Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua Hiến pháp

Đề tài: Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua Hiến pháp

1. Lý do chọn đề tài Quyền con ngƣời là một giá trị mang tính toàn cầu, là thành quả đấu tranh chung của toàn nhân loại nhằm chống lại áp bức, bạo lực và bất công. Đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, công nhận và bảo vệ quyền con ngƣời là trách nhiệm của nhà nƣớc và đƣợc quy định cụ thể trong Hiến pháp – văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Trong số các quyền con ngƣời đƣợc Hiến pháp ghi nhận, các quyền dân sự, chính trị luôn là các quyền không thể thiếu. Đó là kết quả của phong trào đấu tranh chống lại chế độ phong kiến “cha truyền, con nối” giành quyền làm chủ về tay ngƣời dân. Đến nay, quyền dân sự, chính trị vẫn đƣợc coi là thƣớc đo mức độ tự do, dân chủ của một quốc gia. Hiến pháp các nƣớc trên thế giới đều có các quy định về quyền dân sự, chính trị. Tuy nhiên, tùy thuộc vào lịch sử lập hiến, truyền thống văn hóa – tƣ tƣởng và điều kiện của từng nƣớc, số lƣợng và mức độ ghi nhận các quyền dân sự, chính trị ở mỗi nƣớc có sự khác nhau. Ở Việt Nam, từ khi thành lập nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn coi trọng các quyền con ngƣời trong đó có các quyền dân sự, chính trị. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Tôn trọng và bảo vệ quyền con ngƣời, gắn quyền con ngƣời với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nƣớc và quyền làm chủ của nhân dân; Nhà nƣớc tôn trọng và bảo đảm các quyền con ngƣời, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do của mỗi ngƣời. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định”[33]. Việt Nam đã có bốn bản Hiến pháp là: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2001). Mặc dù ra đời trong những bối cảnh khác nhau nhƣng cả bốn bản Hiến pháp nêu trên đều đã có những quy định về quyền dân sự, chính trị của con ngƣời, của công dân, phù hợp với những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Trong đó, Hiến pháp năm 1992 đƣợc đánh giá là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới, có ý nghĩa vô cùng quan trọng,
8. phản ánh bản chất nhà nƣớc ta là nhà nƣớc của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hiến pháp năm 1992 cũng đã ghi nhận các quyền con ngƣời, quyền công dân cơ bản trong đó có các quyền dân sự, chính trị. Góp phần quan trọng thể chế hóa đƣờng lối của Đảng. Tuy nhiên, sau 20 năm thi hành, Hiến pháp năm 1992 đã bộc lộ một số điểm hạn chế không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 06/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI diễn ra vào tháng 5/2012 đã nêu định hƣớng sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong đó chỉ rõ cần “tiếp tục phát huy nhân tố con ngƣời, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con ngƣời, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân”[16]. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Sự phát triển của các quyền dân sự, chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam” sẽ góp phần làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn quy định về các quyền dân sự, chính trị trong Hiến pháp. Đồng thời, trên cơ sở phân tích, đối chiếu với các quy định về quyền dân sự, chính trị trong Hiến pháp một số nƣớc trên thế giới và các bản Hiến pháp của Việt Nam, đề tài sẽ đƣa ra một số kiến nghị nhằm đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ một vài năm trở lại đậy, các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về quyền con ngƣời ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Chúng ta đã có một số công trình nghiên cứu về quyền con ngƣời nói chung nhƣ: Quyền con người, Quyền công dân trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tƣ liệu trực thuộc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 1993; Đinh Văn Mậu, Quyền lực nhà nước và quyền công dân, NXB Tƣ pháp, 2003; Trần Quang Tiệp, Bảo vệ quyền con người trong luật hình sự, luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 2004; Bùi Ngọc Cƣờng, Một số vấn đề về

 

MÃ TÀI LIỆU: 19561

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *