Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Quản lý về thu Thuế sử dụng đất tỉnh Kiên Giang, HAY

Đề tài: Quản lý về thu Thuế sử dụng đất tỉnh Kiên Giang, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Năm 2010 Luật Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) đƣợc Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XII, ngày 17 6 2010, có hiệu lực kể từ ngày 01 01 2012 và thay thế Pháp lệnh Thuế nhà, đất năm 1992. Luật Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp có nhiều quy định khác biệt so với Pháp lệnh Thuế nhà, đất nhƣ cách tính thuế, mức thuế đối với đất trong hạn mức và vƣợt hạn mức, phạm vi điều chỉnh, chế độ miễn giảm thuế… Phạm vi điều chỉnh của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mở rộng đến tất cả đối tƣợng SDĐPNN trong xã hội, từ các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất đến các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh hoặc để ở. Thuế SDĐPNN không chỉ là nguồn thu của NSNN mà còn là công cụ quan trọng điều tiết kinh tế vĩ mô trong quá trình cải cách và đổi mới: Quản lý thu thuế SDĐPNN theo hƣớng ngƣời có nhiều thửa đất phải nộp thuế với mức thuế suất cao hơn, ngƣời có ích thửa đất phải nộp thuế với mức thuế suất thấp hơn hoặc thuộc đối tƣợng miễn, giảm thuế SDĐPNN đối với đất ở trong hạn mức. Chính vì vậy thuế SDĐPNN là chính sách thuế có sự “phan sức dân” chỉ đánh vào đối tƣợng có nhiều thửa đất, đầu cơ tích trữ đất. Quản lý thuế SDĐPNN theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế. Cơ chế tự khai, tự nộp thuế là một phƣơng thức quản lý thuế đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng là sự tuân thù tự nguyện của đối tƣợng nộp thuế, quản lý thuế dựa trên kĩ thuật quản lý rủi ro. Công tác quản lý thuế SDĐPNN đặc biệt quan trọng ở khâu quản lý diện tích đất thuê, diện tích sử dụng đất của các đối tƣợng nộp thuế. Tuy nhiên từ khi Luật thuế SDĐPNN có hiệu lực đến nay, cả nƣớc nói chung, ở Kiên Giang nói riêng khi triển khai thực hiện dẫn còn một số hạn chế, bất cập nhƣ:
13. 2 chính sách, văn bản quy phạm pháp luật chƣa sát với thực tế ở địa phƣơng, còn chỉnh sửa bổ sung nhiều dẫn đến khi áp dụng thực tế ở địa phƣơng còn lún túng, phần mềm dữ liệu chƣa hoàn thiệt, chƣa khai thác hết dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý thu thuế, chƣa xây dựng đƣợc dữ liệu chung về thông tin thửa đất nhƣ: chủ thửa đất, tổng diện tích, diện tích đất trong, ngoài hạn mức, vị trí, … Do đặc điểm Kiên Giang có diện tích tự nhiên lớn địa hình hiểm trở có nhiều song ròi, vừa có đồng bằng vừa có đồi núi và biên giới, hải đảo nên phần lớn thuộc địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn (trừ thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên là địa bàn kinh tế khó khăn), vì vậy thuộc đối tƣợng miễn thuế SDĐPNN đối với diện tích đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân, chỉ có thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên là giảm 50% đối với diện tích đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân. Do đó số thu từ thuế SDĐPNN không lớn so với thu thuế sử dụng đất, nhƣng đối tƣợng quản lý thu thuế SDĐPNN thì rất lớn, hơn nữa đây là một sắc thuế mới đang còn nhiều tranh luận, bất cập từ quản lý thu cho đến hiện quả của công tác thu còn nhiều vấn đề, nhƣ công tác tuyên truyền, kê khai dữ liệu, lập dự toán, thanh tra, kiểm tra, nguồn nhân lực chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu dẫn đến tình trạng thất thu thuế, gian lận né tránh trong việc nộp thuế sử dụng đất nói chung, thuế SDĐPNN nói riêng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Vì vậy vấn đề mang tính cấp thiết đặt ra cho ngành Thuế tỉnh Kiên Giang là phải tăng cƣờng công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nói riêng, quản lý thu thuế sử dụng đất nói chung là quan trọng và cần thiết. Từ những lý do trên tôi chọn và nghiên cứu đề tài luận văn “Quản lý về thu Thuế sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Quản lý đất đai luôn là vấn đề nóng và nhại cảm trong xã hội hiện nay. Từ trƣớc tới nay vấn đề Quản lý về thu Thuế sử dụng đất thì chƣa có công trình khoa
14. 3 học nghiên cứu về vấn đề này, chỉ có một số cơ sở pháp lý, công trình khoa học, đáng chú ý và liên quan nhƣ: Các nghiên cứu ngoài nƣớc: Nghiên cứu của Bird, RichardM, và Milka Cansanegra de Jantscher, eds (1992) “Cải cách hành chính thuế ở các nước đang phát triển” đã có đánh giá thực trạng cải cách hành chính thuế ở một số nƣớc đang phát triển, từ đó đƣa ra những kinh nghiệm quý báu cho các nƣớc khác trong quá trình cải cách, quản lý thuế. Còn nghiên cứu của Marinez – Varquez, Jorge, Andrey Timofeev, và Francois Vaillancourt (2006) về “Nguồn thu và nhiệm vụ chi trong một chính phủ liên bang” đã đề cập đến quá trình phân cấp tài khóa và cách quản lý nguồn thu và nhiệm vụ chi của chính quyền địa phƣơng có hiệu quả. Các nghiên cứu trong nƣớc: – Giáo trình: + Giáo trình Quản lý tài chính công của Học Viện Hành Chính, xuất bản 2013, chủ biên PGS. TS Trần Văn Giao. Là giáo trình phụ vụ cho việc nghiên cứu, học tập về quản lý Tài chính công của cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nƣớc. Giáo trình đã đƣa ra những nội dung cơ bản, cốt yếu nhất của lĩnh vực quản lý Tài chính công hiện nay, trên cơ sở đó liên hệ với tình hình thực tế ở Việt Nam và những nƣớc khác có điều kiện tƣơng đồng. Giáo trình chƣa trình bài thực tế của từng sắc thuế cụ thể. + Giáo trình Quản lý tài chính công của Học Viện Tài Chính, xuất bản 2009, Chủ biên PGS.TS Dƣơng Đăng Chinh và TS. Phạm Văn Khoan. Giáo trình đã trình bày lý thuyết về hệ thống Thuế hiện hành ở Việt Nam, cùng với các sắc thuế nhƣ: Thuế TNDN, GTGT, Tiêu đặc biệt, nhà đất…và căn cứ tính thuế, cách tính thuế cũng nhƣ lý thuyết về quản lý tài chính công ở trên thế giới và thực tế ở Việt Nam.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10500

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *