Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tào tốt nghiệp Kế Toán / De tai to chuc ho so kiem toan tai cong ty kiem toan aasc, hay

De tai to chuc ho so kiem toan tai cong ty kiem toan aasc, hay

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đầy rủi ro cho thị trường kinh tế Việt Nam. Kéo theo đó, tính hữu ích của thông tin tài chính là mối quan tâm của nhiều người làm công tác quản lý trong nội bộ doanh nghiệp cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Vì vậy sự chính xác của các thông tin kinh tế tài chính là một đòi hỏi cần được đáp ứng kịp thời. Kiểm toán là hoạt động đem lại niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trách nhiệm pháp lý cao đòi hỏi kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải chú trọng đến chất lượng kiểm toán. Trong một cuộc kiểm toán thì hồ sơ kiểm toán đóng vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là phương tiện lưu giữ những bằng chứng thông tin quan trọng giúp kiểm toán viên đưa ra những kết luận mà còn là cơ sở pháp luật cho việc kiểm soát và đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán đã tiến hành. Chính vì vậy em đã chọn đề tài :“Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán trong quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC” Khóa luận tốt nghiệp, ngoài lời mở đầu và kết luận, bao gồm ba phần chính: Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hồ sơ kiểm toán trong quy trình kiểm toán. Chương II: Thực tế tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Chương III: Một số nhận xét đánh giá và phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm tại AASC. 2. Mục đích của đề tài: – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện về quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC.
6. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Nguyễn Minh Phương Lớp:CQ50/22.062 – Nghiên cứu và đánh giá thực trạng về quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hiện nay; – Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BTCT tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 3. Đốitượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: – Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. 4. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu và đánh giá thực trạng quy trình tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện. 5. Phương pháp nghiên cứu – Về phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu và thực hiện dựa trên phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với tư duy và khoa học logic. – Về kỹ thuật: Luận văn đã sử dụng kết hợp các phương pháp như khảo sát trực tiếp, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu..
7. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Nguyễn Minh Phương Lớp:CQ50/22.063 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 1.1. Khái quát hồ sơ kiểm toán 1.1.1. Khái niệm hồ sơ kiểm toán Bằng chứng kiểm toán được thu thập bằng nhiều thủ tục và từ nhiều nguồn khác nhau vì vậy chúng được thể hiện ở nhiều dạng tài liệu khác nhau và cần được sắp xếp và theo những nguyên tắc nhất định để giúp kiểm toán viên dễ dàng trong việc sử dụng và tìm kiếm thông tin, làm cơ sở, bằng chứng để hình thành nên ý kiến kiểm toán. Mặt khác trong các bước lập kế hoạch, thực hiện và kết thúc kiểm toán tất cả những kế hoạch, chương trình kiểm toán, công việc đã thực hiện, các thủ tục kiểm toán đã áp dụng cần được ghi chép và lưu trữ để phục vụ cho cuộc kiểm toán và để chứng minh đã tiến hành công việc theo đúng kế hoạch và các chuẩn mực kiểm toán. Tất cả phải được thu thập và lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Theo VSA 230 “Hồ sơ kiểm toán” định nghĩa: “Hồ sơ kiểm toán là các tài liệu do kiểm toán viên lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ. Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán được thể hiện trên giấy, trên phim, ảnh, trên phương tiện tin học hay bất kỳ phương tiện lưu trữ nào khác theo quy định của pháp luật hiện hành.” Hồ sơ kiểm toán là tập hợp các tài liệu của một của kiểm toán, phản ánh toàn diện kết quả của một của kiểm toán theo ba bươc của quy trình kiểm toán, là cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán viên và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận). Theo những chuẩn mực và nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế thì: “Hồ sơ kiểm toán là các dẫn chứng bằng tài liệu về quá trình làm việc của kiểm
8. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Nguyễn Minh Phương Lớp:CQ50/22.064 toán viên, về các bằng chứng thu thập được để hỗ trợ quá trình kiểm toán và làm cơ sở pháp lý cho ý kiến của kiểm toán viên trên các báo cáo kiểm toán. ” ( Theo những chuấn mực và nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quôc tế, 1992, trang 85). Theo giáo trình kiểm toán của ALVIN.ARENS – JAMESK.LOEBBECKE hồ sơ kiểm toán là: “Tư liệu là sổ sách của kiểm toán viên ghi chép về các thủ tục áp dụng, các cuộc khảo sát thực hiện, thông tin thuđược và kết luận thích hợp đạt được trong công tác kiểm toán. Các tư liệu phải bao gồm tất cả các thông tin mà kiểm toán viên cho là cần thiết để tiến hành quá trình kiểm tra đầy đủ vàcung cấp căncứcho báo cáokiểmtoán.” Qua các khái niệm trên ta có thể đưa ra khái niệm khái quát nhất về hồ sơ kiểm toán: Hồ sơ kiểm toán là tập hợp tất cả các giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chứa đựng những thông tin mà kiểm toán viên thu thập được, những thủ tục mà kiểm toán viên đã áp dụng và những kết luận kiểm toán viên đã đạt được trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho việc đảm bảo công việc kiểm toán được thực hiện đúng, đầy đủ, hợp lý và hiệu quả cũng như làm căn cứ để đưa ra ý kiến của kiểm toán viên. Hồ sơ kiểm toán phải bao gồm tất cả các thông tin mà kiểm toán viên cho là quan trọng và cần thiết để tiến hành quá trình kiểm tra đầy đủ và là cơ sở cho báo cáo kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán và bằng chứng kiểm toán có mối liên hệ chứa đựng chặt chẽ. Hồ sơ kiểm toán lưu giữ bằng chứng kiểm toán còn bằng chứng kiểm toán là một phần của hồ sơ kiểm toán. Vì vậy, phải có các bằng chứng kiểm toán đạt yêu cầu về tính đầy đủ và tính giá trị, được sắp xếp hợp lý cùng với các giấy tờ lảm việc của kiểm toán viên mới tạo nên một hồ sơ kiểm toán khoa học và mang tính giá trị đầy đủ. Tuy nhiên trong hồ sơ kiểm toán không phải thu thập mọi tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán mà chỉ thu thập và lưu trữ những thông tin nào kiểm
9. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Nguyễn Minh Phương Lớp:CQ50/22.065 toán viên cho là cần thiết và liên quan trực tiếp đến kết luận của kiểm toán viên mà thôi. Ngoài ra hồ sơ kiểm toán cũng lưu trữ tất cả các ý kiến bằng văn bản mà kiểm toán viên đưa ra sau khi tiến hành cuộc kiểm toán.Và toàn bộ tư liệu của kiểm toán viên tạo thành hồ sơ kiểm toán, cần phải được lưu trữ, quản lý theo quy định kiểm toán cũng như của đơn vị. 1.1.2. Phân loại hồ sơ kiểm toán Theo tính chất của tư liệu của kiểm toán viên, thì hồ sơ kiểm toán được phân thành hồ sơ kiểm toán chung và hồ sơ kiểm toán năm. – Hồ sơ kiểm toán chung: là các thông tin chung về khách hàng liên quan từ hai cuộc kiểm toán trở lên và gồm một số hồ sơ được lập riêng để có những hiểu biết tóm tắt về chính sách và tổ chức của đơn vị cho các kiểm toán viên và lưu trữ hồ sơ về các khoản mục ít, hoặc không biến động đáng kể giữa các năm. Hồ sơ kiểm toán chung thường bao gồm: Các thông tín chung về khách hàng, các tài liệu về thuế, các tài liệu về nhân sự, các tài liệu về kiểm toán, các hợp đồng hoặc thỏa thuận với bên thứ ba có hiệu lực trong thời gian dài và các tài liệu khác. Hồ sơ kiểm toán chung được cập nhật hàng năm khi có sự thay đổiliên quan đến các tài liệu này. – Hồ sơ kiểm toán năm là hồ sơ kiểm toán để làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán của một năm tài chính. Hồ sơ kiểm toán năm thường bao gồm: các thông tin về người lập, người kiểm tra, soát xét hồ sơ kiểm toán; các văn bản về tài chính, thuế, kế toán,…của cơ quan Nhà nước và các cấp trên có liên quan đến năm tài chính; báo cáo kiểm toán, thư quản lý, báo cáo tài chính; hợp đồng kiểm toán; các sự kiện phát sinh sau khi kết thúc niên độ; những ghi chép về nội dung, chương trình và phạm vi của những thủ tục kiểm toánđược

 

MÃ TÀI LIỆU: 6478

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *