Đề tài: Quy trình kiểm toán tiền lương tại Công ty Kiểm toán tài chính

Luận văn quản trị kinh doanh

BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung ABC Công ty TNHH ABC BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài chính BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CNV Công nhân viên CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp FADACOM Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính châu Á HĐKT Hợp đồng kinh tế KPCĐ Kinh phí công đoàn KSNB Kiểm soát nội bộ KTV Kiểm toán viên NTLH Nguyễn Thị Lan Hoa NLĐ Người lao động NTT Nguyễn Thị Thu SPS Số phát sinh TK Tài khoản TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn
6. Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp SV: Vũ Thị Hoàng Anh Lớp: CQ50/22.03vi DANH MỤC BẢNG BIÊU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các bước trong quá trình đánh giá tính trọng yếuError! Bookmark not defined. Biểu 1.1: Bảng thủ tục phân tích tổng quát khoản mục tiền lương………………………. 14 Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng khách hàng của FADACOM ……………………………………………. 24 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Châu Á……………………………………………………………………………………………………….25 Bảng 2.2: Phân tích chênh lệch của các chỉ tiêu tài sản; doanh thu và lợi nhuận …..27 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Châu Á năm 2014………………………………………………………………………………………………..29 Bảng 2.3: Danh sách KTV tiến hành kiểm toán công ty TNHH ABC …………………. 31 Bảng 2.4: Bảng đánh giá rủi ro đối với công ty TNHH ABC………………………………. 35 Mẫu biểu 1: Chương trình kiểm toán Lương và các khoản trích theo lương (E430)36 Mẫu biểu 2: Tìm hiểu về hệ thống KSNB lương và các khoản trích……………………..39 Mẫu biểu 3: Đặc điểm tài khoản, chính sách kế toán (E420) ………………………………..42 Mẫu biểu 4: Tổng hợp số liệu lương và các khoản trích theo lương, …………………….44 Mẫu biểu 5: Trích bảng phân tích lương và các khoản trích theo lương (E440)…….46 Mẫu biểu 6: Bảng phân tích lương và căn cứ trích lương vào chi phí (E441)………..49 Mẫu biểu 7: Bảng Đối chiếu với bảng lương 12 tháng, xem xét đã hạch toán đủ 12 tháng vào chi phí chưa (E442)……………………………………………………………………………..50 Mẫu biểu 8: Kiểm tra việc thanh toán số dư lương tại 31/12/15……………………………52 Mẫu biểu 9: Bảng kiểm tra Ktra việc hạch toán lương vào các đầu ………………………53 Mẫu biểu 10: Tổng hợp Thu nhập của Ban lãnh đạo đơn vị phục vụ Thuyết minh .54 Mẫu biểu 11: Đọc lướt sổ chi tiết kiểm tra nghiệp vụ bất thường………………………… 56 các khoản trích theo lương mẫu E450…………………………………………………………………..56 Mẫu biểu 12: Ước tính KPCĐ,BHXH,YT,TN, đối chiếu với thông báo bảo hiểm/đối chiếu số dư bảo hiểm tháng 12 với thông báo mẫu E451………………………………………58 Mẫu biểu 13: Kiểm tra chứng từ nộp bảo hiểm trong năm mẫu E452 ………………….62
7. Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp SV: Vũ Thị Hoàng Anh Lớp: CQ50/22.031 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu, Việt Nam chúng ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nền kinh tế thị trường càng phát triển thì càng yêu cầu cao về mặt trung thực hóa thông tin. Với 2 chức năng chính là xác minh và bày tỏ ý kiến, kiểm toán góp phần làm cho các hoạt động kinh tế, tài chính diễn ra một cách bình đẳng, minh bạch và công khai, đặc biệt trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, vai trò của kiểm toán càng được khẳng định. Việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty không những đưa ra được lời nhận xét về tính trung thực hợp lý của thông tin được trình bày trên đó mà còn thực hiện chức năng tư vấn giúp doanh nghiệp hoàn chỉnh bộ máy kế toán và tìm ra được những yếu điểm trong quá trình sản xuất và quản lí của mình, từ đó tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh. Một trong những vấn đề được chú ý trong kiểm toán BCTC đó là kiểm toán chi phí. Trong đó chi phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn ở đa số các doanh nghiệp và có ảnh hưởng lớn tới tính chính xác của chi phí, giá thành cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiền lương liên quan đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính như: chỉ tiêu nợ phải trả, hàng tồn kho… trên bảng cân đối kế toán; chỉ tiêu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cụ thể là chỉ tiêu tiền đã trả cho công nhân viên hoặc chỉ tiêu tăng giảm các khoản phải trả; các chỉ tiêu chi phí và lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tiền lương và các khoản trích theo lương là một khoản liên quan tới thu nhập của người lao động cũng như một khoản liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người lao động, nó quyết định mức độ nhiệt tình cống hiến trong công việc. Do vậy, việc kiểm toán khoản mục tiền lương mang một ý nghĩa rất quan trọng, giúp phát hiện sai sót ở các chỉ tiêu nói trên và giúp doanh nghiệp quản lí tốt nguồn nhân lực này. Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán khoản mục tiền lương, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính châu Á, bên cạnh tìm hiểu chung về hoạt động kiểm toán của công ty em đã đi sâu tìm hiểu công

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0737

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *