Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp, HAY

Đề tài: Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Quyền lực nhà nƣớc là vấn đề đã đƣợc quan tâm, nghiên cứu khá nhiều. Tuy nhiên đối với nƣớc ta để đáp ứng cho công cuộc đổi mới đất nƣớc và xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, việc nghiên cứu về tổ chức quyền lực nhà nƣớc vẫn đƣợc đặt ra nhƣ một nhu cầu cấp bách. Hiến pháp nƣớc ta đã ghi nhận: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” [15, Điều 2]. Mặc dù đã đƣợc quy định nhƣ vậy nhƣng làm sao có thể đảm bảo thực hiện đúng trên thực tế, lại là vấn đề không đơn giản, nhất là đối với việc thực hiện quyền hành pháp – trung tâm của quyền lực nhà nƣớc. Trong các chủ thể thực thi quyền hành pháp, Chính phủ với vị trí là cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan chấp hành của Quốc hội là chủ thể chủ yếu thực thi quyền hành pháp bên cạnh các cơ quan khác ở Trung ƣơng và một số cơ quan nhà nƣớc ở địa phƣơng. Do vậy, việc thực thi quyền hành pháp của Chính phủ sẽ tác động trực tiếp tới cơ cấu quyền lực nhà nƣớc và tới toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với mong muốn xây dựng đƣợc những luận cứ ban đầu về quyền hành pháp của Chính phủ, vị trí, vai trò, mối quan hệ giữa Chính phủ trong việc thực thi quyền hành pháp với các cơ quan nhà nƣớc thuộc các nhánh quyền lực khác và phát huy hơn nữa hiệu quả việc thực thi quyền hành pháp của Chính phủ ở nƣớc ta hiện nay hƣớng tới “…xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại….”[20, tr.6], học viên đã lựa chọn đề tài: “Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nƣớc, quyền hành pháp và cách tổ chức thực hiện, cũng nhƣ vị trí, vai trò và ảnh hƣởng của quyền này trong
8. 2 thực tế là một đề tài đƣợc khá nhiều học giả nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu của các học giả trong nƣớc và nƣớc ngoài là những tri thức hết sức quý báu cho công cuộc xây dựng đất nƣớc và cải cách hành chính ở nƣớc ta hiện nay, có thể kể đến các công trình nhƣ: Quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Nguyễn Thị Hà, Khoa Luật – Đại học Quốc gia, năm 2010; Cơ chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở nước ta hiện nay, Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Đào Văn Thắng, Đại học Luật Hà Nội, năm 2008; Quyền hành pháp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng ở một số nước trên thế giới , Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Nguyễn Tƣ Long, Đại học Luật Hà Nội, năm 2001…. Cùng với các giáo trình, sách chuyên khảo nhƣ: Quyền hành pháp và chức năng của quyền hành pháp của GS. TS Lê Minh Tâm; Sự hạn chế quyền lực Nhà nước, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, H. 2005, Chính phủ trong nhà nước pháp quyền, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2008 của GS.TS. Nguyễn Đăng Dung; Hiến pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo), NXB. Đại học quốc gia Hà Nội, H. 2011, đồng chủ biên GS.TS. Nguyễn Đăng Dung – GS.TS. Phạm Hồng Thái – TS. Vũ Công Giao; Luật Hành chính Việt Nam, NXB. Giao thông Vận tải, H.2009, Nhập môn hành chính nhà nước, NXB. Thành phố Hồ Chí Minh, H.1996 của GS.TS Phạm Hồng Thái – GS.TS Đinh Văn Mậu; Luật hành chính Việt Nam, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2010 của PGS.TS Nguyễn Cửu Việt…. Bên cạnh đó còn rất nhiều các bài viết của GS.TSKH Đào Trí Úc, GS.TS Nguyễn Đăng Dung, GS.TS Phạm Hồng Thái, GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, GS.TS Hoàng Thị Kim Quế, PGS.TS Bùi Xuân Đức, PGS.TS Vũ Thƣ, TS. Phạm Tuấn Khải, TS Đặng Minh Tuấn …. đăng trên các tạp chí chuyên ngành đề cập đến quyền hành pháp, chức năng, vị trí, vai trò, cách tổ chức hoạt động trong cơ cấu quyền lực nhà nƣớc. Mặc dù đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu có liên quan, tuy nhiên đến nay vẫn chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ về quyền hành pháp của Chính phủ

 

MÃ TÀI LIỆU: 19397

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *