Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương, HAY

Đề tài: Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân sách có vị trí vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của một đất nƣớc. Luật ngân sách 2002 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa XI. Hiện tại luật ngân sách đã đƣợc áp dụng trên thực tiễn hơn 10 năm. Nội dung chủ yếu bao gồm những quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ban ngành trong công tác quản lý ngân sách; nguồn thu và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách, lập dự toán ngân sách; kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách… trong đó nội dung trọng tâm là việc phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách theo hƣớng nâng cao vai trò của ngân sách địa phƣơng. Sự phát triển của địa phƣơng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nƣớc. Cũng tƣơng tự nhƣ vậy, ngân sách địa phƣơng là nền tảng cho ngân sách nhà nƣớc, là phân cấp của ngân sách trung ƣơng. Vị trí và vai trò của ngân sách địa phƣơng ngày càng đƣợc khẳng định. Cũng nhƣ sự tác động của ngân sách nhà nƣớc đối với sự phát triển của một quốc gia, ngân sách địa phƣơng cũng góp phần không nhỏ vào sự phát triển của một địa phƣơng.Do đó trong thời gian qua, công tác quản lý ngân sách địa phƣơng ngày càng trở nên quan trọng. Với tƣ cách là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nƣớc, thủ đô Hà Nội đã nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của ngân sách địa phƣơng và sớm đã có những chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tƣ ngân sách địa phƣơng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một phần do sự thay đổi của tình hình mới làm cho một số quy định của pháp luật không còn phù hợp, một mặt do vị trí và vai trò đặc thù của Hà Nội nên trong thời gian qua việc thực hiện pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng
9. 2 trên địa bàn Hà Nội đã bộc lộ một số bất cập nhất định, làm ảnh hƣởng tới sự phát triển của thủ đô. Trƣớc tình hình đó tác giả chọn đề tài “Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ ra một số kết quả, hạn chế và nguyên nhân từ đó nêu ra các giải pháp khắc phục. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là qua nghiên cứu pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng cũng nhƣ thực tiễn áp dụng pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn pháp luật về thu chi ngân sách địa phƣơng. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về các quy định về thu chi ngân sách địa phƣơng cũng nhƣ công tác quản lý thu chi ngân sách địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chu trình ngân sách trong công tác quản lý thu và theo lĩnh vực trong công tác quản lý chi. Quy định về công tác lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách. Đề tài cũng tìm hiểu quy định cũng nhƣ thực trạng về công tác phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội, phân cấp quản lý nguồn thu và nhiệm vụ chi. 4. Tình hình nghiên cứu Liên quan tới vấn đề thu chi ngân sách địa phƣơng và ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội chƣa có công trình nghiên cứu nào ở phạm vi nƣớc ngoài, những công trình nghiên cứu trong nƣớc bao gồm: Điều hoà ngân sách giữa Trung ương và địa phương (tác giả Bùi Đƣờng Nghiêu, Võ Thành Hƣng, Nguyễn Minh Tân) – sách tham khảo Phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương thực trạng và giải pháp (tác giả Lê Chi Mai) – sách chuyên khảo
10. 3 Kiểm toán chi ngân sách địa phương, một số vấn đề cần lưu ý trong kiểm toán tổng hợp (tác giả Nguyễn Thị Hƣơng) – Tạp chí Kiểm toán ngân sách địa phương theo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi – những vướng mắc đặt ra khi cần giải quyết (tác giả Lê Thanh Nhã)

 

MÃ TÀI LIỆU: 10124

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *