Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Thiết kế điện nước cho trụ sở làm việc 16 tầng, HAY

Đề tài: Thiết kế điện nước cho trụ sở làm việc 16 tầng, HAY

. Đặt vấn đề. Các chỉ tiêu sử dụng điện trong công trình đƣợc đặt ra theo yêu cầu và đặc điểm công trình: – Chiếu sáng gara, hành lang, cầu thang 7 (W/m2). – Chiếu sáng văn phòng 14 (W/m2). – Ổ cắm điện văn phòng, dịch vụ công cộng 500(W/ổ cắm). Trên cơ sở các chỉ tiêu trên để tính toán công suất máy biến áp (MBA) Khi thiết kế cung cấp điện cho một khu vực bất kì, nhiệm vụ đầu tiên của ngƣời thiết kế là xác định phụ tải điện của công trình đấy. Tuỳ theo quy mô của công trình mà phụ tải điện phải đƣợc xác định theo phụ tải thực tế hoặc còn phải kể đến khả năng phát triển của công trình trong tƣơng lai 5 năm , 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Chẳng hạn nhƣ để xác định phụ tải điện cho một tòa nhà thì chủ yếu dựa vào số lƣợng thiết bị điện và công suất của các thiết bị có trong tòa nhà, xác định phụ tải cho một tòa nhà thì ta phải xét tới khả năng mở rộng của tòa nhà trong tƣơng lai gần. Nhƣ vậy xác định phụ tải điện là giải bài toán dự báo phụ tải ngắn hoặc dài hạn. Dự báo phụ tải ngắn hạn tức là xác định phụ tải của công trình ngay khi công trình đi vào hoạt động. Phụ tải đó thƣờng đƣợc gọi là phụ tải tính toán. ngƣời thiết kế cần biết đƣợc phụ tải tính toán để chọn các thiết bị điện nhƣ: máy biến áp , dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ ,vv…để tính đƣợc các tổn thất công suất, để chọn các thiết bị bù,vv…
7. 7 Như vậy phụ tải tính toán là một số liệu quan trọng để thiết kế cung cấp điện. Phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ : công suất và số lƣợng thiết bị, chế độ vận hành, quy trình công nghệ sản suất, vv… vì vậy xác định phụ tải tính toán là một nhiệm vụ khó khăn nhƣng rất quan trọng bởi vì nếu phụ tải tính toán nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của các thiết bị điện, dễ dẫn tới nổ, cháy gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của con ngƣời và ngƣợc lại nếu phụ tải tính toán lớn hơn so với yêu cầu thì sẽ gây lãng phí do các thiết bị đƣợc chọn chƣa hoạt động hết công suất. Do tính chất quan trọng của việc xác định phụ tải tính toán nên ta phải có những phƣơng pháp xác định phụ tải tính toán sao cho sai số là nhỏ nhất, dƣới đây là một số phƣơng pháp xác định phụ tải tính toán thƣờng dùng trong thiết kế hệ thống cung cấp điện : – Phƣơng pháp tính theo công suất đặt. – Phƣơng pháp tính theo công suất trung bình. Do chƣa biết rõ số lƣợng thiết bị, mặt bằng bố trí, công suất của các thiết bị trong tòa nhà nên ta chọn phƣơng pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt. Phụ tải tính xác định theo công thức: – Ptt = Với kđt là hệ số đồng thời (kđt = 0,8-0,85) Pcs: là công suất chiếu sáng Poc: là công suất ổ cắm điện Công suất phản kháng xác định theo công thức – Qtt = Ptt.tg (tg đƣợc tính dựa vào cos ) Phụ tải chiếu sáng xác định theo công thức:
8. 8 – Pcs = n.Pđèn Với Pđèn : là công suất của 1 bóng đèn n: là số đèn Phụ tải ổ cắm điện xác định theo công thức: – Poc = n.Pocđ Với Pocđ : là công suất đặt của 1 ổ cắm điện n: là số ổ cắm điện Phụ tải tính toán toàn phần xác định theo công thức: – Stt = 22 )()( csttcstt QQPP Công suất tính toán của toàn tòa nhà: – PttTN = Công suất phản kháng của toàn tòa nhà: – QttTN = kđt. Công suất toàn phần của toàn tòa nhà: – SttTN = với hệ số cos = 0.8 Tổng công suất phản kháng cần bù để nâng hệ số công suất từ cos 1 lên cos 2 là : – Qb = Ptt*( tg 1 – tg 2 ) 1.1.2. Tính toán phụ tải * Tính toán phụ tải tầng hầm Từ phụ lục I ta tính đƣợc nhƣ sau: – Công suất chiếu sáng gara lộ L1 : Ptt1 = Pcs = n.Pđèn = (10.40)+(6.60)+(5.60)+(2.60) = 970 (W) – Công suất chiếu sáng gara lộ L2 :
9. 9 Ptt2 = Pcs = n.Pđèn = (12.40)+(6.40)+(6.40) = 960 (W) – Công suất chiếu sáng gara lộ L3 : Ptt3 = Pcs = n.Pđèn = (10.40)+(6.40)+(6.40) = 640 (W) – Công suất chiếu sáng, ổ cắm kho : Ptt4 = Pcs+Poc = n.Pđèn+n.Pocđ = (40+40)+(2.300) = 680 (W) – Công suất chiếu sáng, ổ cắm trạm bơm : Ptt5 = Pcs+Poc = n.Pđèn+n.Pocđ = (8.40+40)+(2.300) = 960 (W) – Công suất chiếu sáng, ổ cắm phòng kĩ thuật : Ptt6 = Pcs+Poc = n.Pđèn+n.Pocđ = 40+300 = 340 (W) – Công suất chiếu sáng, ổ cắm phòng TBA: Ptt7 = Pcs+Poc= n.Pđèn+n.Pocđ = (3.60)+300 = 480 (W) – Tổng công suất tính toán của tầng hầm : PttTH = Kđt. = 0,85.(976+960+640+680+960+340+480) = 4300 (W) * Tính toán phụ tải tầng 1 Từ phụ lục II ta tính đƣợc nhƣ sau: Chiếu sáng, ổ cắm phòng hồ sơ lƣu trữ : – Công suất chiếu sáng: Pcs = n.Pđèn = 18.40 = 720 (W) – Công suất ổ cắm: Poc = n.Pocđ = 5.500 = 2500 (W) – Tổng công suất tính toán: Ptt1 = Pcs+Poc = 720+2500 = 3220 (W) Chiếu sáng, ổ cắm phòng văn thƣ + bảo vệ : – Công suất chiếu sáng: Pcs = n.Pđèn = 12.40 = 480 (W) – Công suất ổ cắm:
10. 10 Poc = n.Pocđ = 5.500 = 2500 (W) – Tổng công suất tính toán: Ptt2 = Pcs+Poc = 480+2500 = 2980 (W) Chiếu sáng, ổ cắm phòng bảo vệ quân sự : – Công suất chiếu sáng: Pcs = n.Pđèn = 9.40= 360 (W) – Công suất ổ cắm: Poc = n.Pocđ = 5.500 = 2500 (W) – Tổng công suất tính toán: Ptt3 = Pcs+Poc = 360+2500 = 2860 (W) Chiếu sáng, ổ cắm phòng y tế : – Công suất chiếu sáng: Pcs = n.Pđèn = 18.40 = 720 (W) – Công suất ổ cắm: Poc = n.Pocđ = 5.500 = 2500 (W) – Tổng công suất tính toán: Ptt4 = Pcs+Poc = 720+2500 = 3220 (W) Chiếu sáng, ổ cắm không gian trƣng bày: – Công suất chiếu sáng: Pcs = n.Pđèn = (10.13)+(10.13)+(18.13) = 800 (W) – Công suất ổ cắm: Poc = n.Pocđ = 5.500 = 2500 (W) – Tổng công suất tính toán: Ptt5 = Pcs+Poc = 800+2500 = 3300 (W) Công suất chiếu sáng, ổ cắm show room: – Công suất chiếu sáng:
11. 11 Pcs = n.Pđèn = (6.13)+(12.13)+(12.13)+(12.13)+(12.13) = 1140 (W) – Công suất ổ cắm: Poc = n.Pocđ = 15.500 = 7500 (W) – Tổng công suất tính toán: Ptt6 = Pcs+Poc = 1140+7500 = 8640 (W) Công suất chiếu sáng sảnh +wc: Ptt7 = n.Pđèn = (4.125)+(2.125)+(10.13)+(10.13)+(19.13) = 1200 (W) Công suất chiếu sáng, ổ cắm phòng kĩ thuật + wc : – Công suất chiếu sáng: Pcs = n.Pđèn = (2.60)+20+40+20 = 200 (W) – Công suất ổ cắm: Poc = n.Pocđ = 2.500 = 1200 (W) – Tổng công suất tính toán: Ptt8 = Pcs+Poc = 200+1000 = 1200 (W) Công suất chiếu sáng cầu thang từ tầng 1 đến tầng 14 : Ptt9 = Pcs = n.Pđèn = 33.28= 1200 (W) Tổng công suất tính toán của tầng 1 : PttT1 = PttT1 = 0,85.(3220+2980+2860+3220+3300+8640+1200+1200+1200) PttT1 =23000 (W) BẢNG 1.1: TỔNG HỢP PHỤ TẢI TÍNH TOÁN Thứ tự Phụ tải Công suất tính toán (W) I Tầng hầm 1 Chiếu sáng gara + đèn sự cố 970

 

 

 

 

 

 

MÃ TÀI LIỆU:2976

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *