Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

1. Lý do chọn đề tài
4. 6 Trong gần 30 năm qua, quán triệt và vận dụng các quan điểm đổi mới đất nước của Đảng, hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức tiến hành, góp phần kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng. Nhờ đó đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống và năng lực công tác, khích lệ, thúc đẩy phụ nữ tích cực hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng. Trực tiếp tạo ra phong trào hành động cách mạng tích cực, động viên, hướng dẫn phụ nữ tham gia vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, những quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh còn có những vấn đề bất cập: Nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành chưa thực sự phong phú, thiết thực; việc phát huy vai trò của các cấp Hội chưa thường xuyên, liên tục; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đảm bảo và khả năng khai thác sử dụng phục vụ còn thiếu thốn.. Trong giai đoạn hiện nay có rất nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố bất trắc, khó lường. Với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang nuôi tham vọng làm biến chất Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị đất nước, làm cho cách mạng nước ta đi chệch định
5. 7 hướng xã hội chủ nghĩa; chúng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, đòi xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo sự thật, gieo rắc tâm trạng hoài nghi,dao động trong nhân dân. Cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế trí thức và xu thế toàn cầu hoá, bên cạnh những mặt tích cực là những tác động tiêu cực đến hoạt động này. Sự phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một mặt đã phát huy tính tích cực, năng động sáng tạo của công dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường với sự quản lý còn có mặt yếu kém, thiếu đồng bộ nên đã xuất hiện phân cực trong xã hội. Tình hình trên đòi hỏi phải nghiên cứu luận giải một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tác giả chọn “Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2.1. Những công trình nghiên cứu về đổi mới trên các lĩnh vực của đất nước có liên quan đến đề tài Bàn về đổi mới, năm 2008 có công trình Đổi mới và phát triển ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên. Công trình này khảng định, đổi mới và phát triển là một quá trình thống nhất mang tính quy luật trong sự phát triển của mọi sự vật nói chung, của xã hội nói riêng. Việc nhận thức và vận dụng đúng đắn quy luật này, lấy đó làm cơ sở cho hoạt động thực tiễn là một điều kiện tiên quyết để phát huy vai trò của con người và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Về khái niệm đổi
6. 8 mới, công trình này cho rằng, đổi mới là thay cách nghĩ, cách làm cũ lạc hậu, lỗi thời, không đáp ứng được nhu cầu phát triển bằng cách nghĩ, cách làm khác tiến bộ hơn, hợp với quy luật của sự phát triển. Trên cơ sở đó công trình này phân tích làm rõ tính cách mạng, tính biện chứng của đổi mới và phát triển, tính toàn diện của đổi mới; những động lực cơ bản của đổi mới và phát triển; phân biệt đổi mới ở Việt Nam với cải tổ ở Liên Xô trước đây và cải cách ở Trung Quốc. Đây là tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn đối với việc nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Giáo trình Xây dựng Đảng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có chủ đề công tác tư tưởng của Đảng. Ở chủ đề này, đã nêu ra một số đặc điểm công tác tư tưởng của Đảng trong điều kiện đổi mới, đó là: Trong phê phán cái cũ, sửa chữa sai lầm và xác lập cái mới là xuất hiện tư tưởng cực đoan; có xu hướng muốn lái công cuộc đổi mới đi chệch hướng, phá hoại công cuộc đổi mới; đổi mới tất yếu phải trải qua thời kỳ quá độ, đan xen giữa cái cũ và cái mới, giữa ổn định với đổi mới và phát triển; mỗi chủ trương. biện pháp đổi mới ngoài việc đem lại các tác dụng tích cực có thể gây tác động tiêu cực; nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới chưa được làm sáng tỏ kịp thời. Tóm lại, về đổi mới đã có nhiều chuyên ngành khoa học. Có công trình nghiên cứu dưới góc độ của chuyên ngành triết học; có công trình nghiên cứu dưới góc độ của khoa học tâm lý và chính trị học. Nhưng có điểm chung là đều dựa trên nền tảng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam để luận giải bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, gắn chặt với đặc điểm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và từng lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Đó là những tài liệu có giá trị để tác giả nghiên cứu quan niệm về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
7. 9 2.1. Những công trình nghiên cứu về phụ nữ và công tác phụ nữ có liên quan đến đề tài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Công tác vận động phụ nữ, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004. Công trình này đã phân tích làm rõ các quan điểm; các chủ trương công tác lớn của Đảng về công tác vận động phụ nữ; những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở, trong đó xác định một số ván đề cơ bản về phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (1998), Công tác phụ nữ trong quân đội, Nxb QĐND, Hà Nội, 1998. Tài liệu đã hướng dẫn việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 12/07/1993 của Bộ chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; ban hành những quy định công tác vận động phụ nữ, tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ ở các đơn vị cơ sở quân đội trong tình hình mới. Tập Kỷ yếu “Sức sống các loại hình tập hợp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành thêm tư liệu, thông tin về biện pháp tổ chức, quản lý, cách xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của các câu lạc bộ, qua đó phát huy mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, khó khăn trong tổ chức thực hiện, từng bước củng cố và nâng chất các loại hình tập hợp đa dạng, tạo sự lan tỏa rộng khắp và đồng bộ cho phong trào Hội trên địa bàn thành phố. Ở các góc độ tiếp cận khác nhau, một số công trình đã đề cập đến đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc đổi mới một số mặt, yếu tố, hoạt động của công tác phụ nữ; rút ra những kinh nghiệm và các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ ở từng cơ quan, đơn vị, từng cấp, từng ngành.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0513

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *