Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Quản lý về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang

Đề tài: Quản lý về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang

1. Lý do chọn đề tài luận văn Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong phát triển kinh tế – xã hội đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra tập trung đào tạo nghề cho nông dân là nhiệm vụ ƣu tiên xuyên suốt trong mọi chƣơng trình phát triển kinh tế – xã hội của cả nƣớc; bảo đảm hài hòa, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị; có kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề và chính sách đảm bảo việc làm cho nông dân, nhất là ở các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động từ nông thôn, tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại cho nông dân; đào tạo nghề cho bộ phận con em nông dân để chuyển dịch cơ cấu lao động. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là việc làm có tính xã hội và nhân văn sâu sắc, do đó đã nhận đƣợc sự đồng thuận rất cao của ngƣời dân, của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Với tinh thần đó, Chính phủ đã có Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ là một chủ trƣơng đúng đắn nhƣng cần có một lộ trình lâu dài và thực hiện theo phƣơng châm “mƣa dầm thấm lâu” giúp ngƣời dân hiểu đƣợc giá trị của việc học nghề, trong đó cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, những ngƣời có
12. 2 quyết tâm nhằm góp phần phát triển kinh tế từng gia đình và xây dựng đề án nông thôn mới tại mỗi địa phƣơng. Việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay càng có ý nghĩa trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trong quá trình hội nhập, trong đó có ngành nông nghiệp và kinh tế ở nông thôn là chuyển mạnh sang phát triển các ngành nghề mới, dựa trên nền tảng công nghệ ngày càng hiện đại. Với định hƣớng phát triển nông nghiệp xuất khẩu nên cần chú trọng đào tạo cho lao động những ngành, nghề nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp hoạt động ở nông thôn nhằm tăng hàm lƣợng lao động có chất lƣợng và kỹ năng tay nghề cao. Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có những bƣớc phát triển đạt kết quả, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao tay nghề cho ngƣời lao động, đã góp phần đáp ứng một phần yêu cầu mới đặt ra của nền kinh tế địa phƣơng. Đặc biệt, qua 5 năm (2012 – 2016) thực hiện Đề án 1956 đã có 55.034 lao động nông thôn đƣợc cấp chứng chỉ học nghề. Trong đó, số lao động nông thôn có việc làm là 46.230 lao động, đạt tỷ lệ 84% so với tổng số lao động học nghề. Số lao động đƣợc doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng là 3.578 lao động, số lao động đƣợc doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm là 1.643 lao động, số lao động tự tạo việc làm là 40.346 lao động, số lao động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp là 663 lao động [48]. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, vƣớng mắc, chuyển biến trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn tuy có nâng lên, nhƣng hiệu quả chƣa cao; việc thành lập và nhân rộng các mô hình chƣa đƣợc nhiều địa phƣơng quan tâm thực hiện. Công tác quản lý, khảo sát, tuyên truyền, giám sát, đánh giá còn mang tính hình thức, từ đó chƣa phát huy việc
13. 3 đào tạo nghề gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, nhiều địa phƣơng chƣa xây dựng kế hoạch để đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội. Sau đào tạo vẫn còn một bộ phận lao động nông thôn chƣa tìm đƣợc việc làm hoặc có việc làm nhƣng không đúng với ngành nghề đã học. Từ những hiểu biết của bản thân, với mong muốn tìm ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nƣớc. Chính vì những lý do đó nên tôi lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm qua đã dành đƣợc nhiều sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý cũng nhƣ các nhà khoa học. Đã có nhiều công trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề này từ nhiều khía cạnh và mức độ khác nhau. Trong đó, nổi bật là một số đề tài, bài viết có liên quan đến nội dung quản lý nhà nƣớc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực trạng công tác tổ chức trong quản lý nhà nƣớc về dạy nghề ở Việt Nam của tác giả Phạm Quốc Bình, Tạp chí khoa học giáo dục năm 2008 [6]. Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Đức Tĩnh, Nhà xuất bản Dân trí, Hà Nội năm 2010 [44]. Việc làm của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 của tác giả Trần Thị Minh Ngọc, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2010 [37].

 

MÃ TÀI LIỆU: 10498

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *