Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Ứng dụng công nghệ Lidar thành lập bản đồ 3D ở đô thị, 9đ

Đề tài: Ứng dụng công nghệ Lidar thành lập bản đồ 3D ở đô thị, 9đ

M U 1. T�nh c p thi t c a t�i Trong nh ng n m g n �y, vi c ng d ng c�ng ngh m i trong l nh v c b n vi n th�m v� GIS � c� nh ng b c ti n v t b c v� � t o ra nh ng s n ph m c� ch t l ng cao. C�ng ngh Laser � c ng d ng hi u qu trong nhi u l nh v c, trong o c� l nh v c o c b n . Tr c �y, trong l nh v c o c b n , c�ng ngh Laser � c s d ng trong c�c m�y o d�i, nh tuy n. Hi n nay, r t nhi u n c tr�n th gi i v� trong khu v c � ng d ng c�ng ngh Laser k t h p v i h th ng nh v v tinh to�n c u, h th ng x�c nh qu�n t�nh l p m� h�nh s a h�nh, m� h�nh s b m t ph c v th�nh l p b n a h�nh, b n d i ven bi n, b n kh�ng gian ba chi u v� x�y d ng c s d li u n n th�ng tin a l�. Vi c th�nh l p m� h�nh s a h�nh, c bi t l� m� h�nh s b m t th c a c� ch�nh x�c cao b ng c�ng ngh nh h�ng kh�ng ho c b ng c�c ph ng ph�p o c tr c ti p kh�c tr c �y g p nhi u kh� kh n, chi ph� cao, t n nhi u th i gian ho�n th�nh s n ph m. C�ng ngh Lidar k t h p v i c�c c�ng ngh kh�c nh nh v v tinh, x�c nh qu�n t�nh, bay ch p nh s c trung b�nh cho ph�p x�c nh ch�nh x�c b n m t a h�nh v� b n m t th c a theo m t h t a kh�ng gian x�c nh. S n ph m c a c�ng ngh Lidar gi�p x�y d ng m� h�nh s a h�nh c ng nh m� h�nh s b m t c� ch�nh x�c cao, m t d li u i m l n, th m ch� l� r t l n m b o c t�nh chi ti t c a a h�nh th c t . D li u Lidar thu nh n c l� t p h p c�c i m c� gi� tr m t b ng v� cao ( �m m�y i m) trong m t h t a x�c nh. T d li u �m m�y i m Lidar, cho ph�p ti n h�nh l c i m, bi�n t p x�y d ng n�n m� h�nh s a h�nh v� m� h�nh s b m t v� d ng m� h�nh 3D c�c c�ng tr�nh x�y d ng, t � c� th x�y d ng b n kh�ng gian ba chi u khu v c � th m t c�ch nhanh ch�ng, ch�nh x�c. C�ng ngh Lidar c� s ti n b v t tr i so v i c�c c�ng ngh i tr c trong vi c th�nh l p m� h�nh s a h�nh, m� h�nh s b m t ph c v c�ng t�c l p
8. 8 b n a h�nh, b n kh�ng gian ba chi u (b n 3D) v� x�y d ng c s d li u n n th�ng tin a l�. N� cho ph�p y nhanh ti n thi c�ng m t c�ch �ng k , gi m chi ph� thi c�ng v� t ch�nh x�c cao. B n kh�ng gian ba chi u c� r t nhi u u i m so v i b n hai chi u (b n 2D). N� g m n n m� h�nh s a h�nh, c�c i t ng a l� d ng vector c g n k t v i c�c thu c t�nh v� c hi n th trong kh�ng gian ba chi u. B n 3D c� th c th�nh l p t nhi u ngu n d li u kh�c nhau c� kh n ng m� ph ng c u tr�c c nh quan � th ph c v quy ho ch, x�y d ng ph�t tri n � th , ph c v gi�o d c, qu c ph�ng, du l ch c� c ch�nh x�c cao cho c�c v tr� i m tr�n b n th� hi n nay ngu n d li u thu nh n t c�ng t�c bay qu�t Lidar ang th hi n l� t i u nh t. V i nh ng u th v� hi u qu c a vi c x�y d ng b n kh�ng gian ba chi u v� c�c nhu c u ph�t tri n kinh t x� h i, c bi t l� t c ph�t tri n � th Vi t Nam ang r t nhanh th� vi c ng d ng c�ng ngh Lidar x�y d ng b n kh�ng gian ba chi u l� r t c n thi t trong th i i m hi n nay Xu t ph�t t nhu c u th c ti n v� kh n ng �p ng c a c�ng ngh , t�i c l a ch n v i ti�u :: Nghi�n c u ng d ng c�ng ngh Lidar th�nh l p b n 3D khu v c � th . 2. M c ti�u v� n i dung nghi�n c u * M c ti�u t�i: Nghi�n c u, x�y d ng quy tr�nh th�nh l p b n 3D khu v c � th d a tr�n ngu n d li u Lidar. * N i dung nghi�n c u: th c hi n c m c ti�u c a t�i lu n v n, c�c n i dung nghi�n c u sau c th c hi n: – T ng quan t�i li u nghi�n c u ng d ng Lidar trong vi c x�y d ng b n 3D. – Nghi�n c u quy tr�nh x�y d ng b n 3D b ng c�ng ngh lidar. – X�y d ng b n 3D khu v c � th th�nh ph B c Giang.

MÃ TÀI LIỆU:3545

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *