , khuyến khích văn hóa nô dịch ,sùng Pháp .Ví dụ như chúng đem rượu , ma túy , truyền bá mê tín dị đoan……vào Việt Nam . Chúng mở nhà tù nhiều hơn trường học .Nhà tù dùng để giam cầm những người Việt Nam chống Pháp , trường học dùng để đào tạo ra những người phục vụ cho guồng máy cai trị của chúng. Mục đích của chúng làm cho nhân dân ta dốt nát dẫn đến phải phục tùng sự cai trị của chúng . Với chính sách khai thác thuộc địa triệt để của Thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu sắc đó là : XHVN hình thành 2 giai cấp mới tư sản và công nhân . Giai cấp công nhân được hình thành từ những người nông dân bị thực dân Pháp cướp ruộng đất dẫn đến không còn ruộng đất để canh tác phải vào làm thuê cho các nhà máy , xí nghiệp của Pháp .Bên cạnh đó cũng phát sinh ra những mâu thuẩn ngày càng gay gắt đó là mâu thuẩn của toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp , giữa nhân dân ta với địa chủ phong kiến tai sai . 2 mâu thuẩn trên có mối quan hệ mật thiết với nhau .Chính vì thế nên nhiệm vụ của toàn thể nhân dân ta là chống thực dân Pháp đồng nghĩa với việc chống địa chủ phong kiến. Từ 1858 đến trước năm 1930 đã có hàng trăm phong trào đấu tranh và các cuộc khởi nghĩa theo 2 khuynh hướng khác nhau .Khuynh hướng thứ nhất là đấu tranh theo hệ tư tưởng phong kiến mà điển hình cho các cuộc đấu tranh theo khuynh hướng này là phong trào Cần Vương (1885-1896) do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết lãnh đạo ,khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) do Phan Đình Phùng lãnh đạo …….Khuynh hướng thứ hai là đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản điển hình là phong trào Đông Du (1906-1908) do Phan Bội Châu khởi sướng , phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của Phan Châu Trinh khởi sướng…..nhưng tất cả những phong trào trên đều bị thất bại ,nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước
3. – 3 – đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. Trước tình thế đó , ngày 5/6/1911,tại bến cảng Nhà Rồng Nguyễn Tất Thành-người thanh niên yêu nước ra đi trên con tàu buôn của Đô đốc Latouche-Tréville với quyết tâm ra đi tìm bằng được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Nguyễn Tất Thành đã len lỏi trong quần chúng cần lao, trong giới thợ thuyền, những người nông dân nghèo khổ, đến các nông thôn hẻo lánh ở New York, Luân Đôn, Pari, Thái Lan, Trung Quốc… để tìm hiểu, tham gia vận động và tổ chức các phong trào cách mạng. Người nghiên cứu những cuộc cách mạng đã giành thắng lợi tại những nước tư bản phát triển nhất. Đó là cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng tháng 7/1789 và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân. Người rất khâm phục tinh thần cách mạng ở những nước này, nhưng không thể đi theo con đường cách mạng của họ được. Bởi vì, như Người đã nói: “Kách mệnh Mỹ cũng như kách mệnh Pháp nghĩa là kách mệnh tư bản, kách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực thì nó tước đoạt công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Năm 1917 cách mạng tháng 10 Nga thành công ,Người rất ngưỡng mộ và quyết tâm tìm hiểu cuộc cách mạng này. Tháng 7/1920 NAQ đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa ” của Lê nin. Từ Người đã tìm ra con đường cứu nước , cứu dân đúng đắn .Người xác định : giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp ,độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội , cách mạng dân tộc từng nước gắn liền với phong trào cách mạng vô sản thế giới . Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp tại Tua vào cuối tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng sản. Người viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân …và viết cuốc sách nổi tiếng “Bản án chế độ thực dân ” là đòn đánh mạnh vào chủ nghĩa thực dâ Pháp . Năm 1924, Người rời đất nước Nga Xô viết trở về phương Đông, Quảng Châu gần tổ quốc Việt Nam để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đến Quảng Châu, Người chuẩn bị về chính trị tư
4. – 4 – tưởng và tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam để lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường Bác đã chọn và chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những bài giảng của Người đã xuất bản thành cuốn sách “Đường kách mệnh “.1924 NAQ cùng với một số nhà CM quốc tế lập ra ” Hội các dt bị áp bức ở Á Đông”.Tháng 6/1925 Người thành lập ” Hội VN CM thanh niên” là một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này . Từ năm 1929 đến tháng 1/1930 đã có 3 tổ chức cộng sản ra đời ở VN đó là :17/6/1929 Đông dương CS đảng được thành lập ở Bắc kỳ . 1929 ANCSĐ được thành lập ở Nam Kỳ. 1/1/1930 ,Đông dương CS Liên Đoàn được thành lập ở trung kỳ. Ba tổ chức Đảng này hoạt động riêng lẻ độc lập . Trước tình tình đó NAQ đã chủ động họp 3 tổ chức Đảng để thống nhất thành một đảng duy nhất .Từ ngày 3/2/1930-7/2/1930 hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành ĐCSVN diễn ra ở Cữu Long-Trung Quốc . ĐCSVN ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam . Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối chính trị của nhân dân VN. Là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng VN. Bên cạnh đó thì vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng là vô cùng to lớn .Công lao vĩ đại của Bác Hồ không những chỉ rõ sự nghiệp giải phóng dân tộc đi liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà Người còn biết gắn phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Người đã đi nối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở các nước như hai cánh của con chim”. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6485

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *