Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng tại công ty Du Hưng, HAY

Đề tài: Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng tại công ty Du Hưng, HAY

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Theo cuộc điều tra của Telappliant, một nhà cung cấp giải pháp VoIP doanh nghiệp hàng đầu tại Anh cho biết năm 2013 có 70% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ VoIP, với 100 doanh nghiệp từ nhiều ngành khác nhau đang hoạt động tại Anh cho thấy: 41% doanh nghiệp đã tích cực sử dụng dịch vụ điện thoại VoIP để nâng cao hiệu quả kinh doanh và 25% có kế hoạch xem xét và sẽ sử dụng dịch vụ VoIP trong 12 tháng tới. Với lợi ích tiết giảm cƣớc phí điện thoại, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho nhân viên khi làm việc tại nhà hoặc ở một địa điểm khác. Trong số các doanh nghiệp đã triển khai VoIP, có tới 99% doanh nghiệp công nhận VoIP đã giúp họ tiết kiệm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao dịch vụ khách hàng, đó là động lực khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ mở rộng thị trƣờng VoIP và còn là lý do thúc đẩy các doanh nghiệp sớm chuyển đổi công nghệ. Còn ở Nga, ngƣời Nga thƣờng dùng công nghệ VoIP lớn nhất thế giới,Nga là quán quân về giao tiếp sử dụng công nghệ thoại Internet VoIP – 36% số ngƣời đƣợc hỏi đã sử dụng dịch vụ này ít nhất một lần trong vòng 3 tháng gần đây. Trung bình, với toàn thế giới, mức này này là 14%. Theo sau Nga là Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ – lần lƣợt là 32% và 25%. Các quốc gia có số ngƣời sử dụng VoIP ít hơn cả là Brazil và Pháp với chỉ 4% và 5% ngƣời dùng. Ở Việt Nam, việc sử dụng VoIP ngày càng tăng cao trong các doanh nghiệp, tổ chức, trƣờng học,… Vừa qua Viện Khoa học Công nghệ quân sự đã nghiên cứu và ứng dụng thành cônggiải pháp bảo mật hệ thống VoIP, phần mềm sa bàn mô phỏng 3D dùng trong huấn luyện,.. Công nghệ sử dụng VoIP là giải pháp bảo mật, mã hóa dữ liệu điện thoại IP để bảo vệ hệ thống, nhằm ngăn chặn các cuộc gọi trái phép, chống nghe lén. Ngoài ra, công nghệ này còn chống hacker phá hoại, gây nhiễu, lừa tính phí, xáo trộn thông điệp, cƣớp đăng ký phá vỡ dich vụ VoIP. Công ty cổ phần công nghệ Du Hƣng là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực buôn bán thiết bị VOIP và lắp đặt hệ thống tổng đài, cung cấp các giải pháp VoIP, trong thời gian thực tập tại công ty em đƣợc tham gia làm việc cùng bộ phận kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện hoạt động bán hàng. Sau một thời gian dài đƣợc tiếp cận vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp và hiểu rõ tình hình hoạt động của công ty, em thấy rằng hoạt động chính của bộ phận kinh doanh là tìm kiếm khách hàng, tƣ vấn và bán hàng;
14. Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Trần Phi Hoàng nền tảng hoạt động chính của công ty là cung cấp các giải pháp, phân phối và bán các thiết bị VOIP. Qua những nghiên cứu về các đối thủ cạnh tranh, nhìn chung hoạt động bán hàng của công ty còn có một số mặt chƣa hiệu quả nhƣ: sự tiện lợi của website công ty còn thấp, dịch vụ khách hàng chƣa tốt, nhân viên bán hàng chƣa chủ động trong tìm kiếm, thăm hỏi khách hàng; quy trình bán hàng diễn ra chậm, khi gặp những đơn hàng gấp dẫn đến tình trạng khách hàng phàn nàn, khi xử lý phàn nàn của khách hàng thì nhân viên gặp rắc rối về chuyên môn,.. Từ những hạn chế mà công ty đang gặp phải cùng với các số liệu điều tra, nghiên cứu về tình hình thực tế các công ty và hoạt động tại doanh nghiệp, em nhận thấy thị trƣờng nằm trong giai đoạn đang phát triển và chỉ mới tập trung chủ yếu ở một số thành phố lớn, đây là lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng phát triển, mở rộngnên em đã quyết định chọn hƣớng nghiên cứu đi sâu vào hoạt động bán hàng, tìm hiểu năng lực bán hàng thực tế của bộ phận kinh doanh và sự đánh giá từ phía khách hàng từ đó có sự điều chỉnh nhằm tăng cƣờng hiệu quả của hoạt động bán hàng tại công ty nên em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ Du Hƣng” nhằm mục đích xác định đƣợc các yếu tố chính tác động đến hoạt quả bán hàng từ đó đƣa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng, bên cạnh đó còn tạo nên những nền tảng vững chắc cho sự phát triển công ty trong giai đoạn tới. 1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Một là, nghiên cứu những nhân tố tác động, ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ Du Hƣng. Hai là, phân tích thực trạng hoạt động bán hàng đồng thời làm rõ các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ Du Hƣng. Ba là, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hƣởng và kết quả hoạt động bán hàng,đánh giá những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả bán hàng từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghịnhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng, kinh doanh tại công ty Du Hƣng. Bốn là, đƣa ra những giải pháp sát thực với tình hình doanh nghiệp, nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào tình hình thực tế tại công ty. 1.3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU. Đề tài tập trung nghiên cứu vào hai đối tƣợng chính bao gồm: Thứ nhất, hoạt động bán hàng tại công ty Du Hƣng, phân tích những nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty bao gồm: kỹ
15. Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Trần Phi Hoàng năng bán hàng, dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng, chất lƣợng nguồn nhân lực, phƣơng tiện hữu hình. Thứ hai, nghiên cứu khách hàng của công ty nhằm thu thập thông tin, sự đánh giá từ các khách hàng cá nhân và tổ chức đã sử dụng sản phẩm về hoạt động bán hàng của công ty. 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ Du Hƣng. Nghiên cứu, tìm hiểu các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của công ty và các yếu tố tác động đến hiệu quả bán hàng. Không gian chủ yếu là trên địa bàn Tp.HCM. Thời gian nghiên cứu trong giai đoạn từ 07/2011 đến 2013, định hƣớng tầm nhìn đến năm 2018. 1.5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Nghiên cứu sơ bộ đƣợc thực hiện thông qua phƣơng pháp nghiên cứu định tính. Nghiên cứu chính thức: đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng với việc khảo sát trực tiếp và gửi email khảo sát thông qua bảng câu hỏi soạn sẵn. Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phần mềm SPSS 20 để kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích tƣơng quan hồi quy, phân tích phƣơng sai (Anova) và kiểm định kết quả nghiên cứu. Ngoài ra bài nghiên cứu sƣ̉ dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh và vận dụng những lý thuyết cơ bản của môn bán hàng kết hợp với những dữ liệu thứ cấp thu thập đƣợc từ các nguồn trong công ty để phân tích và diễn giả i trên quan điểm tiếp cận hệ thống. 1.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI. Bố cục đề tài gồm có 5 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài Chƣơng 2: Cơ cở lý luận về hoạt động bán hàng Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu

 

MÃ TÀI LIỆU: 7167

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *