Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Trường Sư phạm

Đề tài: Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Trường Sư phạm

1. Lý do chọn đề tài luận văn Động lực và tạo động lực làm việc là vấn đề luôn đƣợc quan tâm trong quản lý nguồn nhân lực, không chỉ bởi động lực làm việc là chìa khóa tạo nên sự thành công hay thất bại của tổ chức mà còn là yếu tố chứa đựng sự linh hoạt, mềm dẻo quyết định trực tiếp đến năng suất lao động. Bất kỳ một tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề sử dụng, khai thác triệt để hiệu quả nguồn lực con ngƣời, để làm đƣợc điều đó thì phải khơi gợi, thúc đẩy lòng đam mê, nhiệt tình cống hiến đối với công việc của mỗi cá nhân. Viên chức công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập là nhân tố quyết định không chỉ với chất lƣợng giáo dục quốc gia mà còn ảnh hƣởng quan trọng đến năng lực, phẩm chất trong cả cuộc đời của mỗi con ngƣời. Để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt đó, đòi hỏi viên chức ngành giáo dục phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt và hơn hết là có lòng yêu nghề, có động lực làm việc, cống hiến. Xuất phát từ sứ mệnh đào tạo, bồi dƣỡng ra nguồn nhân lực có chất lƣợng, động lực làm việc của đội ngũ viên chức chính là biểu hiện tính trách nhiệm trong cung ứng dịch vụ giáo dục cho xã hội, đồng thời là điều kiện để nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo, thực hiện thành công chiến lƣợc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” mà Đảng và Nhà nƣớc đặt ra. Chính vì vậy, việc nghiên cứu động lực và tạo động lực làm việc cho viên chức giáo dục là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề động lực và tạo động lực làm việc cho viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập là vấn đề phức tạp chứa đựng nhiều khó khăn. Trong những năm qua, tình trạng viên chức ngành giáo dục có những biểu hiện thiếu hoặc mất động lực làm việc đang ngày càng trở
9. 2 thành hiện tƣợng đƣợc Nhà nƣớc, tổ chức và toàn xã hội quan tâm. Các biểu hiện đó là: mức độ say mê, tâm huyết với công việc, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp; nhiều viên chức chƣa thực sự yên tâm với vị trí công tác đƣợc giao; hiện tƣợng lãnh phí thời gian công sở, tình trạng “sáng cắp ô đi tối cắp ô về”, “chân trong chân ngoài” còn phổ biến; số lƣợng viên chức bỏ việc hoặc chuyển việc ngày càng nhiều; hiện tƣợng “chảy máu chất xám” đang trở thành nguy cơ khu vực công phải đối mặt, ngày càng có ít ngƣời tài, ngƣời giỏi muốn làm công việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục. Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An là trƣờng có bề dày truyền thống với hơn 55 năm xây dựng và phát triển. Hằng năm trƣờng cung cấp cho tỉnh Nghệ An và các địa phƣơng khác nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Để nâng cao chất lƣợng đào tạo, việc thu hút đội ngũ nhân tài, những viên chức có kinh nghiệm về làm việc cho ngành giáo dục, cho trƣờng là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tƣợng này, trong đó nguyên nhân cơ bản là chƣa thực sự tạo động lực làm việc với các chính sách khuyến khích động viên phù hợp với đặc trƣng riêng về nghề nghiệp và môi trƣờng làm việc cho viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Trong bối cảnh sự cạnh tranh gay gắt đƣợc tạo ra bởi những hấp dẫn từ khu vực tƣ nhân, vấn đề động lực, tạo động lực làm việc cho viên chức trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập luôn là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhân sự hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, vấn đề “Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” là nhiệm vụ cấp bách về lý luận và thực tiễn đòi hỏi phải nghiên cứu, làm rõ. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Động lực và tạo động lực làm việc là vấn đề không mới, đƣợc nhiều tác giả trong và ngoài nƣớc nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải trong bài nghiên cứu “Tạo động lực làm
10. 3 việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước” (Tạp chí Tổ chức Nhà nƣớc) đã đƣa ra quan niệm chung nhất về động lực làm việc, tầm quan trọng của tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức trong tổ chức hành chính nhà nƣớc, từ đó đƣa ra một số giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nƣớc. Bài viết đã đƣa ra cái nhìn tổng thể, chung nhất về động lực làm việc, ảnh hƣởng cũng nhƣ tầm quan trọng của tạo động lực đối với tổ chức hành chính nhà nƣớc. Đề tài “Vai trò động lực của nhu cầu và vấn đề chủ động định hướng hoạt động của con người trên cơ sở nhận thức nhu cầu”, Luận án tiến sỹ Triết học của tác giả Lê Thị Kim Chi (2002) đã phân tích nội dung hoạt động của con ngƣời và vai trò động lực của nhu cầu đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, làm rõ các căn cứ để xác định những nhu cầu bức bách hiện nay, đồng thời nêu một số giải pháp để đáp ứng những nhu cầu này nhằm phát huy vai trò động lực của con ngƣời đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Lan (2015) với Luận án tiến sỹ Quản lý Hành chính công về: “Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước”, đã đề xuất cách tiếp cận hệ thống đối với việc sử dụng các công cụ tạo động lực và vận dụng phù hợp trong bối cảnh cụ thể với những đặc thù của ngành nghề, của tổ chức sử dụng lao động và tâm lý ngƣời lao động. Bên cạnh đó, đề tài đã cung cấp những đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực trong quản lý nhân sự góp phần nâng cao hiệu quả và chất lƣợng thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hƣớng tới nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Trƣớc yêu cầu về sự nghiệp đổi mới nói chung và đổi mới giáo dục nói riêng, nhằm cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, một số đề tài, công trình nghiên cứu đã tiếp cận về động lực làm việc trên những phƣơng diện

 

MÃ TÀI LIỆU: 10430

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *