Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hà Nội

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài Trong cộng đồng các doanh nghiệp của Thủ đô Hà Nội, các DNNVV chiếm một tỷ trọng lớn và có những đóng góp không nhỏ trong quá trình thực hiện các các chương trình, dự án nhằm hiện thực hóa mục tiêu CNH, HĐH cũng như các kế hoạch cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. NVV của Thành phố Hà Nội đang gặp không ít khó khăn . Làm gì và làm như thế nào để các DNNVV ở Hà Nội khẳng định vai tr nhiều khó khăn, là đòi hỏi bức thiết hiện nay. Đề tài luận văn thạc sĩ “Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hà Nội” trên. phủ, các chiến lược, chương trình phát triển DNNVV của quốc gia và các địa phương, đến các sách chuyên khảo, tham khảo, các công trình nghiên cứu và các bài báo về DNNVV. Có thể nêu một số công trình và tài liệu chủ yếu như sau: Các công trình thuộc loại sách chuyên khảo, tham khảo, đề tài và bài báo khoa học. Ở loại hình các công trình này có: 3
6. “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam – kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011”, Nxb Lao động Xã hội, H. 2012. Công trình được tiến hành bởi Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Khoa học lao động xã hội (ILSA), Khoa kinh tế Đại học tổng hợp Copenhagen (DoE), Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER). Cuốn sách cung cấp thông tin thu được từ điều tra DNNVV lần thứ 7 năm 2011, được thực hiện ở 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây cũ (được tác riêng không tính gộp vào hà Nội), Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An. Nội dung báo cáo điều tra trình bày tổng quan thông tin cơ bản từ cơ sở dữ liệu DNNVV năm 2011, có sự so sánh với những cuộc điều tra trước, theo đó cho rằng: các DNNVV tiếp tục là trung tâm đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam, chiếm tỷ trong ngày càng tăng trong tăng trưởng kinh tế và việc làm. Do vậy nắm bắt được những khó khăn của các DNNVV đang đối mặt cũng như tiềm năng của những DN này có ý nghĩa quan trọng trong hoạch định các chính sách hỗ trợ thích hợp. “Giải pháp phát triển DNVVN ỏ Việt Nam”, của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hoài, Tạp chí Cộng sản điện tử số 64 năm 2004. Trên cơ sở trình bày khái quát về vai trò của các DNNVV ở Việt Nam và đề cập đến những hỗ trợ về thể chế, về chính sách, thủ tục pháp lý…của nhà nước đối với DNNVV thời gian qua và những hạn chế của các hỗ trợ đó; tác giả đề xuất một hệ thống 8 giải pháp phát triển DNVVN ỏ Việt Nam trong thời gian tới, gồm: Hoàn thiện khung pháp lý; Ưu tiên về một số hính sách; Có biện pháp phát triển thị trường chứng khoán; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước (Chính phủ) với các định thế quốc tế; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với DN và Nâng cao trình độ của các chủ DN. 4
7. “Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực trạng và giải pháp hỗ trợ năm 2013”, của tác giả Cao Sỹ Kiêm, đăng trên Tạp chí Tài chính số 2 – 2013. Trên cơ sở khẳng định lại vị thế của các DNNVV trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, vai trò quan trọng nhất của các DNNVV trong nền kinh tế là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Tác giả nêu bật thực trạng hoạt động của DNNVV ở Việt Nam hiện nay, như khó khăn trong tiếp cận các chính sách, chương trình ưu đãi của Chính phủ, khó khăn về tiếp cận vốn vay, về mặt bằng sản xuất, về công nghệ, về chất lượng nguồn lao động, về thiếu vốn, về hoàn thiện khung pháp lý, về nhận những hỗ trợ về tín dụng của nhà nước… và một số vấn đề khác như: nằm ngoài chuỗi cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu, chi phí sản xuất tăng cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, hàng tồn kho lớn, thị trường thu hẹp… Từ đó, tác giả đưa ra những hỗ trợ cần thiết cho các DNNVV trong năm 2103. Xa hơn nữa về mặt thời gian, những năm đầu tiên của thế kỷ XXI cũng đã có một số sách xuất bản về DNNVV, có thể kể đến: “Đổi mới cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN ở Việt Nam đến năm 2005″ do PGS.TS Nguyễn Cúc (chủ biên), sách Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ấn hành năm 2000.”Doanh nghiệp vừa và nhỏ” của tác giả Vương Liêm, sách do Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội ấn hành năm 2000. “Phát triển DNVVN: Kinh nghiệm nước ngoài và phát triển DNVVN ở Việt Nam” của hai tác giả Vũ Quốc Tuấn và Hoàng Thu Hà, Nxb Thống kê, Hà Nội, ấn hành năm 2001 v.v… “Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội”. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị của tác giả Nguyễn Thị Minh Thùy, Trường Đại Học kinh tế quốc dân Hà Nội, 2012. 5
8. Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản cơ sở lý luận về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các DNNV. Đánh giá tình hình ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho DNNVV của Hà Nội trong một số ngành sản xuất giai đoạn 2000 – 2010 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho DNNVV của Hà Nội. “Một số giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giải Nguyễn Thị Thanh Bình, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012. Theo tác giả, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, sự tồn tại nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, nhiều loại hình doanh nghiệp với những quy mô, trình độ khác nhau là tất yếu. Việc tập trung sản xuất ở quy mô nhỏ sẽ khai thác tối đa lợi thế về tính đa dạng hóa của sản phẩm, đáp ứng từng phân khúc rất nhỏ của thị trường, giúp các doanh nghiệp tìm được chỗ đứng trên thị trường, đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro do biến động của thị trường. Do quy mô gọn nhẹ nên khả năng thu hút vốn trong dân dễ dàng và nhanh chóng, phát huy được nội lực trong nền kinh tế. Hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế đều có DNNVV. Do đó, phát triển khu vực kinh tế các DNNVV là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc phát triển DNNVV góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng GDP của đất nước, đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dich vụ cho xã hội; giải quyết công ăn việc làm và ổn định đời sống xã hội cho hàng triệu lao động. Do đó, các chính sách của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV phát triển. Trên cơ sở đánh giá những chính sách tài chính đối với các DNNVV thời gia qua, luận văn đê xuất những các chính sách tài chính thúc đẩy sự phát triển các DNNVV nhằm góp phần mở ra nhiều cơ hội cho các DNNVV tiếp cận với các nguồn vốn đa dạng 6
9. hơn để các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước thời gian tới. “Vai trò của DNVVN đối với xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, của tác giả Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về doanh nghiệp vừa và nhỏ, về lực lượng tự vệ, dự bị động viên, về vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đánh giá thực trạng vai trò của các DNNVV đối với xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm vừa qua và chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm tới có hiệu quả tốt hơn. “Tác động của phát triển DNVVN đến xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh hiện nay”. Từ quan điểm kinh tế học chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu đã công bố, luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp vừa và nhỏ, về khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh; chỉ ra những tác động của quá trình phát triển đó đến xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh; đồng thời phân tích làm rõ thực trạng tác động phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đến xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó, đề xuất một số quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đến xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới tốt hơn. “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNVVN ở tỉnh Thái Bình hiện nay”, của tác giả Phạm Văn Minh (2009), 7
10. Trên cơ sở những vấn dề lý luận và thực tiễn được trình bày, luận văn góp phần làm phong phú nhận thức về vấn đề cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Thái Bình; đánh giá một cách tổng thể về thực trạng của quá trình đó, chỉ ra nguyên nhân mạnh yếu. Bước đầu đề xuất một số các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Một số cơ quan chức năng của Nhà nước cũng công bố các công trình dưới dạng các đề án cũng có giá trị nhất định về mặt nghiên cứu của đề tài luận văn. Liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài luận văn này có: “Định hướng chiến lược và chính sách phát triển DNVVN ở Việt Nam đến năm 2010”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. “Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam”, dự án US/VIE/95/007 do UNIDO tài trợ.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0520

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *